Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - asystent rodziny, - specjalista ds. rodziny - referent ds. pomocy społecznej, - doradca, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych, - pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży, - kurator sądowy dla dorosłych, kurator rodzinny, mediator (po ukończeniu studiów magisterskich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Filozofia
2
Psychologia
4
Socjologia
3
III - Kierunkowe
Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
3
Profilaktyka uzależnień
3
Wybrane problemy kryminologii i kryminalistyki
3
Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży
5
IV - Specjalnościowych
Metodyka pracy asystenta rodziny
5
Pedagogika
2
SUMA
32,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Etyka
2
III - Kierunkowe
Psychologia rozwojowa
3
IV - Specjalnościowych
Interwencja kryzysowa
2
Podstawy terapii zajęciowej
2
Poradnictwo małżeńskie
2,5
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
20
Techniki negocjacji
2
Terapia uzależnień i współuzależnień
2
VI - Praktyka
Praktyka w placówkach pomocy społecznej
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
20
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
20
Seminarium naukowe 1
4
SUMA
10,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
20
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
20
Seminarium naukowe 2
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnnej
0,25
SUMA
11,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Konwersatoria
5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium naukowe 3
4
SUMA
15,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Seminarium naukowe 4
4
SUMA
4,0