Projektowanie nowych wyrobów

New Product Development

2022L

Kod przedmiotu43S1-PNWY
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czapski J. pod red., "Food product development – Opracowywanie nowych produktów żywnościowych" , Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1995 2) Earle M., Earle R., Andersen A. , "Opracowanie produktów spożywczych – podejście marketingowe", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2007 3) Mattila-Sandholm T., Saarela M., "Functional dairy products", CRC Press, 2003 4) Sojkin B. pod red., Wprowadzanie nowego produtku na rynek", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi