Systemy produkcji surowców roślinnych

Plant Raw Material Production Systems

2023Z

Kod przedmiotu43S1-SPSR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówStruktura użytkowania gruntów w Europie i w Polsce. Kierunki zmian w strukturze zasiewów w Europie. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Główne wyróżniki rolnictwa konwencjonalnego, integrowanego i ekologicznego. Czynniki kształtujące jakość surowców roślinnych. Polski system płodozmianowy i jego uwarunkowania. Monokulturowa uprawa roślin. Dobór gatunków i odmian do uprawy w systemach rolniczych. Znaczenie międzyplonów w różnych systemach uprawy roli i roślin. Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki w systemach uprawy roli i roślin. Terminy i technika zbioru oraz zagospodarowanie głównych ziemiopłodów. Rośliny transgeniczne i alternatywne. Rolnictwo nieżywnościowe. Surowce rolnicze do produkcji biopaliw.,ĆWICZENIA:Struktura zasiewów głównych roślin uprawnych w Polsce. Tendencje zmian na rynku ziarna zbóż, skrobi, cukru, roślin strączkowych, roślin oleistych, roślin zielarskich i przyprawowych. Poznanie znaczenia gospodarczego, wymagań siedliskowych i agrotechnicznych roślin uprawnych. Bilans materii organicznej, N, P, K w systemach rolniczych. Ocena jakości surowców roślinnych. Zasady konstruowania płodozmianów w różnych systemach rolniczych. Ćwiczenia terenowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świętochowski B., Jabłoński B., Radomska M.,Krężel R. , Ogólna uprawa roli i roślin., PWRiL Warszawa, 1996 2) Roszak W. (red.), Ogólna uprawa roli i roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń., PWN Warszawa, 1997 3) Berbeć S., Wolski T., Rośliny przemysłowe specjalne i zielarskie, AR Lublin, 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi