Organizacja sfery kultury - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie o profilu ogólnoakademickim trwają 2 lata (4 semestry). Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 878.
  Absolwent potrafi analizować zjawiska kultury w najważniejszych jej wymiarach, zarówno w skali globalnej, jak i regionalnej, zna główne zasady leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury. Potrafi przygotować i upowszechniać przekazy audiowizualne i medialne dla celów edukacyjnych, poznawczych i artystycznych. Posiada umiejętność animatora kultury, organizatora życia kulturalnego, menadżera w instytucjach kultury. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury (redakcjach mass mediów, muzeach, teatrach, kinach), instytucjach oświatowych, kulturalnych, agencjach reklamowych, agencjach public relations, samorządach lokalnych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  • streszcza realistyczno-filozoficzną koncepcję człowieka
  • wyjaśnia wieloaspektowość człowieka jako podstawę wielu koncepcji człowieka oraz trudności stworzenia tzw. antropologii integralnej
  • definiuje podstawowe pojęcia z zakresu psychologii społecznej
  • opisuje metody stosowane w psychologii społecznej
  • opowiada o historii psychologii społecznej w Polsce
  • charakteryzuje koncepcje psychologiczne w psychologii społecznej
  • opowiada o percepcji społecznej
  • wyjaśnia podstawową problematykę logiczną
  • charakteryzuje teorie atrybucji
  • omawia zagadnienie postaw
  • opisuje zachowania asertywne
  • charakteryzuje zachowania agresywne
  • opowiada o uprzedzeniach
  • streszcza wiedzę na temat grup odniesienia i przywództwa grupowego
  • wyjaśnia style kierowania grupą
  • opisuje strukturę ludności Polski wg cech demograficznych
  • tłumaczy istotę procesów demograficznych, ich wpływ na stan i strukturę społeczeństwa
  • wyjaśnia powiązania demografii z innymi dziedzinami nauki
  • opisuje główne nurty i teorie demograficzne
  • streszcza sposoby gromadzenia danych demograficznych
  • tłumaczy tendencje w zakresie procesów starzenia się społeczeństw, przyczyny
  i skutki ruchu naturalnego i przestrzennego
  • wyjaśnia dynamikę grupy
  • definuje altruizm
  • definiuje środki komunikacji społecznej
  • charakteryzuje prasę, radio, telewizję, Internet jako środki komunikacji społecznej
  • omawia znaczenie opinii publicznej we współczesnym świecie
  • opisuje funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym
  • przedstawia najważniesze media w Polsce i na świecie
  • charakteryzuje wybrane media lokalne
  • wyjaśnia, jakimi zasadami powinny się kierować media
  • definiuje termin „metody pracy z grupą”
  • wylicza kryteria doboru metod w pracy z grupą
  • opowiada o różnych klasyfikacjach metod pracy z grupą
  • charakteryzuje metody aktywizujące grupę
  • opisuje funkcje metod aktywizujących w pracy z grupą
  • przedstawia metody problemowe, poszukujące i dyskusyjne w pracy
  • omawia metodologię pisania pracy magisterskiej
  2. W kategorii umiejętności:
  • ocenia koncepcje człowieka w aspekcie ich zakresu i poprawności metodologicznej
  • rozpoznaje zachowania asertywne
  • podejmuje dyskusję w zakresie pojedynczych zagadnień problemowych
  • poprawnie i logicznie formułuje wypowiedzi
  • samodzielnie myśli
  • rozpoznaje błędy logiczne
  • stosuje reguły racjonalnej dyskusji
  • oceniania logiczną poprawność wypowiedzi i przytaczanych argumentów
  • wskazuje elementy wspólne i odmienne w różnych koncepcjach antropologicznych
  • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności badawcze
  • odpowiednio wykorzystuje dostępny warsztat i materiał badawczy
  • organizuje badanie dynamiki grupy
  • analizuje zachowania ludzkie w kategoriach uprzedzeń
