Mediacja rodzinna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” stanowił konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z trzech wybranych przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Kryterium kwalifikacji dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” stanowił konkurs (ranking) średniej ocen z trzech przedmiotów przedstawionych poniżej : historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku nauki o rodzinie o profilu ogólnoakademickim trwają 3 lata (6 semestrów). Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1800 powiększona dodatkowo o 42 godziny kształcenia ogólnoakademickiego.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Absolwent potrafi refleksyjnie spojrzeć na swoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu nauk o rodzinie.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze: asystenta rodziny, specjalisty do spraw rodziny; referenta ds. pomocy społecznej; doradcy, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: organach administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, placówkach wymiaru sprawiedliwości, poradniach małżeńskich i rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki społecznej, świetlicach i domach wsparcia dzieci i młodzieży. Absolwent jest przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, a także przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz członkom ich rodzin. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedza
  • wyjaśnia przepisy i zalecenia dotyczące pracy przy komputerze, korzystania z technologii informacyjnej i internetu
  • przedstawia podstawową wiedzę filozoficzną, pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną
  • przedstawia wiedzę i zasady na temat wybranego nowożytnego języka obcego
  • opisuje zaburzenia i dysfunkcje występujące u dzieci i młodzieży oraz charakteryzuje diagnozę psychopedagogiczną
  • rozpoznaje charakterystyczne dla różnych zawodów problemy i dylematy etyczne
  • wyjaśnia biologiczne i psychologiczne podstawy seksualności człowieka oraz opisuje fizjologię płodności
  • przedstawia wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej na różnych etapach życia
  • ocenia złożone sytuacje rodzinne w wielokulturowym świecie
  • wyjaśnia instytucję małżeństwa i rodziny w świetle prawa kanonicznego
  • charakteryzuje wybrane instytucje i procedury prawa karnego
  • przedstawia zasady racjonalnego odżywiania na różnych etapach życia
  • streszcza wiedzę teoretyczną dotyczącą podstawowych pojęć z dziedziny makro i mikroekonomii
  • wyjaśnia główne zagadnienia z zakresu profilaktyki, mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia, przemocy i niedostosowania społecznego oraz niwelowania ich skutków
  • wyjaśnia tradycje i zwyczaje rodzinne występujące w roku liturgicznym Kościoła rzymsko-katolickiego.
  • wskazuje właściwości i cele ruchów religijnych oraz podaje różnice między sektami i ruchami religijnymi
  • opisuje strukturę i funkcjonowanie rodziny w świetle teologii, psychologii, socjologii, pedagogiki
  • charakteryzuje przemiany dokonujące się we współczesnych środowiskach i instytucjach wychowawczych oraz wymienia zasady współpracy z podmiotami wspomagającymi rodzinę
  • streszcza problematykę kryminologii i kryminalistyki
  • posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy anatomicznej i czynności fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka
  • definiuje zasadnicze problemy chorego w opiece paliatywnej i hospicyjnej oraz podaje zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • przedstawia główne modele i procedury interwencji kryzysowej oraz style i techniki negocjacji
  • charakteryzuje podstawowe metody stosowane we współczesnej socjoterapii, resocjalizacji i terapii zajęciowej
