Informacja patentowa

Patent Information

2020L

Kod przedmiotu1143S1-INPAT
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówPojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów patentowania i ochrony różnych rodzajów utworów (wynalazek, patent, wzór przemysłowy i użytkowy, know-how). Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie polskiego i europejskiego prawa autorskiego.
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawno - porównawcze., Warszawa, 2008 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa, 2008 3) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa, 2008 4) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie., Warszawa, 2008 5) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013., Warszawa, 2010 6) Kotarba W., Komentarz do prawa wynalazczego., PARK,Bielsko-Biała., 1995 7) Golat R., Pprawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, 2006 8) Barta J.,Markiewicz R., Prawo autorskie OW KUWER., Warszawa, 2008 9) Promińska U., Prawo własności przemysłowej., Warszawa, 2005 10) Pyrża A., Poradnik wynalazcy., Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.