  • bada system przywództwa grupowego
  • odróżnia różne metody pracy z grupą
  • wykrywa różnice w stylach kierowania grupą
  • ocenia sytuację demograficzną i główne prawidłowości zmian demograficznych na podstawie materiałów źródłowych
  i metod statystycznych
  • dokonuje oceny postaw społecznych
  • projektuje strategie przeciwdziałania agresji w grupie rówieśniczej
  • analizuje socjologiczno-społeczne aspekty funkcjonowania grup odniesienia
  • ocenia zjawisko przywódzctwa grupowego
  • przygotowuje harmonogram promocji programów radiowych i telewizyjnych
  • dokonuje oceny wybranych portali internetowych
  • projektuje promocję mediów loklanych
  • ocenia współczesne media (radio, telewizję, Internet, prasę)
  • dyskutuje o czynnikach warunkujących zastosowanie metod pracy z grupą
  • interpretuje informacje zawarte w mediach
  • krytycznie ocenia współczesną literaturę dotyczącą aktywizacji grupy
  • ustala kryteria wyboru programów radiowych i telewizyjnych
  • dyskutuje o opiniotwórczej roli Internetu
  • ocenia metody pracy z grupą
  • ustala kryteria doboru metod w pracy z grupą
  • planuje zajęcia aktywizujące z różnymi grupami
  • przygotowuje harmonogram pracy z grupą
  • ocenia zasoby Internetu z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacyjnej
  • krytycznie odbiera treści zawarte w Internecie
  • konstruuje plan pracy magisterskiej
  • redaguje tekst pracy magisterskiej
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  • nawiązuje kontakty z zagranicznymi instytucjami wspierającymi promocję godności człowieka
  • szanuje ludzkie życie, szczególnie u jego początku i kresu, i godność człowieka
  • wykazuje kreatywność w pracy z grupą
  • angażuje się w przeciwdziałanie uprzedzeniom społecznym
  • rozwija asertywność
  • angażuje się w pracę w zespole
  • promuje postawy i zachowania społeczne
  • angażuje się w promocję mediów lokalnych
  • troszczy się o dynamikę grupy
  • wykazuje kreatywność i zdolność do pracy w środkach komunikacji społecznej
  • wykazuje odpowiedzialną postawę wobec życia człowieka
  • angażuje się w przygotowanie projektów społecznych
  • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i Europy
  • w środowisku społecznym, w którym funkcjonuje promuje prawa człowieka
  • wykazuje odpowiedzialność i otwartość na pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
  • inspiruje innych do korzystania z mediów katolickich
  • przestrzega ustaleń poczynionych w grupie
  • pracuje odpowiedzialnie w zespole
  • prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • określa odpowiednie priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • inspiruje innych do uczenia się przez całe życie
  • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz promocji odpowiedzialnego korzystania ze środków komunikacji społecznej
  • interesuje się aktualnymi wydarzeniami społecznymi i politycznymi
  • samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę i umiejętności, rozszerzając je o wymiar interdyscyplinarny
  Dodatkowe efekty kształcenia dla specjalności organizacja sfery kultury:
  1. W kategorii wiedzy
  • charakteryzuje głównych przedstawicieli oraz twórczość poszczególnych epok muzycznych
  • przedstawia podstawowe zasady notacji muzycznej i podstawowe reguły konstrukcji dzieła muzycznego
  • prezentuje ogólny zarys historii kina oraz klasyczne teorie filmu
  • wskazuje podstawowe elementy struktury dzieła filmowego (rodzaje montażu, dźwięku i czasu filmowego)
  • wyjaśnia rolę fotografii w przestrzeni sztuki oraz jako narzędzie zapisu obrazu rzeczywistości społecznej
  • przedstawia podstawowe pojęcia i terminy z teorii obrazu i zasady fotografii (głębia ostrości, ekspozycja, kompozycja, tekstura, światło, kolorystyka, itp.)
