Inżynieria bezpieczeństwa - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowa matura” z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka ,-dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z przedmiotów: fizyka lub chemia, matematyka lub geografia lub informatyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomu i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa trwają 3,5 roku (7semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia nauk technicznych, nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 210. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2500.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent nabywa wiedzę obejmującą problematykę bezpieczeństwa w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji: maszyn, urządzeń, instalacji technicznych, obiektów. Poznaje problematykę bezpieczeństwa dotyczącą: znajomości istnienia i prognozowania możliwych zagrożeń naturalnych i cywilnych oraz ich skutków, a także zapobiegania im. Absolwent posiada umiejętności dokonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, określania wymagań. Zna zasady projektowania systemów monitorowania zagrożeń związanych z technicznym zabezpieczaniem obiektów oraz wiedzą jak zapewniać bezpieczeństwo środowiska. Posiada umiejętności organizowania i prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Może pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa. Wybierając specjalność: inżynieria systemów bezpieczeństwa po ukończeniu studiów znajdzie zatrudnienie w służbach i administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, gdzie może zajmować się wdrażaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem, eksploatacją systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz być administratorem systemów zarządzania bezpieczeństwem. Może również podjąć pracę w jednostkach ratownictwa. Wybierając specjalność: bezpieczeństwo pracy zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych, antropometrii, ergonomii, fizjologii, w tym obejmującą czynniki zagrożeń występujących w środowisku pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp, a także niezbędną wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii, organizacji i zarządzania. Absolwent posiada umiejętność: korzystania z nabytej wiedzy, komunikowania się z otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Absolwent umie: oceniać rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceniać przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w aspekcie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent wie jak: przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, organizować i prowadzić akcje ratownicze, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, badać okoliczności i przyczyny awarii i wypadków przy pracy, podejmować działania profilaktyczne, prowadzić szkolenia i dokumentację związaną z bezpieczeństwem w organizacji. Absolwent po ukończeniu studiów może podjąć pracę związaną z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa, ochrony ludzi i mienia, ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy - w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy Jest być przygotowany do pracy w jednostkach badawczych oraz w szkolnictwie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu inżynierii bezpieczeństwa
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z inżynierią bezpieczeństwa, takich jak: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, energetyka
  • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego, analizy ryzyka, ochrony środowiska oraz trwałości i niezawodności
  • Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu diagnostyki technicznej, metod analizy ryzyka, technicznych systemów zabezpieczeń, ergonomii, oraz zarządzania systemami BHP
  • Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii bezpieczeństwa
  • Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów
  • I systemów technicznych
  • Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu techniki wytwarzania, nauki o materiałach, mechaniki
  • grafiki inżynierskiej, wytrzymałości materiałów, miernictwa mechatroniki, optymalizacji procesów technologicznych
  • Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii bezpieczeństwa
  • Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem yasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
  • Zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla inżynierii bezpieczeństwa oraz zna rządzące nimi prawidłowości
  • Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach w aspekcie bezpieczeństwa cywilnego
  • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla bezpieczeństwa cywilnego, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
  • Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo techniczne i cywilne
  • Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cywilne, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
  • Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa
  • Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • Ma umiejętność samokształcenia się
  • Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
  • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii, psychologii pracy i etyki zawodowej
  • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie oceny ryzyka zawodowego, bhp, fizjologii, socjologii i psychologii pracy oraz antropometrii
  • Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych w zakresie zarządzania BHP
  • Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa
  • Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu jakością i środowiskowym oraz systemów bezpieczeństwa
  • Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów ratownictwa
  • Analizuje rozwiązania konkretnych problemów służby BHP, systemów ratownictwa, systemu zarządzania na wybranym szczeblu administracyjnym i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
  • Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
  • Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  • Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w szczególności związane z ryzykiem i zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi
  • Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
  • Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w powiązaniu z bezpieczeństwem – istniejące rozwiązania techniczne
  • Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym z zakresu eksploatacji, diagnostyki, analizy ryzyka, ergonomii oraz zarządzania BHP
  • Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym z zakresu inżynierii bezpieczeństwa technicznego
  • Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją – zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla systemów bezpieczeństwa technicznego i cywilnego
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • Ma świadomość ważności i rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i bezpieczeństwa
  • Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
  • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, informacji dotyczących osiągnięć techniki i aspektów bezpieczeństwa podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  PRAKTYKA:
  Praktyka technologiczna: wymiar praktyki: 160h/ 4tygodnie
  Okres realizacji: po II semestrze.
  Praktyka zawodowa: wymiar praktyki: 160h/ 4tygodnie
  Okres realizacji: po IV semestrze.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki kierunkowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ochrona środowiska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
II - Podstawowe
Chemia techniczna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Fizyka
5
EGZ
ZAL-O

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
15
Grafika inżynierska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Matematyka I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Ergonomia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Nauka o materiałach
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Informatyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
Matematyka II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Mechanika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Miernictwo i systemy pomiarowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
2
ZAL
Wykład
30
Techniki programowania
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
30
Zagrożenia chemiczne i biologiczne
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Zarządzanie środowiskowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
VII - Inne
Praktyka technologiczna
6
ZAL
Praktyki
160
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Wytrzymałość materiałów
4
ZAL
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
15
III - Kierunkowe
BAZY DANYCH
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Monitorowanie zagrożeń
2
Organizacja systemów bezpieczeństwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Organizacja systemów ratownictwa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Termodynamika i mechanika płynów
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Wybieralny 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 3
5
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo obiektów budowlanych
2
Mechatronika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Modelowanie i prognozowanie zagrożeń
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Narzędzia projektowania inżynierskiego
1
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
15
Podstawy konstrukcji maszyn
3
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
Skutki zagrożeń
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Statystyka matematyczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 4
5
VI - Praktyka
Praktyki zawodowe
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Analiza ryzyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Instalacje elektryczne
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Logistyka
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Metody wspomagania podejmowania decyzji
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Modelowanie obiektowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
Nieniszczące metody badania materiałów
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Techniczne systemy zabezpieczeń
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wybieralny 2
5
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 5
5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
MODELOWANIE SYSTEMÓW
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL-O
Wykład
15
Przedmiot do wyboru
0
Przedsiębiorczość
1
Trwałość i niezawodność
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Wybieralny 3
3,5
Wydziałowy przedmiot modułowy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 6
13
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
29,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Audyt systemów bezpieczeństwa
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
MEDIA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Metody optymalizacji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Praca dyplomowa
15
Wybieralny 4
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok ISB 7
4
SEMINARIUM DYPLOMOWE
3
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
SUMA
30,0