Inżynieria żywności

Food Engineering

2020L

Kod przedmiotu1143S1-INZZYW
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, chemia ogólna, inżynieria procesowa
Wymagania wstępneznajomośc zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńObliczanie temperatury w środku geometrycznym brył; praktyczne zapoznanie się z procesem nieustalonego przewodzenia ciepła w wybranych produktach spożywczych; wykonanie bilansu cieplnego procesu zamrażania, wyznaczenie temperatury krioskopowej; praktyczne zapoznanie się z pracą kuchenki mikrofalowej, ocena ubytku wody w materiałach suszonych w różnych wariantach pracy urządzenia, sporządzenie bilansu cieplnego kuchenki mikrofalowej; zapoznanie się z budową i działaniem penetrometru, wykonanie testów penetrometrycznych wybranych produktów. spożywczych.
Opis wykładówRuch ciepła przez przewodzenie nieustalone, zamrażanie żywności, krzywe mrożenia wody i produktu spożywczego, równanie czasu zamrażania, metody zamrażania, kinetyka reakcji w systemach żywnościowych, typy reakcji, szybkość reakcji, wpływ temperatury, czynniki wpływające na najbardziej podatne na zmiany składniki produktów żywnościowych, nowoczesne techniki suszenia żywności, wiązanie wody w materiale, aktywność wody, równowaga suszarnicza, krzywe sorpcji i desorpcji, przemiany faz w systemach żywnościowych, przemiany węglowodanów, tłuszczów i białek, emulsje i ich właściwości fizykochemiczne, tekstura żywności i metody jej pomiaru.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy nt. wybranych zagadnień z zakresu inżynierii żywności. Poznanie obsługi prostych przyrządów pomiarowych i sposobu matematycznego rozwiązywania wybranych problemów inżynieryjnych. Opanowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów w celu scharakteryzowania danego procesu, interpretacji uzyskanych wyników i formułowania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. Nabycie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie.
Literatura podstawowa1) Lewicki P, Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, WN-T Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca1) Gruda Z., Postolski J., wyd. WN-T Warszawa, "Zamrażanie żywności", 1999r., tom 2) Tomassi W., Jankowska H., wyd. WN-T Warszawa, , "Chemia fizyczna", 1980r., tom 3) Dobrzycki H.J., Baryłko-Pikielna, N., , wyd. WN-T Warszawa, "Instrumentalne metody pomiaru tekstury żywności", 1986r., tom
UwagiZajęcia realizowane w grupach 12-13 osobowych.