Energetyka - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Energetyka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowa matura” z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka ,-dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z przedmiotów: fizyka lub chemia, matematyka lub geografia lub informatyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku Energetyka trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 210. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2535.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Zna zagadnienia związane z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów energetycznych, w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Rozumie strukturę, zasady działania i eksploatacji w zakresie elektrowni i sieci energetycznych, urządzeń elektrycznych i maszyn elektrycznych, automatyki, układów zabezpieczeń. Jest specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych, ze znajomością krajowych i europejskich regulacji prawnych oraz norm w zakresie energetyki, krajowego i europejskiego systemu kompetencji i uprawnień zawodowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych, rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie związane z techniką i życiem codziennym
  • Zna metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania oraz możliwości obliczeń komputerowych
  • Zna rozumie zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie oraz zna prawa fizyczne związane z techniką i życiem codziennym
  • Zna podstawy analizy wytrzymałościowej konstrukcji mechanicznych
  • Zna zasady grafiki inżynierskiej umożliwiającej rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu energetyki
  • Rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki i działania maszyn elektrycznych
  • Zna metody określania podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych oraz wielkości nieelektrycznych mierzonych metodami elektrycznymi
  • Zna metody analizy liniowych układów dynamicznych i rozumie podstawowe struktury układów sterowania
  • Zna zasady rysunku technicznego oraz narzędzia stosowane w przygotowywaniu rysunków i opracowaniu dokumentacji projektowej
  • Zna zasady eksploatacji maszyn oraz doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych zwłaszcza dla maszyn i urządzeń energetycznych
  • Rozumie zasady doboru maszyn elektrycznych na potrzeby instalacji energetycznych
  • Zna zasady obowiązujące w przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej
  • Zna podstawowe prawa mechaniki płynów w szczególności znajdujące zastosowanie maszynach i urządzeniach energetycznych
  • Zna obowiązujące zasady stosowane technologie ochrony środowiska związane z technologiami stosowanymi w energetyce
  • Rozumie zasady działania rynku energii oraz przedsiębiorstw branży energetycznej
  • Zna budowę podstawowych urządzeń energetyki konwencjonalnej –kotły parowe, turbiny gazowe i parowe, sprężarki i wentylatory, zwłaszcza w zakresie urządzeń stosowanych w przemyśle
  • Zna podstawy energetyki skojarzonej , zwłaszcza w zakresie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  • Zna podstawy przetwarzania energii szczególnie w zakresie energetyki odnawialnej –energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna, energetyka wodorowa, ogniwa paliwowe, geotermia i biomasa
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu energetyki
  • Rozumie społeczne, ekonomiczne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej
  • Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym opracowanie problemów z zakresu podstawowych zagadnień inżynierskich
  • Ma umiejętność samokształcenia się
  • Ma umiejętności językowe w obszarze nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki i budowy maszyn, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • Potrafi rozwiązywać zagadnienia opisane metodami matematycznymi, stosując metody analityczne i numeryczne rozwiązywania prostych, występujących w praktyce problemów energetycznych
  • Potrafi modelować proste układy mechaniczne, prowadząc analizę ich pracy i stosując praktyczne narzędzia grafiki inżynierskiej
  • Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz rozwiązywać proste zagadnienia z zakresu elektroenergetyki
  • Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w energetyce – istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  • Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznym dla energetyki
  • Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla energetyki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
  • Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla energetyki, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • Ma świadomość ważności i rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  PRAKTYKI:
  Praktyka I warsztatowa
  Okres realizacji: po II sem. 4-tyg. - 160h.
  Cele kształcenia: Celem praktyki jest zdobycie doświadczenia w zakresie działalności przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki i wykorzystania nośników energii zarówno w procesie produkcji jak i celów bytowych.
  Treści kształcenia: Treści obejmują wiadomości dotyczące pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania nośników energii, wykorzystania technik pomiaru nośników energii oraz kontroli ich przepływów i zużycia
  Praktyka II - zawodowa
  Okres realizacji: po IV sem. 4-tyg. - 160h.
  Cele kształcenia: Celem praktyki jest zdobycie ogólnotechnicznego doświadczenia przemysłowego w zakresie konstrukcji i budowy urządzeń energetycznych oraz poznania możliwości praktycznego ich wykorzystania w różnych dziedzinach przemysłu.
  Treści kształcenia: Treści obejmują zapoznanie się z metodami i technologią produkcji, technikami wytwarzania i sterowania, zagadnieniami projektowo-konstrukcyjnymi oraz warunkami eksploatacji urządzeń energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień diagnostyki, sterowania, i eksploatacji

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki warsztatowej i zawodowej, złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku energetyka otrzymuje szeroką wiedzę z zakresu nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, nauka o materiałach, elektrotechnika, elektronika automatyka termodynamika, gospodarka energetyczna technologia i projektowanie maszyn energetycznych, energetyka cieplna, niekonwencjonalne źródła energii oraz ekologia. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych istniejących wykorzystaniem istniejących i projektowaniem nowych systemów informatycznych. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala absolwentowi kierunku energetyka znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją energii, ale również w placówkach samorządowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0