Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie o profilu ogólnoakademickim trwają 3 lata (6 semestrów). Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1115 powiększona dodatkowo o 8 godziny kształcenia ogólnoakademickiego.
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Absolwent potrafi refleksyjnie spojrzeć na swoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu nauk o rodzinie.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze: asystenta rodziny, specjalisty do spraw rodziny; referenta ds. pomocy społecznej; doradcy, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: organach administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach wymiaru sprawiedliwości, poradniach małżeńskich i rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki społecznej, świetlicach i domach wsparcia dzieci i młodzieży. Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedza
  • wyjaśnia przepisy i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze
  • tłumaczy prawne i etyczne normy korzystania z technologii informacyjnej
  • tłumaczy procedury instalacji i konfiguracji urządzeń zewnetrznych komputera, tablicy interaktywnej oraz zasady tworzenia i edycji dokumentów pakietu Microsoft Office
  • przedstawia podstawową wiedzę filozoficzną, pedagogiczną i socjologiczną
  • bada oddziaływanie kultury na wychowanie
  • prezentuje podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka w sferze biologicznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i duchowej, w wymiarze indywidualnym oraz w interakcji z innymi
  • przedstawia podstawowe mechanizmy patofizjologiczne
  • charakteryzuje profilaktykę chorób układu krążenia, otyłości oraz chorób tytoniozależnych
  • charakteryzuje diagnozę psychopedagogiczną
  • opisuje zaburzenia i dysfunkcje występujące u dzieci i młodzieży
  • rozpoznaje charakterystyczne dla różnych zawodów problemy i dylematy etyczne
  • przedstawia podstawowe instrumenty pracy doradcy zawodowego
  • opisuje fizjologię płodności oraz jej współczesne uwarunkowania i zagrożenia
  • prezentuje współczesne metody wspomagania płodności a także metody antykoncepcyjne i płynące z nich zagrożenia
  • opisuje uwarunkowania skutecznego porozumiewania się oraz tworzenia więzi z drugim człowiekiem takie, jak: oddzielanie emocji, uczuć i intuicji od faktów, logicznego myslenia, obiektywnej krytyki i myślenia kreatywnego
  • charakteryzuje mowę ciała rozmówcy i prezentuje, jak jak samemu się nią posługiwać
  • przedstawia kreatywne sposoby rozwiązywania problemów związanych z komunikacją interpersonalną.
  • ocenia złożone sytuacje rodzinne w wielokulturowym świecie
  • wyjaśnia, czym jest małżeństwo i rodzina chrześcijańska.
  • wyjaśnia, co powoduje zaistnienie małżeństwa kanonicznego, a co sprawia jego nieważność
  • tłumaczy, czym jest małżeństwo konkordatowe, jakie są skutki takiego małżeństwa oraz jakie są warunki zawarcia małżeństwa mieszanego
  • streszcza przepisy kodeksowe prawa kanonicznego związane z rodziną (np. pojęcie „dziecko”, pozycja kanoniczna osób fizycznych, zadania rodziców w dziedzinie wychowania i uświęcania potomstwa, uprawnienia dziecka w prawie procesowym i karnym kanonicznym
  • przedstawia zasady racjonalnego odżywiania
  • przedstawia zalecenia profilaktyki żywieniowej chorób dietozależnych oraz specyficzne zalecenia żywieniowe dla różnych grup ludności
  • streszcza wiedzę teoretyczną dotyczącą podstawowych pojęć z dziedziny makro i mikroekonomii
  • wyjaśnia wybrane instytucje prawa karnego części ogólnej oraz poszczególne typy przestępstw, instytucje prawa karnego-wykonawczego, rodzinnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a zwłaszcza przepisy dotyczące systemu kar i środków probacyjnych, środków wychowawczych i poprawczych, władzy rodzicielskiej, alimentacji, rodzin zastępczych itp.
  • charakteryzuje organizację i funkcjonowanie instytucji resortu sprawiedliwości (zespoły kuratorskie, sądy rejonowe, okręgowe, prokuratura)
  • wyjaśnia biologiczne i psychologiczne podstawy seksualności człowieka, psychofizjologię seksualności, pojęcia: normy w zachowaniach seksualnych, dysfunkcje i zaburzenia seksualne oraz metody diagnostyczne.
  • wyjaśnia nowoczesną profilaktykę zintegrowaną (problemową)
  • rozpoznaje czynniki ryzyka i wpływ oddziaływania społecznego na stopień rozwoju człowieka
  • streszcza najważniejsze koncepcje psychologiczne w pomaganiu ofiarom przemocy
  • przedstawia strategie radzenia sobie w sytuacji przemocy
  • znajduje rozwiązania prawne służące pomaganiu ofiarom przemocy
  • wyjaśnia tradycje i zwyczaje rodzinne występujące w roku liturgicznym Kościoła rzymsko-katolickiego.
  • wskazuje właściwości i cele ruchów religijnych
  • podaje różnice między sektami i ruchami religijnymi
  • tłumaczy podstawowe zaganienia dotyczące więzi i relacji w rodzinie (rodzina jako podstawowe środowisko życia, funkcje rodziny, pełnione w rodzinie role)
  • opisuje strukturę i proces wychowania w rodzinie (rodzina jako środowisko wychowawcze, postawy rodzicielskie, style wychowania, atmosfera wychowawcza w rodzinie, świadomość i kultura wychowawcza rodziców, kultura duchowa i materialna rodziny)
  • charakteryzuje przemiany dokonujące się we współczesnych środowiskach i instytucjach wychowawczych
  • wymienia podstawowe zasady współpracy z podmiotami wspomagającymi rodzinę w procesie wychowania (Kościół, szkoła, rodzina – korelacja i dialog)
  • streszcza problematykę kryminologii i kryminalistyki
  2. W kategorii umiejętności
  • przygotowuje zagadnienia językowe wybranego nowożytnego języka obcego w zakresie nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla nauk o rodzinie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla pozimu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kszałcenia Językowego
  • tłumaczy słownictwo wybranego nowożytnego języka obcego w zakresie nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla nauk o rodzinie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla pozimu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kszałcenia Językowego
  • demonstruje instalowanie i konfigurowanie urządzeń peryferyjnych komputera
  • tworzy dokumenty w programach pakietu Microsoft Office
  • analizuje teksty filozoficzne
  • krytycznie analizuje określone propozycje wychowawcze
  • przygotowuje harmonogram pracy wychowawczej z wychowankiem
  • analizuje zachowania ludzkie w ramach wybranych nurtów psychologii
  • ocenia procesy emocjonalno-wolitywne
  • wskazuje możliwości przezwyciężenia różnorodnych trudności w procesie kształtownia przez człowieka dojrzałej osobowości
  • diagnozuje środowisko wychowawcze (rodzinę, szkołę)
  • przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, testów rekrutacyjnych
  • opracowuje indywidualny plan działania zawodowego
  • rozpoznaje fazy płodności i niepłodności
  • interpretuje karty cyklu płodności
  • analizuje określone metody wspomagania płodności
  • znajduje punkty styczne i różnice między współczesnym a biblijnym modelem małżeństwa
  i rodziny
  • wyprowadza wnioski na podstawie określonych praw dziecka i praw oraz obowiązków rodziców
  • dyskutuje o wadach i przeszkodach małżeńskich
  • analizuje możliwości pomocy stronom i dzieciom z małżeństw rozbitych, poprzez pokierowanie postępowaniem małżonków w celu uzyskania pomocy prawnej
  • dobiera normy żywienia odpowiednio do wieku, płci, aktywności fizycznej i cech biometrycznych
  • ocenia sposób żywienia i stan odżywienia
  • wyprowadza wnioski na podstawowie najważniejszych danych ekonomicznych w celu oceny sytuacji gospodarczej oraz kierunków i trendów w niej występujących
  • ocenia podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne
  • diagnozuje zaburzenia seksualne, dysfunkcje, dewiacje i zaburzenia tożsamości płciowej
  • diagnozuje kryteria profilaktyki problemowej
  • udziela pierwszej pomocy w sytuacji pojawienia się problemu używania środków psychoaktywnych w rodzinie
  • organizuje uzależnionym pomoc w odpowiednich placówkach specjalistycznych
  • ustala motywy lub przyczyny przemocy
  • projektuje własne działania w sytuacji pomagania ofierze przemocy
  • dyskutuje o procesach wewnątrzrodzinnych, takich jak: zasady wyboru współmałżonka, czynniki decydujące o jakości związku małżeńskiego, role rodzajowe i rodzicielskie, etapy życia rodzinnego, kształotowanie osobowości dzieci w rodzinie
  • analizuje zachowania ludzkie w aspekcie potencjalności charakteryzujących dany etap rozwojowy jednostki.
