Wstęp do mechatroniki

Introduction to mechatronics

2021Z

Kod przedmiotu47S1O-WDM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiała stałe - kryształy - półprzewodniki Zjawiska optoelektroniczne Zjawiska termoelektryczne Zjawiska elektromagnetyczne Synergia systemu mechatronicznego Struktura systemów mechatronicznych Sterowanie w układach mechatronicznych Sygnały w systemach mechatronicznych Interfejsy człowiek-maszyna,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Zasady BHP Analiza struktury systemu mechatronicznego (sensory, sterowanie, elementy wykonawcze i łączące). Podstawy programowania układów sterowania w wybranym języku programowania. Badanie czujników, elementów wykonawczych i regulatorów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi