Podstawy przedsiębiorczości

Fundamentals of entrepreneurship

2022Z

Kod przedmiotu43S1-PODP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Steinerowska-Streb I., Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, C.H. Beck, 2017 2) Lichtarski J. (red.)., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015 3) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2013 4) Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi