Współczesne teorie socjologiczne 1

Contemporary Sociological Theories 1

2022Z

Kod przedmiotu40S1-WTSI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOpisane zostaną teorie socjologiczne ostatnich 70 lat. Scharakteryzowane będą wymiary ontologiczny i epistemologiczny omawianych perspektyw teoretycznych. Zagadnienia omawiane na poszczególnych wykładach: 1. Teoria socjologiczna w XXI wieku 2. Teoria zachowania George’a Homansa 3. Teorie wymiany Petera Blaua i Michael J. Lovaglia 4. Teorie racjonalnego wyboru 5. Socjobiologia i psychologia ewolucyjna 6. Strukturalizm lingwistyczny 7. Interakcjonizm symboliczny (G. H. Mead, H.Blumer) 8. Teoria dramaturgiczna E. Goffmana 9. Funkcjonalizm (T. Parsons,) 10. Funkcjonalizm (R. Merton, K. Davis, W. Moore) 11. Teoria systemów (N. Luhmann) 12. Teorie konfliktu (R. Dahrendorf, L.Coser, R. Collins) 13. Teorie władzy (M. Foucault, S. Lucas) 14. Neoinstytucjonalizm,ĆWICZENIA:Omówione zostaną teorie socjologiczne ostatnich 70-sięciu lat. Prowadzona będzie dyskusja nad wymiarami ontologicznymi i epistemologicznymi omawianych perspektyw teoretycznych. Tematyka ćwiczeń: 1. Problemy współczesnej teorii socjologicznej; 2. Teoria wymiany; 3. Teoria racjonalnego wyboru; 4. Socjolobiologia; 5. Strukturalizm; 6. Interakcjonizm symboliczny – teoria roli; 7. Interakcjonizm symboliczny – podejście dramaturgiczne; 8. Etnometodologia; 9. Teoria funkcjonalna; 10. Teorie systemu; 11. Teorie konfliktu; 12. Teorie władzy; 13. Neoinstytucjonalizm
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jerzy Szacki , Historia myśli socjologicznej , PWN, 2004, s. 857-948 2) Jonathan Turner, Struktura teorii socjologicznej , PWN, 2004 3) A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesna teorie socjologiczne, t. I, Scholar, 2006
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.