Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka - studia drugiego stopnia - stacjonarne

Wydział Teologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Nauki o Rodzinie

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie o profilu ogólnoakademickim trwają 2 lata (4 semestry). Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 897.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu trudności w wychowaniu dziecka. Organizuje
  i koordynuje proces edukacji i wychowania dziecka. Udziela pomocy rodzinom w poprawie jakości ich życia. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze: guwernantki/ guwernera, edukatora domowego , konsultanta instytucji i organizacji wspierających rodzinę, w szczególności w zakresie wychowania i edukacji dziecka.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy: efekty od 2015
  • Wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące antropologii i filozofii społecznej
  • Opisuje główne nurty, teorie i procesy demograficzne
  • Charakteryzuje metody pracy z grupą
  • Wyjaśnia funkcjonowanie jednostki w grupie w świetle najważniejszych koncepcji psychologicznych oraz definiuje środki komunikacji społecznej
  • Omawia metodologię pisania pracy magisterskiej
  • Wymienia charakterystyczne cechy europejskiego dziedzictwa kultury oraz kierunków artystycznych
  • Wymienia najważniejsze kierunki i nurty artystyczne oraz metody interpretacji dzieł sztuki
  • Definiuje podstawowe zagadnienia z dziedziny muzealnictwa i wystawiennictwa
  • Definiuje typy teatru i konwencje teatralne
  • Prezentuje podstawowe informacje dotyczące działań kulturowych oraz zajęć tanecznych
  • Omawia znaczenie edukacji regionalnej, rekreacji i turystyki w życiu człowieka
  • Opisuje sposoby organizacji czasu wolnego w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych z zastosowaniem twórczych gier i zabaw
  • Charakteryzuje epoki muzyczne, historię kina oraz czynniki warunkujące tendecje w modzie
  • Przedstawia podstawowe pojęcia i terminy z teorii obrazu i zasady fotografii (głębia ostrości, ekspozycja, kompozycja, tekstura, światło, kolorystyka, itp.)
  • Charakteryzuje wybrane aspekty z zakresu szeroko rozumianej kultury języka
  • Porządkuje główne dyskursy, kontrowersje i opozycje w teoriach kultury
  • Opisuje zwyczaje związane z życiem w rodzinie
  • Prezentuje czynniki wpływające na proces komunikacji społecznej
  • Omawia zasady oraz prawne aspekty organizacji imprezy masowej
  • Przedstawia zasady zarządzania instytucjami kultury, finansowania działalności kulturalnej oraz reklamy i marketingu w kulturze
  2. W kategorii umiejętności:
  • Wskazuje elementy wspólne i odmienne w różnych koncepcjach antropologicznych i filozoficzno-społecznych
  • Ocenia sytuację demograficzną i główne prawidłowości zmian demograficznych na podstawie materiałów źródłowych i metod statystycznych
  • Ustala kryteria doboru metod pracy z grupą
  • Dokonuje oceny zachowań jednostki, grupy oraz współczesnych mediów
  • Redaguje tekst pracy magisterskiej
  • Analizuje źródła i cechy kultury europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresów historyczno-artystycznych
  • Ustala kryteria promocji sztuki współczesnej oraz porównuje znaczenie symbolu w różnych przedstawieniach ikonograficznych
  • Poddaje krytyce konwencje prezentacji sztuki
  • Rekomenduje określone konwencje teatralne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
  • Przygotowuje schemat zajęć tanecznych oraz widowiska kulturowego (np. happening, performance)
  • Tworzy program promocji kultury regionalnej i turystyki w opraciu o umiejetności badawcze, obejmujące wnioskowanie i syntezę różnych poglądów
  • Opracowuje sposoby organizacji czasu wolnego, posługując się umiejetnością integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz wykorzystując współczesne gry i zabawy edukacyjne
  • Świadomie i samodzielnie posługuje się fotografią w przestrzeni sztuki, nauki społecznych i reklamy
  • Rozpoznaje poszczególne style i gatunki muzyczne, filmowe oraz tendencje panujące w modzie
  • Ocenia zjawiska językowe (w tym język mediów) z normatywnego punktu widzenia
  • Rozwija zdolności afirmacji współczesnych tendencji kulturowych w celu określenia ich znaczeń oraz oddziaływania społecznego
  • Przygotowuje scenariusze uroczystości rodzinnych
  • Ustala kryteria dialogu interkulturowego z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
  • Proponuje alternatywne scenariusze dotyczace imprez masowych
  • Przygotowuje projekt reklamy oraz finansowania na polu kultury z uwzględnieniem jej specyfiki i różnych jej obszarów
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  • Aktywnie uczeniczy w działanich na rzecz promocji godności człowieka
  • Angażuje się w pracę w zespole
  • Angażuje się w przygotowanie projektów społecznych
  • Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju
  • Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym (interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce)
  • Kieruje pracą zespołu animującego widowisko kulturowe w samorządowych instytucjach upowszechniania kultury
  • Zachowuje otwartość na zmianę stylu organizacji czasu wolnego
  • Rekomenduje literaturę dotyczącą współczesnych nauk o kulturze w instytucjach upowszechniania kultury (redakcjach mass mediów, muzeach, teatrach, kinach)
  • Angażuje się w projekty międzykulturowe w instytuacjach upowrzechniania kultury (redakcjach mass mediów, muaeach, teatrach, kinach), instytuacjach owiatowych, kulturalnych, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych oraz agendach pomocowych
  • Angażuje się w promocję odpowiedniego ubioru w zależności id wieku, sytuacji, pełnionej roli społecznej, wykonywanego zawodu
  • Wykazuje kreatywność w opiece nad dzieckiem
  PRAKTYKI
  Program studiów nie przewiduje praktyk.
  Student zaliczył wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, lektoraty). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student złożył pracę dyplomową i zdał egzamin dyplomowy.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): - guwernantka/guwerner oraz edukator domowy; - konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych; - konsultant do spraw rodziny w samorządach lokalnych, w organizacjach pozarządowych, oraz w agendach pomocowych,

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna
2
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Antropologia
2
Filozofia społeczna
2
III - Kierunkowe
Podstawy demografii
2
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium naukowe 1
5
Etyka zawodowa
2
Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci
6
Sztuka dialogu z dzieckiem
5
Twórcze gry i zabawy edukacyjne
3
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Metody pracy z grupą
2
Seminarium naukowe 2
6
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
5
Organizacja czasu wolnego
3,5
Podstawy gry na instrumentach
3
Styl i kultura języka polskiego
5
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Psychologia społeczna
2
Seminarium naukowe 3
5
Literatura w wychowaniu dziecka
6
Metodyka nauczania języka obcego
4
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
3
Teatr i widowiska kulturowe
5
Wiedza o muzyce
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium naukowe 4
6
Środki komunikacji społecznej
2
Edukacja plastyczna i techniczna
4
Elementy turystyki i rekreacji
2
Nauka tańca towarzyskiego i współczesnego
4
Opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa
6
Pierwsza pomoc przedmedyczna
3
Podstawy racjonalnego żywienia
3
SUMA
30,0