Chemia ogólna

Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu1143S1-CHEMIAOGO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej ze szkoły średniej
Opis ćwiczeńZasady bezpieczeństwa pracy w labolatorium chemicznym, utylizacja odpadów chemicznych. Wybrane reakcje zachodzące w roztworach wodnych. Analiza jakościowa wybranych kationów i anionów. Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji w zapisie cząsteczkowym i jonowym. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów. Obliczenia pH roztworów mocnych oraz słabych kwasów i zasad. Sporządzanie, obliczanie oraz pomiar pH roztworów buforowych. Podstawy miareczkowej analizy ilościowej – zasady oznaczeń, krzywe miareczkowania, wskaźniki, zadania rachunkowe, samodzielne wykonywanie analiz ilościowych oraz jakościowych.
Opis wykładówPodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Budowa atomu. Struktury elektronowe atomów pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków. Nomenklatura nieorganicznych związków chemicznych. Rodzaje reakcji chemicznych. Roztwory. Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Obliczenia chemiczne w zakresie stężeń roztworów. Elementy analizy wagowej. Teorie kwasowo-zasadowe. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik jonów wodorowych. Znaczenie pH w naukach przyrodniczych. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Związki kompleksowe. Twardość wody – rodzaje, oznaczanie, usuwanie. Reakcje redox. Elementy analizy ilościowej: alkacymetria, kompleksonometria, redoksymetria
Cel kształceniaZgłebienie mechanizmów procesów chemicznych. Utrwalenie podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędnych do opanowania wiedzy z przedmiotów o charakterze chemiczno - przyrodniczym na dalszym etapie studiów. Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz wykonywania analiz chemicznych
Literatura podstawowa1) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", "Chemia analityczna z elementami chemii instrumentalnej", UWM Olsztyn, 2005 2) Szmal Z., Lipiec T., "Chemia analityczna z elementami chemii instrumentalnej", PZWL Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca1) Minczewski J., Marczenko Z.,, wyd. PWN Warszawa, "Chemia analityczna", 2016r., tom 1,2
Uwagibrak