  • wymienia różne klasyfikacje rodzaje niepełnosprawności
  • wymienia zasady i metody animacji i aktywizacji różnych grup wiekowych
  • wyjaśnia mechanizmy, cele, podstawy legislacyjne, określające zasady funkcjonowania Funduszy Strukturalnych UE
  • streszcza podstawowe zasady bioetyczne w kontekście konkretnych sytuacji problemowych
  • opisuje rolę i zadania opiekuna osoby starszej
  • określa rolę państwa i innych podmiotów w kształtowaniu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
  • opisuje funkcjonowanie osoby starszej w świetle geriatrii, gerontologii i teologii
  2. W kategorii umiejętności
  • przygotowuje zagadnienia językowe wybranego nowożytnego oraz tłumaczy słownictwo wybranego nowożytnego języka obcego w zakresie nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla nauk o rodzinie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla pozimu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kszałcenia Językowego
  • demonstruje instalowanie i konfigurowanie urządzeń peryferyjnych komputera; tworzy dokumenty w programach pakietu Microsoft Office; motywuje osoby starsze do korzystania z internetu, komunikatorów, poczty e-mail, obsługi konta bankowego,
  • analizuje teksty filozoficzne
  • analizuje zachowania ludzkie w ramach etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii
  • diagnozuje środowiska wychowawcze (rodzinę, szkołę)
  • przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, testów rekrutacyjnych oraz opracowuje indywidualny plan działania zawodowego
  • rozpoznaje fazy płodności i niepłodności; analizuje określone metody wspomagania płodności
  • określa sytuację prawną małżonków, dzieci, rodzin i osób rozwiedzionych w świetle prawa cywilnego, karnego i kanonicznego
  • dobiera normy żywienia odpowiednio do wieku, płci, aktywności fizycznej i cech biometrycznych
  • ocenia podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne
  • opisuje zachowania seksualne oraz diagnozuje zaburzenia seksualne, dysfunkcje, dewiacje i zaburzenia tożsamości płciowej
  • diagnozuje sytuacje występowania przemocy i uzależnieniem oraz organizuje pomoc osobom dotkniętym tymi problemami
  • analizuje procesy wewnątrzrodzinne w świetle kultury, psychlogii, pedagogiki, socjologii i teologii
  • formułuje tezy w ramach teologii moralnej i biblijnej odnośnie do religijnych podstaw życia rodzinnego rozpoznaje typy argumentacji bioetycznej
  • organizuje działaność profilaktyczną i resocjalizacyjną na podstawie wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki
  • posiada podstawowe umiejętności analizy budowy i funkcjonowania organizmu jako całości
  • organizuje działalność animacyjną oraz pomaga w planowaniu i organizacji czasu wolnego
  • rozpoznaje zagrożenia duchowe; projektuje właściwe reagowanie w sytuacjach kryzysowych; w sytuacjach konfliktowych skutecznie przeprowadza proces negocjacji
  • organizuje różnorodne formy pomocy przy współpracy z instytucjami i specjalistami w zakresie poradnictwa, profilaktyki, resocjalizacji, readaptacji
  • przygotowuje wniosek projektu w ramach funduszy i programów UE dobiera normy żywienia odpowiednio do wieku, płci, aktywności fizycznej i cech biometrycznych
  • rozpoznaje dylematy etyczne występujące w pracy z podopiecznym
  • rozpoznaje potrzeby osób starszych, chorych, chorych terminalnie oraz ocenia możliwości poprawy jakości ich życia i najbliższych
  • organizuje opiekę osób starszych
  3. W kategorii kompetencje społeczne
  • w sposób odpowiedzialny korzysta z technologii informacyjnych, mając na uwadze normy prawne i etyczne
  • jest zorientowany na realizowanie różnorodnych programów profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z instytucjami i organizacjami pomagającymi rodzinie
  • podejmuje wyzwania związane z pracą wychowawczo-opiekuńczą.