  • analizuje symbole i znaki związane z liturgią roku kościelnego oraz domową liturgią
  • organizuje liturgię domową
  • przygotowuje testy socjologiczne, które mają na celu zbadanie sytuacji małżeństwa i rodziny
  • formułuje tezy w ramach teologii moralnej odnośnie do religijnych podstaw życia rodzinnego
  • opracowuje różne formy instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie
  • diagnozuje i rozwiązuje problemy wychowawcze w rodzinie
  • udziela wstępnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej w celu profilaktyki i prawidłowego rozwoju rodziny
  • organizuje działaność profilaktyczną i resocjalizacyjną na podstawie wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki
  3. W kategorii kompetencje społeczne:
  • jest otwarty na nawiązywanie kontaktów i współpracę z zagranicznymi instytucjami wspierającymi rodzinę
  • w sposób odpowiedzialny korzysta z technologii informacyjnych, mając na uwadze normy prawne i etyczne
  • zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu opinii
  • przewiduje konsekwencje określonych wyborów moralnych
  • zachowuje otwartość na wiedzę i doświadczenia innych w kwestiach wychowania
  • jest zorientowany na rozumienie siebie i innych w interakcjach międzyludzkich i procesach grupowych
  • rekomenduje wobec różnych instytucji społecznych potrzebę kształtowania zachowań prozdrowotnych jako metodę polityki zdrowotnej
  • jest zorientowany na realizowanie różnorodnych programów profilaktycznych
  • podejmuje wyzwania związane z pracą wychowawczo-opiekuńczą.
  • wykazuje odpowiedzialność za dzieci i młodzież, zwłaszcza z rodzin i środowisk dysfunkcyjnych
  • angażuje się w poszukawania przez kandydatów indywidualnego rozwiązania zawodowego oraz rozwijania przez nich umiejętności podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji własnego wyboru
  • inspiruje, nacechowane odpowiedzialnością i roztropnością, działania na rzecz dobra dzieci
  • zachowuje postawę otwartości na problemy związane z płodnością oraz przejawia chęć pomocy innym
  • umiejętnie i świadomie tworzy więzi międzyludzkie i panuje nad nimi
  • poddaje krytyce samego siebie, swoje mocne i słabe strony
  • posługuje się mową ciała i odczytuje ją w relacjach z drugim człowiekiem
  • oddziela podczas rozmowy emocje i odczucia od faktów i liczb
  • zachowuje otwartość na inne kultury
  • wspiera poradą w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc prawna jednemu z małżonków, ochrona praw dziecka lub rodziny
  • jest zorientowany na podnoszenie świadomości prawnej członków danej społeczności w obszarze prawa karnego i rodzinnego
  • podejmuje wyzwania związane z pracą w szeroko pojętych środowiskach dotkniętych lub zagrożonych patologią, zwłaszcza przemocą i alkoholizmem, w jednostkach penitencjarnych, placówkach pomocy rodzinie i zespołach kuratorskich
  • podejmuje się oceny, terapii, edukacji i promocji zdrowia seksualnego człowieka
  • w środowisku społecznym, w którym jest obecny lub pracuje, dąży do rozwiązania istniejących problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
  • samodzielnie porusza się w zakresach kompetencyjnych instytucji, organizacji i służb pomagających rodzinom uwikłanym w przemoc
  • wykazuje empatię i gotowość pomagania
  • dąży do zniwelowania w określonych środowiskach szkód wyrządzanych przez sekty
  • jest zorientowany na promocję chrześcijańskiego modelu rodziny
  • pracuje samodzielnie w charakterze doradcy rodzinnego, specjalisty do spraw rodziny, pracownika w placówkach pomocy i opieki społecznej oraz strukturach społecznych, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych, nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego (po zrealizowaniu programu przygotowania do zawodu nauczyciela określonego odrębnymi standardami)