  • prezentuje główne zasady reklamy i marketingu w aspekcie ekonomii, psychologii, teorii komunikacji, kulturoznawstwa, językoznawstwa, estetyki, zagadnień prawnych i etycznych
  • przedstawia w zarysie zagadnienia z zakresu języka reklamy, grafiki komputerowej, psychologii, wzornictwa przemysłowego, patentu i prawa autorskiego
  • wskazuje źródła finansowania projektów w kulturze,
  • przedstawia zasady zarządzania instytucjami kultury i finansowania działalności kulturalnej
  • przedstawia metody i procedury pozyskiwania środków finansowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych
  • definiuje podstawowe zagadnienia z dziedziny muzealnictwa i wystawiennictwa
  • charakteryzuje rolę muzeów w aspekcie wystawienniczym, kolekcjonerskim
  i edukacyjnym
  • opisuje aspekty estetyczne i funkcjonalne wystawiennictwa
  • wyjaśnia terminologię dotyczącą ikonografii
  • opisuje podstawowe metody interpretacji dzieł sztuki
  • charakteryzuje warianty przedstawieniowe poszczególnych tematów ikonograficznych
  • wymienia najważniejsze kierunki i nurty w sztuce współczesnej
  • charakteryzują krytykę artystyczną Clementa Greenberga i Rosalind Krauss
  • wyjaśnia ewolucje pojęcia artysty, obrazu, publiczności, wystawy i galerii
  • prezentuje współczesne organizacje marszandów, czasopisma oraz serwisy internetowe dotyczące rynku sztuki
  • prezentuje podstawowe informacje dotyczące widowisk i przedstawień kulturowych
  • opisuje performatywność działań kulturowych
  • wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o teatrze
  • definiuje typy teatru i konwencje teatralne
  • omawia zasady oraz prawne aspekty organizacji imprezy masowej
  • określa predyspozycje wymagane do pełnienia roli wodzireja i konferansjera imprez masowych
  • opisuje zasady zarządzania instytucjami kultury
  • charakteryzuje sylwetkę animatora (cechy osobowościowe i umiejętności)
  • przedstawia zasady prowadzenia zajęć z zespołami artystycznymi
  • omawia rolę edukacji regionalnej w propagowaniu idei regionalizmu
  • wyjaśnia problem przekraczania barier kulturowych
  • przedstawia rolę rozwoju nauki i przemian społecznych w budowaniu kultury europejskiej
  • prezentuje wiedzę odnoszącą się do wybranych doktryn społeczno-politycznych
  w dziejach Europy, wykorzystując poglądy filozoficzne, ekonomiczne i uwarunkowania polityczne
  • opisuje sposoby organizacji czasu wolnego w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych
  • porządkuje główne dyskursy, kontrowersje i opozycje w teoriach kultury
  • opisuje fazy rozwojowe koncepcji kultury w naukach humanistycznych
  • wymienia ośrodki i szkoły badawcze zajmujące się kulturą
  • wyjaśnia na poziomie podstawowym funkcjonowanie zjawisk artystycznych
  • ilustruje podstawowe zagadnienia artystyczne na przykładach z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa
  • wymienia charakterystyczne cechy poszczególnych kierunków artystycznych i ich przedstawicieli
  • prezentuje czynniki wpływające na proces komunikacj społecznej
  • przedstawia zachowania i zwyczaje komunikacyjne w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki
  • wyjaśnia zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • prezentuje tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
  • charakteryzuje wybrane aspekty z zakresu szeroko rozumianej kultury języka
  • przedstawia rolę rekreacji i turystyki w życiu człowieka
  • porządkuje informacje z zakresu geografii i krajoznawstwa
  • omawia modę jako zjawisko społeczne
  • wylicza czynniki warunkujące tendencje w modzie damskiej i męskiej na sezon wiosna, lato, jesień, zima oraz w modzie wieczorowej, dziecięcej, młodzieżowej
  • opisuje zajęcia taneczne dla dziecka
  • omawia strategie nauczania tańca towarzyskiego i współczesnego
  • wymienia twórcze gry i zabawy edukacyjne
  • charakteryzuje twórcze gry i zabawy dziecięce
  • podaje przykłady zastosowania twórczych gier i zabaw w wychowaniu dziecka
  2. W kategorii umiejętności
  • rozpoznaje poszczególne style i gatunki muzyczne
