Chów i hodowla zwierząt I

Animals Keeping and Breeding I

2020L

Kod przedmiotu1143S1-CIHZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia i genetyka zwierząt, profilaktyka zootechniczna.
Wymagania wstępneznajomość anatomii zwierząt i podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w ich organizmach
Opis ćwiczeńTypy użytkowe i rasy (bydło i drób). Ocena pokroju. Użytkowanie rozpłodowe, bydła. Wychów cieląt. Organizacja żywienia. Ocena jakości mleka, jaj. Fermowa produkcja żywca drobiowego. Technologia inkubacji jaj. Pomieszczenia i sprzęt dla drobiu
Opis wykładówGospodarcze znaczenie użytkowania bydła. Znaczenie drobiarstwa w gospodarce żywnościowej. Rozród bydła i drobiu. Podstawowe zasady żywienia z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej. Główne czynniki środowiska warunkujące produkcyjność zwierząt. Systemy utrzymania. Zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane. Efektywność użytkowania zwierząt.
Cel kształceniaCelem jest przekazanie wiedzy z zakresu kierunków użytkowania bydła i drobiu, wymagań środowiskowych, podstaw żywienia i użytkowania rozpłodowego oraz zasad użytkowania mlecznego bydła oraz nieśnego i rzeźnego drobiu.
Literatura podstawowa1) Jamroz D. (red.), Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, t. 1, PWN Warszawa, 2001, s. cała poz. 2) Litwińczuk Z., Szulc T. (red.), Hodowla i użytkowanie bydła, t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. cała poz. 3) Krzyżewski J., Reklewski Z. (red.), Chów i hodowla zwierząt gospodarskich, t. 1, SGGW Warszawa, 1997, s. cała poz. 4) Świerczewska E. (red.), Hodowla drobiu i technologia jego chowu, t. 1, SGGW Warszawa, 2000, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca
Uwagi