  • zachowuje postawę otwartości na problemy związane z płodnością oraz podejmuje się oceny, terapii, edukacji i promocji zdrowia seksualnego człowieka
  • umiejętnie i świadomie tworzy więzi międzyludzkie i panuje nad nimi
  • jest zorientowany na promocję chrześcijańskiego modelu rodziny; zachowuje otwartość na inne kultury
  • wspiera poradą prawną małżonków, rodziców, wychowawców w ramach prawa cywilnego i kanonicznego
  • wspomaga proces rehabilitacji leczniczej, zawodowej, społecznej i psychologicznej
  • wykazując troskę o drugiego człowieka w trudnej sytuacji życiowej i/lub w obliczu zagrożenia; udziela wsparcia duchowego osobom starszym
  • rozumie złożoność zachodzących procesów anatomiczno-fizjologicznych w ludzkim organizmie, stosuje zasady prawidłowego odżywiania
  • kieruje pracą zespołu ds. programów i projektów pomocowych; uczestniczy w działaniach rozwojowych, zgodnych z zasadami ekonomii oraz realizowanych przy pomocy Funduszy Strukturalnych UE
  • angażuje się w działania zmierzające do rozwoju osobistego oraz przełamywania barier osobistych i społecznych w obszarze opieki paliatywnej, hospicyjnej, pracy resocjalizacyjnej, terapii zajęciowej
  • aktywizuje różne grupy społeczne do udziału w kreacji współczesnej kultury oraz współdziałania na rzecz dobra wspólnego
  • udziela porady i profesjonalnej pomocy podopiecznemu i jego rodzinie lub opiekunom
  w zakresie uzyskania niezbędnej pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej w obszarze usług medycznych i świadczeń socjalnych
  • wykazuje wrażliwość na potrzeby osób starszych i podejmuje działania zmierzające
  do poprawy jakości ich życia
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę sądową (kuratorską) w wymiarze 80 godzin oraz praktykę w ośrodkach pomocy społecznej w wymiarze 80 godzin. Celem praktyki sądowej (kuratorskiej) jest bezpośrednie zapoznanie studentów ze specyfiką spraw rozpoznawanych w Wydziale Karnym oraz Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, zwłaszcza spraw z zakresu przemocy w rodzinie, niealimentacji, spraw dotyczących władzy rodzicielskiej oraz postępowania w sprawach nieletnich; zapoznanie studentów z organizacją Służby Kuratorskiej i specyfiką pracy kuratorów sądowych dla dorosłych, kuratorów rodzinnych; uczestniczenie w wykonywanych przez kuratora czynnościach zawodowych.
  Celem praktyki w placówkach pomocy społecznej jest zapoznanie studentów z organizacją
  i strukturą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz specyfiki pracy innych instytucji współpracujących z PCPR, M/GOPS, z problemami rodziny w wymiarze społecznym, ze specyfiką pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rodziny i ich członków (diagnoza sytuacji rodzinnej).
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - asystent rodziny, - specjalista ds. rodziny - referent ds. pomocy społecznej, - doradca, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych, - pracownik instytucji profilaktyki społecznej, świetlic i domów wsparcia dzieci i młodzieży, - kurator sądowy dla dorosłych, kurator rodzinny, mediator (po ukończeniu studiów magisterskich),

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozofia
2
Pedagogika
2
Psychologia
4
Socjologia
2
III - Kierunkowe
Małżeństwo i rodzina w kulturach i religiach
2
Profilaktyka uzależnień
4
Wybrane problemy kryminologii i kryminalistyki
5
Metodyka pracy asystenta rodziny
5
Zagrożenia i problemy współczesnej młodzieży
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Etyka
2
III - Kierunkowe
Psychologia rozwojowa
2
Interwencja kryzysowa
2
Podstawy terapii zajęciowej
2
Poradnictwo małżeńskie
3,5
Techniki negocjacji
3
Terapia uzależnień i współuzależnień
3
VI - Praktyka
Praktyka w placówkach pomocy społecznej
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
Doradztwo zawodowe
3
Dziecko i dzieciństwo w zmieniającym się społeczeństwie
3
Podstawy prawa karnego i rodzinnego
2
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
3
Sekty i nowe ruchy religijne
2
Metodyka pracy kuratora sądowego
2
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 1
0
SUMA
24,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Fizjologia płodności
3
Podstawy seksuologii
2
Psychologia rodziny
2
Socjologia rodziny
2
Teologiczno-moralne aspekty życia rodzinnego
2
Animacja społeczno-kulturalna
2
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot do wyboru
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 2
0
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa: kuratorska
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
24,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Diagnoza i terapia pedagogiczna
3
Komunikacja interpersonalna
3
Konwersatoria
5
Małżeństwo i rodzina w Biblii
2
Podstawy ekonomii
2
Fundusze i programy Unii Europejskiej
2
Opieka paliatywno-hospicyjna
1
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium naukowe 3
0
SUMA
24,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Konwersatoria
5
Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
3
Podstawy żywienia człowieka
3
Rok liturgiczny w życiu rodziny
3
Współczesne koncepcje wychowania w rodzinie
3
Bioetyka
2
Metody socjoterapii
1
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium naukowe 4
6
SUMA
30,0