Fizyka

Physics

2021Z

Kod przedmiotu43S1-FIZYKA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka
Wymagania wstępneWiadomosci z fizyki i matematyki – zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówElementy fizyki cząsteczkowej. Zjawiska przenoszenia w gazach.Zjawiska przenoszenia w gazach. Równanie transportu masy i pędu. Dyfuzja i lepkość w gazach. Równanie transportu energii –współczynnik przewodnictwa cieplnego. Podstawy reologii. Równanie reologiczne, szereg reologiczny, pola i siły. Statyka płynów – zjawiska na granicy faz, zjawiska powierzchniowe w cieczach. Dynamika płynów doskonałych. Równanie Bernoulliego. Płyny lepkie. Zjawisko lepkości. Ciecze newtonowskie i nienewtonowskie. Przepływ płynów lepkich. Fizyczne modele reologiczne.Podstawy elektrodynamiki. Podstawowe pojęcia: pole elektryczne, magnetyczne, właściwości elektryczne substancji. Pole elektromagnetyczne – Równania Maxwella.Równania różniczkowe drgań harmonicznych mechanicznych bez tłumienia i z tłumieniem. Drgania elektryczne. Równanie fali.Optyczne metody badań substancji. Mikroskop, refraktometr, polarymetr.Zjawisko absorpcji światła. Metody absorpcyjne i fluorescencyjne badania substancji. Rozpraszanie światła.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie następujących wielkości fizycznych:gęstości ciał stałych i ciekłych,. bezwzględnego współczynnika lepkości metodą Stokes’a i za pomocą wiskozymetru Ostwalda, granicznej wartości liczby Reynoldsa, współczynnika napięcia powierzchniowego metodą rurek włoskowatych i za pomocą stalagmometru. Wyznaczanie ciepła topnienia lodu, współczynnika przewodnictwa cieplnego. Wyznaczanie logarytmicznego dekrementu tłumienia. Pomiar współczynnika załamania światła oraz wyznaczanie stężenia roztworów metodą refraktometryczną. Pomiar widma absorpcji barwników w roztworach za pomocą spektrofotometru. Ćwiczenia związane z optyką i spektroskopią absorpcyjną, fluorescencyjną, polaryzacją, nefelometrią.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fizyki dla zrozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzyNabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów fizycznych i opracowania wyników wykonanych pomiarówRozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym. Wyrobienie odpowiedzialności za wyniki prac zespołowych.Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce i w przyszłości – w laboratorium.
Literatura podstawowa1) R Drabant, Z. Machholc, J. Siódmiak, Z. Wieczorek, "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki", t. 1, UWM - Olsztyn, 2010, s. 390 2) Cz. Bobrowski , "Fizyka - krótki kurs", t. 1, WNT, 1995, s. 667 3) R. Drabent, "Podstawy reologii", t. 1, UWM - Olsztyn, 1996, s. 42 4) M. Skorko, "Fizyka", t. 1, PWN, 1978, s. 840 5) R.I. Grabowski, "Fizyka dla wyższych szkół rolniczych", t. 1, PWN, 1969, s. 616
Literatura uzupełniająca
Uwagiliczebność grup 16 osób