Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych i podstawy marketingu

Economics of Food Processing Enterprises and Fundamentals of Marketing

2019L

Kod przedmiotu1143S1-EPRZED
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikroekonomia
Wymagania wstępneznajomość treści z mikroekonomii
Opis ćwiczeńWyodrębnienia przedsiębiorstw i zasady ich funkcjonowania. Specyfika działalności przedsiębiorstw o orientacji marketingowej. Proces tworzenia korzyści. Klasyfikacja i wykorzystanie środków trwałych. Majątek obrotowy – mierniki efektywności ruchu okrężnego środków obrotowych. Modele efektywności gospodarowania zapasami. Systemy płac i pomiar wydajności pracy. Szacowanie wielkości zatrudnienia. Klasyfikacje kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Elementy strategii produktu i cykl jego życia. Zarządzanie strukturą asortymentową. Metody ustalania cen. Wybór kanałów dystrybucji dla różnych typów produktów żywnościowych. Analiza procesów komunikacji marketingowej i instrumentów promotion-mix.
Opis wykładówPrzedsiębiorstwo i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Orientacja marketingowa firmy. Majątek trwały przedsiębiorstwa. Amortyzacja środków trwałych. Metody i funkcje amortyzacji. Majątek obrotowy. Ruch okrężny środków obrotowych i mierniki jego efektywności. Gospodarowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Zatrudnienie, płace i wydajność pracy. Koszty w przedsiębiorstwie. Metody kalkulacji kosztów. Analiza kosztów. Marketing mix. Produkt i jego warstwy. Kształtowanie struktury asortymentowej. Marketingowe ustalanie cen. Kanały dystrybucji. Promotion mix.
Cel kształcenia1.Przekazanie wiedzy nt. zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej organizowania. 2.Przekazanie wiedzy nt. orientacji marketingowej przedsiębiorstwa. 3.Nabycie podstawowych umiejętności rozwiązywania zadań charakteryzujących poszczególne aspekty działalności firmy. 4.Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności marketingowej. 5.Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Duraj J., 1) Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, PWE, 2000, s. 15-508 2) Kucharczyk A,, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, 1999, s. 19-415 3) Kotler Ph., Marketing, Rebis, 2005, s. 408-643 , PWE, 2000 2) Kucharczyk A., Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, 1999 3) Kotler Ph, Marketing, Rebis, 2005
Literatura uzupełniająca1) Lichtarski J., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2010
Uwagi