Ekonomia

Economics

2021Z

Kod przedmiotu43S1-EKONOM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do ekonomii. Rachunek ekonomiczny i racjonalność gospodarowania. Rynek i mechanizm rynkowy. Regulacja mechanizmu rynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem interwencjonizmu państwowego w rolnictwie. Teoria zachowania konsumenta. Teoria zachowania producenta, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Rachunek produktu i dochodu narodowego. Budżet państwa i polityka fiskalna. Rynek pieniądza i polityka monetarna. Przyczyny, skutki i sposoby pomiaru inflacji. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia. Handel zagraniczny. Cykle koniunkturalne w gospodarce. Wzrost i rozwój gospodarczy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo NaukowePWN, 2018
Literatura uzupełniająca
UwagiOgólne warunki uczestnictwa w wykładach oraz zaliczenia przedmiotu reguluje Regulamin Studiów.