Produkty tradycyjne i regionalne

Traditional and Regional Products

2023L

Kod przedmiotu43S1-PTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnaliza i ocena żywności, Towaroznawstwo produktów żywnościowych.
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności zdobyte podczas pierwszych 4 semestrów studiów.
Opis ćwiczeńPotrawy regionalne i tradycyjne Polski. Wpływ surowca na jakość i wartość odżywczą potraw tradycyjnych i regionalnych. Technologia sporządzania wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych.
Opis wykładówTradycja – pojęcia oraz europejskie i krajowe ramy legislacyjne. Regionalizm i prowincjonalizm – aspekty kulturowe i etyczne. Przegląd pierwszego polskiego piśmiennictwa z zakresu technologii sporządzania potraw. Formy i sposoby propagowania żywności tradycyjnej i regionalnej. Wartość odżywcza i cechy organoleptyczne produktów tradycyjnych i regionalnych. Produkty tradycyjne i regionalne a ruch Slow food.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat żywności tradycyjnej i regionalnej – charakterystyka, rodzaje, otrzymywanie oraz zastosowanie. Nabycie umiejętności sporządzania wybranego asortymentu potraw tradycyjnych i regionalnych Warmii, Mazur i Powiśla. Rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej i pracy w zespole.
Literatura podstawowa1) Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Kuchnia polska i jej tradycje żywieniowe [w]: Turystyka kulinarna., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, s. 152-246 2) Gulbicka B., Żywność tradycyjna i regionalna w Polsce. Strony: 9-66; 118-134. Książka dostępna w wersji pdf w internecie. , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy, 2014 3) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Informacje dotyczące jakości żywności regionalnej i tradycyjnej w Polsce. Dostęp on-line: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jakosc-zywnosci, gov.pl, 2020
Literatura uzupełniająca1) Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Dostęp on-line: http://www.produktyregionalne.pl/, PIPRiL, bieżący 2) Gąsiorowski M. (red.), O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia., Fundacja Fundusz Współpracy, 2005, s. 61-122 3) Dumanowski J., Nowicki M., Kuchnia polska Tradycja, teraźniejszość, wspólnota. Opracowanie dostępne w formie pdf w internecie., gov.pl, bieżący, s. 7-20 4) Newerli-Guz J., Rybowska A., Produkt tradycyjny i regionalny ‒ luksus od święta czy na co dzień? Artykuł dostępny w wersji pdf w internecie., t. 2(355), Handel Wewnętrzny, 2015, s. 286-295
Uwagi