Organizacja sfery kultury - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - animator kultury - organizator życia kulturalnego -menadżer w instytucjach kultury

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Antropologia
2
Filozofia społeczna
2
III - Kierunkowe
Podstawy demografii
2
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium naukowe 1
5
IV - Specjalnościowych
Dziedzictwo kulturowe Europy
4
Podstawy teorii kultury
3
Twórcze gry i zabawy edukacyjne
3
Warsztaty animacji kulturalnej 1
4
Wielokulturowość i regionalizm
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Metody pracy z grupą
2
Seminarium naukowe 2
6
IV - Specjalnościowych
Estetyka percepcja i kultura języka
2
Finansowanie w sektorze kultury
2
Historia sztuki
2
Komunikacja społeczna i kulturowa
3
Organizacja czasu wolnego
3,5
Warsztaty animacji kulturalnej 2
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium naukowe 3
5
ZAL-O
Seminarium
15
Środki komunikacji społecznej
2
IV - Specjalnościowych
Moda, stylizacja, trendy
6
Warsztaty animacji kulturalnej III
4
SUMA
17,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowych
Krytyka i promocja sztuki współczesnej
3
Wiedza o muzyce
4
SUMA
7,0