  • podejmuje wyzwania związane z pracą w rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej, agendach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach profilaktyki społecznej oraz parafialnym poradnictwie rodzinnym
  Dodatkowe efekty kształcenia dla specjalności mediacja rodzinna:
  1. W kategorii wiedza
  • opisuje zjawiska aktualnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz inne groźne zachowania społeczne
  • opowiada o podstawowych typach zaburzeń społecznych: uzależnieniu, przemocy, niedostosowaniu społecznym
  • definiuje zasadnicze problemy chorego w opiece paliatywnej i hospicyjnej
  • opisuje naturę, dynamikę i główne źródła kryzysu psychologicznego oraz typowe formy jego występowania
  • przedstawia główne modele i procedury interwencji kryzysowej
  • charakteryzuje podstawowe metody stosowane we współczesnej socjoterapii
  • opisuje psychologiczne mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia
  • wymienia różne klasyfikacje rodzaje niepełnosprawności
  • charakteryzuje podstawowe metody wykorzystywane w obszarze pracy socjalnej i resocjalizacyjnej
  • wyjaśnia przyczyny sytuacji konfliktowych
  • wymienia adekwatne style i techniki negocjacji
  • określa warunki skutecznej interwencji od strony podmiotu pomagającego
  • wymienia podstawowe zasady prowadzenia rozmowy i udzielania wsparcia
  • opowiada o różnych formach terapii zajęciowej
  • wymienia potrzeby animacyjne w określonych środowiskach
  • przedstawia informacje dotyczące zadań animatora w poszczególnych grupach społecznych
  • wyjaśnia podstawowe uregulowania prawne dotyczące animowania kultury
  • wyjaśnia mechanizmy, cele, podstawy legislacyjne, określające zasady funkcjonowania Funduszy Strukturalnych UE
  • charakteryzuje krajowe i unijne dokumenty w celu pozyskiwania aktualnych informacji
  o możliwościach pozyskania wsparcia na realizację projektów ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i programów operacyjnych na najbliższe lata
  • opisuje specyfikę metodologiczną bioetyki oraz jej różne definicje
  • rozpoznaje stosunek do życia, w szczególności do życia ludzkiego, różnych koncepcji i postaw światopoglądowych
  • streszcza podstawowe zasady bioetyczne w kontekście konkretnych sytuacji problemowych
  • wyjaśnia podstawowe dokumenty bioetyczne (międzynarodowe, europejskie, kościelne)
  2. W kategorii umiejętności
  • poprawnie przeprowadza wywiad środowiskowy
  • prognozuje zjawiska potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
  • rozpoznaje osoby w kryzysie
  • ocenia stan osoby w kryzysie
  • samodzielnie bada potrzeby konkretnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, komunikacyjną, funkcjonowania społecznego, itp.,
  • samodzielnie układa plan skutecznej pomocy w rozwiązywaniu typowych problemów egzystencjalnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, komunikacyjną, funkcjonowania społecznego, itp.,
  • nawiązuje kontakty interpersonalne z osobami niepełnosprawnymi przy zastosowaniu metod właściwych dla różnych form terapii zajęciowej
  • udziela podstawowej pomocy socjoterapeutycznej
  • wykorzystując odpowiednią formę poradnictwa (dialogowanego, dyrektywnego lub liberalnego), udziela porady dotyczącej problematyki małżeńskiej i rodzinnej w zakresie podstawowym
  • organizuje działalność animacyjną
  • ocenia sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (przemoc domowy, agresywny klient, sprawca przemocy)
  • projektuje właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych (interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem, interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof, interwencja w sytuacji utraty i żałoby)
