Wytrzymałość materiałów

Strength of materials

2022Z

Kod przedmiotu47S1O-WYTRZMAT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZadania i założenia wytrzymałości materiałów. Model materiału. Siły zewnętrzne i wewnętrzne. Definicja naprężenia i odkształcenia. Układy liniowo-sprężyste – prawo Hooke'a. Zasady: Saint-Venanta, superpozycji i zesztywnienia. Rozciąganie i ściskanie materiałów izotropowych – granice Naprężenia dopuszczalne – współczynnik bezpieczeństwa. Liczba Poissona. Uogólnione prawo Hooke'a. Elementy teorii stanu naprężenia i odkształcenia. Koło naprężeń Mohra. Aksjomat Boltzmanna. Czyste ścinanie. Momenty bezwładności figur płaskich. Twierdzenie Steinera. Skręcanie prętów o przekroju kolistym. Skręcanie w zakresie odkształceń plastycznych Pręt dowolnie obciążony - całkowe wyrażenia na siły przekrojowe. Zależności między siłami wewnętrznymi i obciążeniami belek. Wykresy sił wewnętrznych. Płaskie zginanie belki – odkształcenia i naprężenia. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki. Belka o równomiernej wytrzymałości. Całkowanie równania różniczkowego linii ugięcia belki. Zginanie belek z udziałem siły ścinającej. Hipotezy wytężeniowe: Coulomba-Treski i Hubera-Misesa. Zginanie niesymetryczne. Środek sił poprzecznych. Stateczność prętów. Teoria błonowa powłok obrotowo-symetrycznych. Podstawy wytrzymałości zmęczeniowej. Wstęp do metody elementów skończonych – podstawowe pojęcia. Programy komputerowe, biblioteki elementów, zakresy możliwych analiz inżynierskich.,ĆWICZENIA:Wyznaczanie sił normalnych i naprężeń w przekrojach prętów rozciąganych/ściskanych (wykresy). Warunek wytrzymałości na rozciąganie. Prawo Hooke’a. Obliczanie odkształceń i przemieszczeń w prętowych układach statycznie wyznaczalnych. Warunek sztywności. Obliczenia wytrzymałościowe układów statycznie niewyznaczalnych. Ścinanie techniczne: obliczanie nitów, śrub, sworzni i spoin. Skręcanie wałów o przekrojach kolistych. Obliczanie naprężeń i przemieszczeń w płaskich belkach zginanych. Linia ugięcia belki. Belki i ramy statycznie niewyznaczalne. Hipotezy wytężeniowe. Wyboczenie prętów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Próby technologiczne metali. Próby statyczne: rozciągania, ściskania, ścinania, zginania, skręcania. Próby udarności. Badanie belki zginanej. Wyznaczanie położenia środka sił poprzecznych. Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej metali. Tensometria oporowa. Wyznaczanie siły krytycznej pręta ściskanego. Wyznaczanie przemieszczeń dynamicznych w belce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 1, WNT, 2007 2) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 2, WNT, 2012 3) Zielnica J., Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001 4) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, WN PWN, 2004 5) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, 2006 6) Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, WN PWN, 2017 7) Komar W., Nałęcz T. J., Pelc J., Laboratorium z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczba osób w grupie na ćwiczenia laboratoryjne max. 12.