Bioinżynieria produkcji żywności - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Bioinżynieria Produkcji Żywności

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów na egzaminie dojrzałości, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego) lub chemia, fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny, 2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” - konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 212. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2471.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz towarzyszących produkcji żywności. Wyjaśnia przyczyny i następstwa naturalnych procesów i zjawisk zachodzących w surowcach i produktach żywnościowych. Zna podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie wykorzystywane w produkcji, przetwórstwie i przechowalnictwie surowców oraz produktów żywnościowych. Wykorzystuje podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie związane z produkcją, przetwórstwem i przechowalnictwem surowców oraz produktów żywnościowych. Ocenia oddziaływanie technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców na jakość żywności. Projektuje metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa surowców żywnościowych. Ocenia jakość surowców i produktów żywnościowych. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, analizy, zrozumienia i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności inżynierskich w zakresie produkcji surowców i produktów żywnościowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i jej związku ze zdrowiem konsumenta, a także za kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) zna podstawową terminologię i nomenklaturę oraz pojęcia, teorie i prawa z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, organicznej i nieorganicznej;
  b) zna podstawowe pojęcia, zasady, reguły, teorie i prawa umożliwiające interpretację zjawisk fizycznych oraz procesów fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie oraz towarzyszących produkcji żywności;
  c) zna podstawowe metody badań statystycznych, a także wybrane zagadnienia analizy matematycznej oraz podstawowe pojęcia algebry istotne z punktu widzenia opisu procesów zachodzących w przyrodzie i technice, a szczególnie procesów towarzyszących produkcji żywności;
  d) zna biochemiczne podłoże i przebieg procesów życiowych w oparciu o znajomość klasyfikacji, budowy, występowania, funkcji i przemian głównych składników żywego organizmu, a także ich znaczenie w żywieniu oraz w przemianach zachodzących podczas wytwarzania i przechowywania żywności;
  e) zna podstawowe terminy, kategorie i procesy ekonomiczne w skali mikro oraz makroekonomicznej, a także zasady funkcjonowania rynków i kształtowania się równowagi makroekonomicznej;
  f) zna podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniające pojęcia, metody i dokumenty stosowane w zakresie organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa;
  g) prezentuje elementarną wiedzę z zakresu nauk społecznych;
  h) ma wiedzę z zakresu ogólnej charakterystyki towaroznawczej surowców i produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, rozwijaną w ramach specjalności;
  i) prezentuje wiedzę o naturalnych czynnikach wpływających na rolniczą przestrzeń produkcyjną;
  j) zna podstawowe rośliny uprawne i roślinność użytków zielonych oraz ich przydatność paszową, wymagania ekologiczne i agrotechniczne;
  k) charakteryzuje jakość surowców i produktów spożywczych pod kątem ich wartości odżywczej, właściwości sensorycznych, wartości technologiczno-przerobowej, stanu higieniczno-toksykologicznego oraz zależności między tymi cechami, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  l) zna podstawowe kryteria systematyki mikroorganizmów oraz ich cechy morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne, a także sposoby rozmnażania i ekologię;
  m) ma wiedzę na temat znaczenia mikroorganizmów w produkcji żywności, a także
  o kryteriach i metodach oceny jakości mikrobiologicznej surowców i produktów żywnościowych oraz stanu higieniczno-sanitarnego zakładu przemysłu spożywczego;
  n) prezentuje podstawową wiedzę z zakresu systematyki i taksonomii roślin oraz zwierząt bezkręgowych i kręgowych w zakresie opisu faktograficznego oraz rekonstrukcji filogenetycznej, a także ich budowy, rozwoju, rozmnażania, występowania oraz znaczenia biologicznego i gospodarczego;
  o) zna podstawowe surowce paszowe oraz technologie ich produkcji, konserwowania, uszlachetniania i metody oceny jakości;
  p) rozpoznaje i opisuje podstawowe gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich oraz technologie ich odchowu i użytkowania, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  q) zna zasady żywienia zwierząt gospodarskich w ujęciu fizjologicznym oraz żywieniowym;
  r) zna mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych roślin i zwierząt na różnych poziomach organizacji biologicznej;
  s) zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania genów i dziedziczenia cech u zwierząt oraz zasady podstawowej pracy hodowlanej;
  t) ma elementarną wiedzę o potrzebach żywieniowych człowieka i zasadach jego prawidłowego żywienia oraz metodach oceny stanu odżywienia;
  u) zna elementy dokumentacji projektowej obejmującej przygotowanie projektu technologicznego oraz ogólne zasady i etapy jej opracowywania;
  v) zna zasady i etapy opracowywania projektu nowego produktu oraz postępowania przy jego wprowadzaniu na rynek;
  w) wykazuje znajomość technologii uprawy roli i roślin pól uprawnych oraz użytków zielonych w aspekcie oraz gospodarczym (uwzględniającym wartość paszową roślin);
  x) zna budowę i zastosowanie podstawowych przyrządów pomiarowych, maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych wykorzystywanych w technologii produkcji
  i przetwórstwa surowców roślinnych i zwierzęcych, w tym poznanych w ramach specjalności;
  y) wykazuje znajomość podstawowych zagadnień z zakresu higieny zwierząt, profilaktyki zootechnicznej i dobrostanu zwierząt oraz ich roli w łańcuchu produkcji wysokiej jakości żywności;
  z) ma wiedzę o najważniejszych operacjach, procesach jednostkowych i technologiach związanych z przetwórstwem, utrwalaniem i przechowywaniem surowców oraz produktów żywnościowych, a także ich potencjalnym wpływie na jakość surowca, produktu i środowisko naturalne, poszerzaną w ramach realizowanej specjalności;
  aa) prezentuje podstawową wiedzę na temat ekologii, form ochrony przyrody oraz wybranych aspektów prawnych ochrony środowiska przyrodniczego;
  bb) wykazuje ogólną wiedzę na temat czynników wpływających na funkcjonowanie obszarów wiejskich oraz możliwości ich rozwoju;
  cc) ma elementarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz źródeł informacji patentowej;
  dd) ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i zarządzania (w tym również zarządzania jakością) oraz marketingu, niezbędną w podejmowaniu
  i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym związanej z sektorem rolnym
  i przetwórstwa rolno-spożywczego.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) korzysta z dostępnych źródeł i form informacji z zachowaniem praw własności intelektualnej, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania z zakresu studiowanego kierunku studiów;
  b) prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu, dotyczące studiowanego kierunku studiów;
  c) korzysta z podstawowych programów komputerowych w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników;
  d) realizuje pod kierunkiem opiekuna proste zadanie badawcze, projektowe lub eksperyment naukowy z zakresu kierunku studiów, kończące się zinterpretowaniem wyników oraz sformułowaniem poprawnych wniosków;
  e) posiada umiejętność matematycznego opisu przebiegu analizowanego zjawiska lub procesu oraz analizy i interpretacji modeli matematycznych;
  f) wykorzystuje podstawowe metody i techniki laboratoryjne w analizie jakościowej
  i ilościowej, w pomiarach podstawowych wielkości fizycznych oraz w badaniach mikroskopowych i mikrobiologicznych;
  g) wykazuje podstawowe zależności między organizacją struktury i procesami fizjologicznymi roślin oraz zwierząt (ssaków i ptaków) na różnych poziomach organizacji biologicznej, a także znaczenie i wykorzystanie tych procesów w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  h) analizuje podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech na poziomie molekularnym
  i osobniczym;
  i) potrafi zidentyfikować i zastosować elementarne metody wykorzystywane w pracy hodowlanej;
  j) potrafi przewidzieć kierunek najważniejszych zmian cech ilościowych i jakościowych surowców i produktów spożywczych w czasie ich pozyskiwania, wytwarzania, przechowywania oraz obrotu, co umożliwia podejmowanie właściwych decyzji na etapie projektowania i kontroli procesu produkcji i dystrybucji żywności;
  k) potrafi wykorzystać znajomość podstawowych praw ekonomicznych i procesów gospodarczych w celu dokonania elementarnej oceny stanu koniunktury gospodarczej;
  l) analizuje działalność przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem środków produkcji, zasobów ludzkich i finansowych oraz kosztów produkcji;
  m) posługuje się podstawowymi przyrządami pomiarowymi, urządzeniami i maszynami stosowanymi w produkcji surowców i artykułów żywnościowych, w tym poznanymi
  w ramach specjalności;
  n) układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
  o) wskazuje elementarne rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności produkcji, poprawę jakości surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności;
  p) ocenia warunki zoohigieniczne środowiska hodowlanego oraz dobrostan zwierząt gospodarskich, traktowane jako elementy profilaktyki zootechnicznej oraz produkcji wysokiej jakości żywności;
  q) identyfikuje i rozwiązuje elementarne problemy projektowo-obliczeniowe związane
  z przebiegiem procesów jednostkowych w produkcji żywności, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności;
  r) ocenia podstawowe parametry jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz surowców paszowych i pasz, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności;
  s) wykorzystuje odpowiednie metody i techniki, w tym poznane w ramach specjalności, w procesie wprowadzania na rynek nowego produktu, uwzględniające ocenę sytuacji na rynku i potrzeby konsumentów;
  t) potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę, identyfikować i przeprowadzać/wykonywać podstawowe czynności projektowe związane z przygotowaniem części technologicznej dokumentacji projektowej zakładów branży spożywczej oraz budynków inwentarskich;
  u) potrafi ocenić stan odżywienia człowieka oraz modyfikować sposób żywienia określonych grup ludzi w celu wyeliminowania błędów żywieniowych oraz problemów zdrowotnych;
  v) wykorzystuje podstawowe metody monitoringu i oceny stanu środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z szeroko rozumianą produkcją surowców i produktów żywnościowych;
  w) wyszukuje wady oraz zalety stosowanych, a także proponowanych rozwiązań
  o różnym poziomie złożoności (systemy, procesy, technologie), związanych
  z produkcją, przetwórstwem, utrwalaniem, przechowywaniem i dystrybucją surowców roślinnych i zwierzęcych oraz artykułów żywnościowych, w zakresie ich oddziaływania na efektywność produkcji, jakość produktu i środowisko naturalne;
  x) przygotowuje sprawozdania, prace projektowe, referaty oraz inne typowe prace pisemne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również wymagające wykorzystania języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł;
  y) opracowuje pracę dyplomową inżynierską;
  z) przygotowuje wystąpienia i prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień,
  w tym również z wykorzystaniem języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł;
  aa) posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem słownictwa z zakresu kierunku studiów.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie;
  b) wykazuje gotowość do rzeczowej i merytorycznej dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego stanowiska;
  c) jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi
  w zakresie wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w ramach zaplanowanych, rutynowych prac;
  d) dostrzega i rozstrzyga podstawowe dylematy natury genetycznej, hodowlanej, produkcyjnej, środowiskowej i ekonomicznej związane z organizacją oraz prowadzeniem szeroko rozumianej produkcji żywności;
  e) rozumie potrzebę przestrzegania podstawowych zasad etyki w zakresie produkcji żywności i wykorzystania zasobów przyrody;
  f) prezentuje postawę proekologiczną i odpowiedzialności za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, wynikającą ze świadomości ryzyka związanego ze stosowaniem czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych;
  g) jest w stanie przewidzieć i ocenić najważniejsze rolnicze oraz pozarolnicze skutki działań związanych z produkcją i przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego
  i zwierzęcego;
  h) ma świadomość konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy;
  i) jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  j) prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową.
  PRAKTYKA
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 8 tygodni (320 h). Studentom studiów stacjonarnych w ramach praktyki kierunkowej rozliczana jest obowiązkowa 5-dniowa praktyka śródsemestralna, realizowana w laboratoriach analitycznych i zwierzęcych Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
  Praktyka kierunkowa realizowana jest w okresie wakacyjnym w dwóch etapach. Pierwsze 4 tygodnie realizowane są w gospodarstwie rolno-hodowlanym zajmującym się produkcją zwierzęcą ukierunkowaną na produkcję mleka, mięsa wieprzowego lub wołowego, drobiu, jaj, miodu, skór, wełny i in. Kolejne 4 tygodnie realizowane są w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych i innych podmiotach związanych z gospodarką żywnościową.
  Celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studenta z:
  a) organizacją i zarządzaniem gospodarstwem rolnym oraz przedsiębiorstwem rolno-spożywczym,
  b) podstawowymi procesami technologicznymi i ich wpływem na jakość surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego,
  c) projektowaniem technologicznym i projektowaniem nowych wyrobów,
  d) wpływem właściwości surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na kształtowanie jakości gotowych produktów żywnościowych,
  e) sposobami przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w celu zachowania ich jakości, przedłużenia trwałości i zmniejszenia strat,
  f) przepisami normalizacyjnymi i prawnymi regulującymi kwestie jakości produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu,
  g) systemami zarządzania jakością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz obrotem surowcami i produktami żywnościowymi, laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Botanika i fizjologia roślin
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Chemia ogólna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Fizyka
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka
4
Ochrona środowiska
1
ZAL-O
Wykład
15
Zoologia
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt i metody hodowlane
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia ogólna z elementami chemii organicznej
6
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
30
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych i podstawy marketingu
2,5
Fizjologia z elementami anatomii zwierząt
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Statystyka - metody ilościowe
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Moduł wydziałowy I
1
Podstawy żywienia człowieka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Produkcja roślinna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Podstawy przedsiębiorczości
1
Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
14
II - Podstawowe
Biochemia żywności
4
Mikrobiologia żywności
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Systemy zarządzania jakością
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna i instrumentalna surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
45
15
Inżynieria procesowa
3
Moduł wydziałowy II
2
Profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Towaroznawstwo surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4
SUMA
30,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chemia żywności
3
ZAL-O
Wykład
30
Chów i hodowla zwierząt I
6
Higiena i toksykologia żywności
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Inżynieria żywności
2,5
Moduł wydziałowy III
0
Ogólna technologia żywności
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Projektowanie nowych wyrobów
4
SUMA
27,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt II
5
Moduł wydziałowy III
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konserwacja i przechowalnictwo produktów żywnościowych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł I KJ
0
Moduł II KJ
0
Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Systemy produkcji surowców roślinnych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Systemy produkcji surowców zwierzęcych I
4
SUMA
17,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł I KJ
0
Moduł II KJ
0
Ocena jakości produktów żywnościowych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Systemy produkcji surowców zwierzęcych II
3
Towaroznawstwo produktów roślinnych
3
VI - Praktyka
Praktyka
12
SUMA
24,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Projektowanie technologiczne
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca dyplomowa-inżynierska
15
Seminaria inżynierskie
2
Standaryzacja i certyfikacja surowców oraz produktów żywnościowych
3,5
Towaroznawstwo produktów zwierzęcych
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Żywność funkcjonalna i genetycznie modyfikowana
2
SUMA
30,0