  • dokonuje oceny utworów muzycznych wedle podstawowych kryteriów estetyki muzycznej
  • rozpoznaje kulturowe uwarunkowania twórczości muzycznej i praktyk wykonawczych
  • rozpoznaje stylistykę kina autorskiego oraz kina gatunków
  • interpretuje dzieło filmowe wykorzystując podstawową terminologię filmoznawczą
  • świadomie i samodzielnie posługuję się fotografią w przestrzeni sztuki, nauk społecznych i reklamy
  • wykonuje fotografię korzystając z zaawansowanych funkcji aparatu fotograficznego (ogniskowa, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, itd.) i programów komputerowych do cyfrowej obróbki zdjęć
  • przygotowuje własny projekt kampanii reklamowej, wykorzystując różne formy komunikatów perswazyjnych
  • posiada zdolność do udziału w wystąpieniach publicznych i autoprezentacji
  • korzysta z różnorodnych modeli komunikacji wizualnej
  • przygotowuje projekt finansowania na polu kultury z uwzględnieniem jej specyfiki
  i różnych jej obszarów
  • określa nakłady inwestycyjne oraz koszta różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych
  • poddaje krytyce konwencje prezentacji sztuki
  • analizuje treści obrazów
  • zestawia określone przedstawienia ikonograficzne z wybranymi wydarzeniami historycznymi
  • porównuje znaczenie symbolu w różnych przedstawieniach ikonograficznych
  • ustala kryteria promocji sztuki współczesnej
  • poddaje krytyce mechanizmy promocji sztuki współczesnej
  • analizuje działalność artystyczną wybranych twórców
  • przygotowuje scenariusz ceremoniału, zawodów sportowych, pochodów karnawałowych, spektakli teatralnych i tanecznych
  • przygotowuje schemat widowiska kulturowego (np. happening, performance)
  • organizuje przedstawienie teatralne
  • rekomenduje określone konwencje teatralne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
  • analizuje źródła potencjalnych zagrożeń dla imprezy masowej
  • proponuje alternatywne scenariusze dotyczące imprez masowych
  • analizuje potrzeby oświatowe, kulturalne i rozrywkowe różnych grup społecznych
  • konstruuje harmonogram spotkania poświęconego wielokulturowości
  • tworzy program promocji kultury regionalnej
  • proponuje formy dialogu między przedstawicielami różnych kultur
  • analizuje źródła i cechy kultury europejskiej
  • weryfikuje informacje potrzebne do projektowania czasu wolnego w rodzinie, szkole, w ramach działalności instytucji oświatowych, kulturalnych, turystycznych, itp.
  • opracowuje sposoby organizacji czasu wolnego, posługując się umiejętnością integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych
  • używa terminów i pojęć z zakresu współczesnej teorii kultury, rozwiązując problemy społeczne
  • rozwija zdolność afirmacji współczesnych tendencji kulturowych w celu określenia ich znaczeń oraz oddziaływania społecznego
  • łączy wybrane dzieła artystyczne z określonym okresem historyczno-artystycznym
  • przeprowadza krytyczną analizę wybranych nurtów w sztuce stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki
  • ustala kryteria dialogu interkulturowego z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
  • rozwija etykietę językową i retorykę, zwłaszcza w przypadku przygotowania wystąpień ustnych
  • ocenia zjawiska językowe (w tym język mediów) z normatywnego punktu widzenia
  • analizuje rolę turystyki jako branży usługowej w oparciu o umiejętności badawcze, obejmujące wnioskowanie i syntezę różnych poglądów
  • łączy wiedzę na temat turystyki z innymi dyscyplinami naukowymi
  • poddaje krytyce rodzaje wypoczynku w oparciu o własne poglądy i poglądy innych autorów
  • projektuje indywidualny sposób wyrażania siebie poprzez formę ubioru
  • planuje zajęcia taneczne dla dziecka
  • porównuje zajęcia taneczne i plastyczne organizowane dla dzieci
  • ocenia współczesne gry i zabawy edukacyjne
  • przygotowuje krótki montaż słowno-muzyczny dla dzieci
  3. W kategorii kompetencje społeczne
  • wspiera działania związane z organizacją życia muzycznego i upowszechniania kultury
  • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju
  • jest świadomy odpowiedzialności za konieczność materialnej troski o dziedzictwo kulturowe
  • systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym (interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce)
  • angażuje się w działalność wystawienniczą w instytucjach upowszechniania kultury
  • popularyzuje muzea i instytucje wystawiennicze w środkach społecznej komunikacji oraz agencjach public relations
  • potrafi inspirować refleksję na temat na temat roli i znaczenia symboliki i treści obrazu w instytucjach upowszechniania kultury
  • przewiduje dynamikę rozwoju rynku artystycznego
  • kieruje pracą zespołu animującego widowisko kulturowe w samorządowych instytucjach upowszechniania kultury
  • angażuje się w promocje widowisk kulturowych w agencjach informacyjnych w środkach społecznej komunikacji oraz agencjach public relations
  • chętnie podejmuje się roli wodzireja o konferansjera imprez masowych
  • angażuje się w promocję na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizacją imprez masowych
  • zakłada i organizuje sekcje i koła zainteresowań (np. kursy językowe, projekcje filmowe, odczyty, wystawy, przeglądy, galerie, stowarzyszenia twórczości amatorskiej, koła miłośników kultury i sztuki)
  • współpracuje z przedstawicielami różnych kultur i „małych ojczyzn”
  • animuje pracę w zespole zajmującym się promocją kultury regionalnej
  • wykazuje odpowiedzialność za spuściznę należącą do dziedzictwa kulturowego Europy
  • zachowuje otwartość na zmianę stylu organizacji czasu wolnego
  • rekomenduje literaturę dotyczącą współczesnych nauk o kulturze w instytucjach upowszechniania kultury (redakcjach mass mediów, muzeach, teatrach, kinach)
  • angażuje się w działania na rzecz promocji dzieł sztuki w instytucjach upowszechniania kultury (redakcjach mass mediów, muzeach, teatrach, kinach), instytucjach oświatowych, kulturalnych, agencjach public relations, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, instytucjach turystycznych i informacyjnych
  • angażuje się w projekty międzykulturowe w instytucjach upowszechniania kultury (redakcjach mass mediów, muzeach, teatrach, kinach), instytucjach oświatowych, kulturalnych, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych oraz agendach pomocowych
  • podejmuje się chętnie organizacji wypoczynku dla różnych grup wiekowych w instytucjach turystycznych i informacyjnych, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, instytucjach oświatowych i kulturalnych
  • angażuje się w promocję odpowiedniego ubioru w zależności od wieku, sytuacji, pełnionej roli społecznej, wykonywanego zawodu
  • wykazuje kreatywność w opiece nad dzieckiem
  • podejmuje doskonalenie zawodowe
  • stosuje indywidualne działania pedagogiczne w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - animator kultury - organizator życia kulturalnego -menadżer w instytucjach kultury

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Antropologia
2
Filozofia społeczna
2
III - Kierunkowe
Podstawy demografii
2
Seminarium naukowe 1
8
Dziedzictwo kulturowe Europy
3
Podstawy teorii kultury
3
Twórcze gry i zabawy edukacyjne
3
Warsztaty animacji kulturalnej 1
3
Wielokulturowość i regionalizm
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Metody pracy z grupą
2
Seminarium naukowe 2
8
Estetyka, percepcja i kultura języka
2
Finansowanie w sektorze kultury
2
Historia sztuki
2
Komunikacja społeczna i kulturowa
1,5
Organizacja czasu wolnego
4
Warsztaty animacji kulturalnej 2
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Psychologia społeczna
2
Seminarium naukowe 3
8
Moda, stylizacja, trendy
4
Muzealnictwo i wystawiennictwo
3
Obrzędowość w rodzinie
3
Reklama i marketing medialny w kulturze
3
Warsztaty animacji kulturalnej 3
3
Wiedza o filmie
4
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium naukowa 4
8
Środki komunikacji społecznej
2
Elementy turystyki i rekreacji
2
Ikonografia
2
Krytyka i promocja sztuki współczesnej
4
Nauka tańca towarzyskiego i współczesnego
0
Organizacja imprez masowych
4
Warsztaty animacji kulturalnej 4
4
Wiedza o muzyce
4
SUMA
30,0