Mediacja rodzinna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2017 roku, w sprawie zmiany profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji), dietetyka, leśnictwo, nauki
  o rodzinie, towaroznawstwo, zarzadzanie i inżynieria produkcji
  Studia drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie o profilu praktycznym trwają 2 lata (4 semestry). Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: nauki socjologiczne (55%), pedagogika (35%) i psychologia (10%). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1047.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z obszarów, które są istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów związanych
  z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania
  i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności, przed którymi stają współczesne rodziny.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów kształcenia.
  1. W kategorii wiedzy:
  • prezentuje rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o rodzinie i dyscyplin naukowych, właściwych dla pracy z rodzinami, zorientowaną na zastosowania praktyczne
  • odpowiednio i w sposób pogłębiony określa priorytety służące realizacji określonego zadania w zakresie wsparcia rodziny w poprawie jakości jej życia
  • prezentuje w sposób pogłębiony sposoby przeciwdziałania kryzysom w życiu rodziny
  • prezentuje rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk o rodzinie, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk, w szczególności do nauk humanistycznych i społecznych
  • objaśnia zaawansowaną terminologię (polskojęzyczną i w wybranym nowożytnym języku obcym) używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych
  • w sposób pogłębiony prezentuje normy i reguły prawidłowego funkcjonowania rodziny
  • przedstawia metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, odpowiednie dla nauk o rodzinie, które w sposób rozszerzony pozwalają opisywać rodzinę i procesy w niej zachodzące oraz jej relacje z innymi strukturami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji wspierających rodzinę
  • w sposób pogłębiony przedstawia poglądy na temat rodziny oraz jej relacji z innymi społecznościami, w tym historyczną ewolucję tych poglądów
  • opisuje w sposób pogłębiony procesy zmian, które zachodzą w rodzinie, oraz ich elementy, przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje
  • opisuje w sposób pogłębiony seksuologiczne, psychologiczne, społeczno-ekonomiczne, kulturowe aspekty życia rodzinnego
  • charakteryzuje w sposób pogłębiony więzi interpersonalne i rządzące nimi prawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem więzi w obrębie rodziny
  • przedstawia pogłębioną wiedzę o człowieku i jego rozwoju jako podmiocie konstytuującym rodzinę
  • objaśnia w sposób pogłębiony zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej
  i prawa autorskiego
  • opisuje w sposób pogłębiony uwarunkowania i możliwości rozwoju indywidualnej kreatywności w rozwiązywaniu problemów związanych z życiem rodziny
  • przedstawia rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych wspierających rodzinę
  • omawia w sposób pogłębiony cele, organizację i funkcjonowanie instytucji wspierających rodzinę
  • prezentuje pogłębioną wiedzę o strukturze rodziny i jej relacjach z innymi strukturami oraz instytucjami społecznymi
  2. W kategorii umiejętności:
  • wykorzystuje zaawansowane źródła, techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk
  o rodzinie
  • w zaawansowany sposób wykorzystuje wiedzę oraz własne i innych doświadczenie zawodowe z zakresu pracy z rodzinami
  • w sposób pogłębiony argumentuje, wykorzystując poglądy innych autorów oraz zebrane doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki rodzinnej
  • w sposób pogłębiony rozstrzyga dylematy związane z życiem rodzinnym
  • w sposób pogłębiony ocenia przydatność określonych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących rodziny
  • w sposób pogłębiony interpretuje zjawiska (kulturowe, społeczne, prawne, ekonomiczne) związane z życiem rodzinnym
  • wykorzystuje pogłębioną wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk (kulturowych, społecznych, prawnych, gospodarczych) związanych z funkcjonowaniem rodziny
  • w sposób pogłębiony ocenia jakość przedsięwzięć zmierzających do poprawy sytuacji rodziny
  • w sposób pogłębiony prognozuje praktyczne skutki konkretnych działań odnoszących się do życia rodzinnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi właściwych naukom o rodzinie
  • w sposób pogłębiony analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów
  w rodzinie pod kątem ich efektywnego i prawidłowego rozwiązania
  • w sposób pogłębiony posługuje się wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu życia rodzinnego
  • stosuje prawidłowy sposób postępowania w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów w rodzinie
  • posługuje się wybranym językiem obcym w zakresie nauk o rodzinie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pogłębionej problematyki rodzinnej, a także pokrewnej, jak
  i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając w sposób zaawansowany z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
  • w sposób pogłębiony wypowiada się klarownie, spójnie i precyzyjnie w mowie i na piśmie na tematy związane z życiem rodzinnym, wykorzystując zaawansowane teorie oraz źródła
  • kieruje przedsięwzięciami mającymi na celu poprawę jakości życia rodziny
  • kieruje projektami mającymi na celu korygowanie nieprawidłowych ludzkich zachowań i postaw na polu życia rodzinnego
  • w sposób pogłębiony wyznacza kierunki rozwoju osobistego i samokształcenia w zakresie wspierania rodziny oraz w wymiarze interdyscyplinarnym
  • w pogłębiony sposób realizuje wyznaczony kierunek rozwoju osobistego i samokształcenia w zakresie wspierania rodziny i w wymiarze interdyscyplinarnym
  • ukierunkowuje innych do osobistego rozwoju w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów z obszaru życia rodzinnego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  • inicjuje działania mające na celu kreację prorodzinnej kultury oraz pomnażanie dobra rodziny
  • zachowując otwartość na inne kultury, inicjuje działania mające na celu promowanie chrześcijańskiego modelu rodziny
  • w sposób pogłębiony poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych ludzkich zachowań i postaw na polu życia rodzinnego
  • podejmuje krytyczny dialog z innymi w poszukiwaniu efektywnego rozwiązania problemów z zakresu życia rodzinnego
  • rozwija zaawansowane umiejętności współdziałania w zespole profesjonalnie wspierającym rodzinę
  • inicjuje pracę w zespole realizującym projekty prorodzinne, przyjmując w nim różne role m.in. organizatora, prowadzącego i animatora
  • inicjuje w obszarze życia rodzinnego działania mające na celu dowartościowanie odmienności wynikających z ludzkiej natury
  • samodzielnie realizuje powierzone sobie zadania na rzecz pomocy rodzinie
  PRAKTYKI
  Student zrealizował praktykę w instytucjach świadczących wieloaspektową pomoc rodzinie
  w wymiarze 160 godzin, praktykę z zakresu mediacji w sądach powszechnych w wymiarze 160 godzin i praktykę z zakresu mediacji rodzinnych w wymiarze 160 godzin . Razem 480 godzin praktyk realizowanych w instytucjach i podmiotach społecznych działających na rzecz pomocy małżeństwu
  i rodzinie.
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - asystent rodziny; - konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych; - mediator rodzinny.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w życiu rodziny
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia filozoficzno-teologiczna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Bioetyka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Logika i metodologia badań nad rodziną
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Analiza demograficzna
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Bezpieczeństwo socjalne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Doktryny polityczno-społeczne
2
ZAL-O
Wykład
15
Etyczne aspekty polityki społecznej i ludnościowej
1,5
ZAL-O
Wykład
15
Małżeństwo i rodzina w tradycji judeochrześcijańskiej
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Polityka społeczna i prorodzinna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Polityka zdrowotna i edukacyjna
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Rodzina w wymiarze historycznym
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 1
1
ZAL-O
Seminarium
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot kształcenia ogólnego
2
ZAL-O
Wykład
30
Specjalistyczne warsztaty językowe
2
ZAL-O
Lektorat
30
III - Kierunkowe
Komunikacja interpersonalna w małżeństwie i rodzinie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Poradnictwo i terapia małżeńsko-rodzinna
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Seksualność człowieka
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Seminarium naukowe 2
1
ZAL-O
Seminarium
15
Translatorium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Warsztaty z pracy asystenta rodziny
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia
45
VI - Praktyka
Praktyka w instytucjach świadczących wieloaspektową pomoc rodzinie
9
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekonomia z elementami ekonomii rodziny
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Odpowiedzialne rodzicielstwo
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 3
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dzieci w mediacjach
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Etyka mediacji i negocjacji
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów rodzinnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Metodyka pracy mediatora sądowego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawne aspekty mediacji rodzinnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Umiejętność kierowania konfliktem
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Warsztaty z konstruowania ugody rodzinnej i protokołu z mediacji
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka z zakresu mediacji w sądach powszechnych
9
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Przedmiot do wyboru 3
2
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium naukowe 4
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
20
EGZ
Egzamin
25
VI - Praktyka
Praktyka z zakresu mediacji rodzinnej
7
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
30,0