  • skutecznie przeprowadza proces negocjacji w różnych sytuacjach życiowych
  • organizuje różnorodne formy pomocy społecznej
  • kieruje potrzebujących do odpowiednich organizacji pomocowych
  • opracowuje strategie współpracy w zespole specjalistów z różnych dziedzin (pedagogika, prawo, psychologia, medycyna, etyka, religia)
  • testuje propozycje działania w sytuacji silnego stresu (na miarę posiadanych predyspozycji osobowościowych)
  • przygotowuje wniosek projektu w ramach funduszy i programów UE
  • ocenia działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz środowisk charakteryzujących się trudnym dostępem do edukacji
  • przygotowuje plan współpracy z instytucjami i organizacjami samorządowymi, zajmującymi się problematyką resocjalizacji, readaptacji i pomocy osobom objętych działaniami sądu
  • ustala kryteria kompetentnej i skutecznej pomocy (literatura, specjaliści) w sprawach należących do zadań pracownika socjalnego
  • rozpoznaje typy argumentacji bioetycznej
  3. W kategorii kompetencje społeczne
  • wykazuje kreatywność w animowaniu i organizowaniu pomocy społecznej
  • twórczo i z empatią angażuje się w rozwiązywanie problemów drugiego człowieka, znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej (choroba terminalna, żałoba, niepełnosprawność, uzależnienie, współuzależnienie)
  • podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin
  • kieruje pracą zespołu ds. programów i projektów pomocowych
  • przewiduje sposoby radzenia sobie z własnymi kryzysami i pokonywania trudności w rozwoju osobistym i zawodowym
  • dyskutuje w grupie o sposobach wspierania środowiska zawodowego w działaniach rozwojowych, realizowanych przy pomocy Funduszy Strukturalnych UE
  • angażuje się w przełamywanie barier osobistych i społecznych w obszarze opieki paliatywnej, hospicyjnej, pracy resocjalizacyjnej, terapii zajęciowej
  • inicjuje działania społeczne
  • aktywizuje różne grupy społeczne do udziału w kreacji współczesnej kultury
  • uczestniczy w realizowaniu programów profilaktycznych w placówkach wychowawczych i oświatowych, poradniach rodzinnych, itp.
  • promuje postawy obywatelskie ukierunkowane na współdziałanie na rzecz dobra wspólnego i solidarności
  • szanuje ludzkie życie, szczególnie u jego początku i kresu, i godność człowieka
  Student zrealizował praktykę sądową (kuratorską) w wymiarze 80 godzin oraz praktykę w ośrodkach pomocy społecznej w wymiarze 80 godzin. Celem praktyki sądowej (kuratorskiej) jest bezpośrednie zapoznanie studentów ze specyfiką spraw rozpoznawanych w Wydziale Karnym oraz Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, zwłaszcza spraw z zakresu przemocy w rodzinie, niealimentacji, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej oraz postępowania w sprawach nieletnich; zapoznanie studentów z organizacją Służby Kuratorskiej i specyfiką pracy kuratorów sądowych dla dorosłych, kuratorów rodzinnych; uczestniczenie w wykonywanych przez kuratora czynnościach zawodowych.
  Celem praktyki w placówkach pomocy społecznej jest zapoznanie studentów z organizacją
  i strukturą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz specyfiki pracy innych instytucji współpracujących z PCPR, M/GOPS, z problemami rodziny w wymiarze społecznym, ze specyfiką pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodziny i ich członków (diagnoza sytuacji rodzinnej).
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - asystent rodziny, - specjalista ds. rodziny - referent ds. pomocy społecznej, - doradca, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych, - pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży, - kurator sądowy dla dorosłych, kurator rodzinny, mediator (po ukończeniu studiów magisterskich).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0