Fizjologia z elementami anatomii zwierząt

Physiology Including Elements of Animal Anatomy

2019L

Kod przedmiotu1143S1-FZEAZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebiochemia
Wymagania wstępneznajomość anatomii i fizjologii zwierząt na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńFizjologia krwi: podstawowe wskaźniki hematologiczne. Krążenie – praca serca i jej regulacja. Budowa serca i układu krążenia. Funkcjonowanie i budowa układu nerwowego – odruchy oraz odbiór informacji. Procesy trawienia w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Budowa przewodu pokarmowego. Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego samic i samców ssaków (zwierząt gospodarskich). Składniki mleka krowiego, budowa i skład jaja kurzego i przepiórczego.
Opis wykładówSkład i funkcje krwi, procesy odporności. Budowa, rola i właściwości mięśnia sercowego. Budowa i funkcje naczyń włosowatych. Układ nerwowy, jego budowa. Przekazywanie informacji w organizmie. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe. Układ dokrewny. Rola hormonów w organizmie. Budowa przewodu pokarmowego ssaków. Specyfika trawienia u poszczególnych gatunków zwierząt domowych. Budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego ssaków i ptaków. Proces wytwarzania i wydalania mleka. Homeostaza wodno-elektrolitowa, termoregulacja
Cel kształceniaPoznanie podstawowych wiadomości o budowie i funkcjonowaniu organizmu ssaków i ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt gospodarskich. Nabycie wiedzy na temat procesów fizjologicznych, zachodzących w organizmie zwierząt. Poznanie związków istniejących pomiędzy tymi procesami oraz ich znaczenia i wykorzystania w hodowli i produkcji zwierzęcej
Literatura podstawowa1) Luiza Dusza (red), Fizjologia zwierząt z elementami anatomii, t. 1, UWM, 2013, s. wszystkie 2) Jadwiga Przała (red)), Fizjologia zwierząt. Ćwiczenia demonstracje i metody, t. 1, UWM, 1999, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca1) , (-), ,
Uwagibrak