Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Animal Nutrition and Fodder Science

2022Z

Kod przedmiotu43S1-ZZIP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroz D., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo", t.I, II, III, , Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2004 2) Dymnicka M., i Sokół J.L., Podstawy żywienia zwierząt, SGGW Warszawa, 2001 3) IŻ PIB – INRA , IŻ PIB – INRA 2001. Normy Żywienia Przeżuwaczy. Wartość pokarmowa Francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy., Kraków, 2001 4) PAN IFiŻZ, PAN IFiŻZ Normy żywienia świń, Omnitech Warszawa, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi