Eksploatacja maszyn

Machine Operation

2023L

Kod przedmiotu47S1O-EMA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka nauki o eksploatacji. Podstawy tribologii. Rodzaje tarcia. Charakterystyka warstwy wierzchniej. Rodzaje zużywania elementów mechatronicznych. Podstawy nauki o niezawodności. Modelowanie niezawodności. Modele odnowy maszyn. Struktury niezawodnościowe. Podstawy diagnostyki technicznej maszyn. Nośniki informacji w diagnostyce. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. Triada bezpieczeństwa. Znak zgodności CE - sposoby uzyskiwania. Metody procesów użytkowania. Charakterystyka użytkowania. Podstawy obsługiwania maszyn. Strategie obsługiwania. Zagadnienia ekologii w eksploatacji.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ocena właściwości warstwy wierzchniej. Wyznaczanie współczynnika tarcia metodą równi pochyłej. Ocena odporności na zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych. Ocena intensywności zużycia metodą ball-cratering. Ocena procesu zużycia materiałów w skojarzeniu typu rolka-klocek w styku rozwiniętym. Ocena procesu zużycia materiałów w skojarzeniu typu rolka-rolka w styku skoncentrowanym. Wyznaczanie oporów tarcia węzła ciernego w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Opracowanie modelu eksploatacji wybranej maszyny. Wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyn. Wykładnicze prawo niezawodności. Wyznaczanie niezawodności struktur. Ocena efektywności eksploatacji maszyn wg OEE. Estymacja wskaźników niezawodności maszyn. Modelowanie niezawodności z wykorzystaniem funkcji matematycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi