Genetyka zwierząt i metody hodowlane

Animal Genetics and Breeding Methods

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-GZMH16
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępneogólna wiedza biologiczna
Opis ćwiczeńPodziały komórkowe. Gametogeneza. Podstawy genetyki mendlowskiej. Formy współdziałania alleli warunkujących cechy proste. Dziedziczenie cech warunkowanych przez jedną i dwie pary genów autosomalnych. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, ograniczonych płcią i kontrolowanych przez płeć. Sprzężenia genetyczne, częstość rekombinacji. Allele wielokrotne i ich wpływ na zróżnicowanie okrywy włosowej u zwierząt. Skutki ekspresji genów niepożądanych. Formy współdziałania genów nieallelicznych warunkujących cechy złożone. Podstawy dziedziczenia cech ilościowych. Frekwencja genów i genotypów warunkujących cechy proste. Podstawowe pojęcia z zakresu chowu i hodowli zwierząt. Parametry genetyczne cech ilościowych (odziedziczalność, korelacje między cechami). Ocena wartości hodowlanej na podstawie pojedynczych źródeł informacji: wartości użytkowej przodków, wydajności własnej, pomiaru cech u krewnych bocznych, wydajności potomstwa. Ocena dokładności szacowania wartości hodowlanej na podstawie różnych źródeł informacji. Zjawisko heterozji – przyczyny występowania, skutki fenotypowe oraz sposoby jej wykorzystania w hodowli zwierząt. Kojarzenia krewniacze w hodowli zwierząt, zasady prowadzenia takich kojarzeń. Pojęcie oraz etapy prowadzenia pracy hodowlanej. Zasady i metody konstruowania programów hodowlanych. Czynniki wpływające na strukturę programów hodowlanych.
Opis wykładówCytogenetyczne podstawy dziedziczenia. Aberracje chromosomowe i skutki fenotypowe.Typy dziedziczenia cech prostych. Formy współdziałania genów allelicznych. Prawa Mendla. Dziedziczenie cech sprzężonych. Geny niekorzystnie oddziałujące na cechy morfologiczne, funkcje organizmu i właściwości surowca. Możliwości identyfikowania nosicieli tych genów .Cechy ilościowe, charakterystyka, przykłady. Struktura genetyczna populacji. Prawo Hardy-Weinberga. Pojęcie wartości hodowlanej i użytkowej. Ogólne zasady oceny wartości hodowlanej. Ocena na podstawie pojedynczych oraz połączonych źródeł informacji. Teoretyczne podstawy selekcji. Intensywność selekcji. Teoretyczne podstawy doboru. Dobór jednorodny i jego metody. Metody doboru niejednorodnego. Krzyżowanie międzygatunkowe.
Cel kształceniaZaznajomienie studentów z terminologią oraz z podstawowymi procesami i mechanizmami genetycznymi, jak również nauczenie logicznego myślenia w kategoriach genetycznych. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw pracy hodowlanej, oraz nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., , Genetyka i genomika zwierząt, PWN, Warszawa, 2012 2) Nowicki B., Kosowska B., Genetyka i podstawy hodowli zwierząt, PWRiL, W-wa, 1995
Literatura uzupełniająca1) Radomska M. J., Knothe A. M., Kaleta T., wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Podstawy hodowli i użytkowania zwierząt, 2001r., tom 2) Świtoński M., Słota E., Jaszczak K, wyd. Wydawnictwo AR im . A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych, 2006r., tom
UwagiGrupy do 24 osób.