Modelowanie i symulacja w dynamice maszyn

Modelling and simulation in dinamics of machines

2023Z

Kod przedmiotu47S1O-MSDM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrgania układów o jednym stopniu swobody. Drgania układów o skończonej liczbie stopni swobody: częstotliwości i postaci drgań swobodnych; nietłumione i tłumione drgania wymuszone. Symulacja komputerowa drgań układów o skończonej liczbie stopni swobody. Drgania parametryczne. Swobodne i wymuszone drgania układu nieliniowego. Symulacja komputerowa parametrycznych i nieliniowych drgań. Drgania układów o rozłożonej masie w sposób ciągły: wzdłużne, skrętne, poprzeczne drgania prętów. Metoda parametrów początkowych w postaci macierzowej i jej realizacja komputerowa. Przybliżone i numeryczne metody analizy drgań. Podstawy metody elementów skończonych (MES). Symulacja komputerowa drgań prętów, płyt, powłok z zastosowaniem metod numerycznych. Techniczne zastosowania teorii drgań.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Redukcja parametrów układów mechanicznych. Drgania swobodne i wymuszone układu liniowego o jednym stopniu swobody. Symulacja komputerowa drgań swobodnych i wymuszonych układów o skończonej liczbie stopni swobody. Symulacja komputerowa drgań parametrycznych oraz drgań układów nieliniowych. Symulacja komputerowa wzdłużnych, skrętnych i poprzecznych drgań prętów. Realizacja numeryczna metody parametrów początkowych w postaci macierzowej. Realizacja numeryczna przybliżonych metod oceny niższej częstotliwości własnej. Symulacja komputerowa drgań układów o rozłożonej masie z zastosowaniem metody uogólnionych przemieszczeń, metody różnic skończonych, metody elementów skończonych. Symulacja komputerowa zjawiska izolacji wibracyjnej, procesów przejściowych w układach napędowych, drgań konstrukcji nośnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi