Biochemia żywności

Food Biochemistry

2020Z

Kod przedmiotu1143S1-BIOZYW
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, chemia organiczna
Wymagania wstępneumiejętność pracy w laboratorium chemicznym oraz posługiwania się komputerem
Opis ćwiczeńZapoznanie się z podstawowymi metodami oczyszczania i izolowania enzymów na przykładzie beta fruktofuranozydazy z drożdży piekraniczych oraz lipazy trzustkowej. Porównanie specyficzności badanych enzymów, optimów pH i temperaturowych. Analiza in silico białek jako źródła składników bioaktywnych.
Opis wykładówInterdyscyplinarny charakter biochemii. Molekularne podstawy właściwości biochemicznych i funkcjonalnych ważnych biologicznie związków: aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, koenzymy, witaminy, węglowodany, lipidy i kwasy nukleinowe. Biologicznie aktywne peptydy jako składniki żywności funkcjonalnej. Wykorzystanie metod komputerowych do analizy danych biologicznych – wprowadzenie do bioinformatyki. Przemiany metaboliczne (katabolizm, anabolizm i amfibolizm). Poznanie mechanizmów podstawowych procesów biochemicznych przebiegających w żywych komórkach w aspekcie żywieniowym oraz przetwórstwa i przechowalnictwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Integracja przemian metabolicznych.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat składników żywności tj. ich budowy chemicznej oraz funkcji w organizmach. Omówienie przemian metabolicznych podstawowych grup zwiazków chemicznych. Wykształcenie umiejętności problemowego i krytycznego samokształcenia poprzez posługiwanie się aparaturą chemiczną oraz programami komputerowymi przeznaczonymi do analizy danych biologicznych.
Literatura podstawowa1) Bańkowski E., Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych , t. -, Urban&Partners, Wrocław, 2004, s. - 2) Hanes B. D., Hooper N. M., Houghton J. D., Biochemia. Krótkie wykłady , t. -, PWN Warszawa, 1999, s. - 3) Kączkowski J., Podstawy biochemii , t. -, WNT Warszawa, 2009, s. - 4) Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L., Biochemia, t. -, PWN Warszawa, 2009, s. -
Literatura uzupełniająca
UwagiAsystento-grupa nie może przekroczyć 12 osób; czas trwania zajeć nr 1 - 2h, nr 2-8 - po 4h każde (łączny wymiar w semestrze - 30h).