Statystyka - metody ilościowe

Statistics - quantitative methods

2021L

Kod przedmiotu43S1-SMI
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki
Wymagania wstępneZnajomość podstaw algebry.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia z zakresu ilościowych zjawisk masowych. Pojęcie, przedmiot i podział statystyki. Klasyfikacja zbiorowości i cechy statystycznej. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Metody analizy szeregu czasowego. Analiza współzależności cech. Metody wnioskowania statystycznego.,ĆWICZENIA:Porządkowanie materiału statystycznego. Miary statystyczne dotyczące opisu struktury zjawisk masowych. Obliczanie współczynników korelacji i regresji. Równanie regresji prostej. Wnioskowanie statystyczne - estymacja i weryfikacja hipotezy. Praca studentów z zestawami zadań wymagającymi logicznego myślenia sprawdzającymi i utrwalającymi treści merytoryczne z wykładów i literatury z zakresu statystyki.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z terminologią oraz metodami oceny zjawisk masowych i nauczenie logicznej interpretacji procesów zachodzących w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców. Nabycie umiejętności prawidłowego wykorzystania metod statystycznych.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D. , Statystyka dla przyrodników, UWM, Olsztyn. , 2003 2) Łomnicka A., , Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników., PWN, Warszawa., 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi