Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia – tytułu zawodowego inżyniera. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji kreślone są odrębnie. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 458 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
  Studia drugiego stopnia na kierunku mechatronika trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów przyporządkowany jest do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1051.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Studia na kierunku mechatronika II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu projektowania i budowy układów stertowania maszyn i urządzeń, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych. Absolwenci mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku mechatronika, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowana wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla kierunku studiów.
  W kategorii wiedza, absolwenta zna i rozumie:
  1. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie matematyki pozwalającą na zaawansowane analizy zagadnień mechaniki ciągłej i dyskretnej, wytrzymałości i termodynamiki; analizy obwodów elektrycznych analogowych i cyfrowych; analizy algorytmów przetwarzania sygnałów; analizy przetwarzania informacji w programowaniu i sterowaniu
  2. w pogłębionym stopniu wiedzę z mechaniki, wytrzymałości materiałów
  3. w pogłębionym stopniu zasady zapisu i analizy konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem systemów CAD/CAE
  4. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych w urządzeniach mechatronicznych, także innowacyjnych metod wytwarzania
  5. w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie elektroniki, elektroenergetyki potrzebną do projektowania i analizy urządzeń mechatronicznych
  6. w pogłębionym stopniu wiedzę teoretyczną niezbędną do zrozumienia zasad konstruowania, modelowania i optymalizacji złożonych systemów mechanicznych
  7. w pogłębionym stopniu zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy, działania i modelowania elementów i układów elektronicznych, analogowych i cyfrowych
  8. w pogłębionym stopniu wiedzę podbudowaną teoretycznie z zakresu teorii sterowania, automatyki, robotyki z uwzględnieniem trendów rozwojowych w nowoczesnym przemyśle
  9. w pogłębionym stopniu zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz właściwości przyrządów pomiarowych, zna zasady funkcjonowania systemów
  10. w pogłębionym stopniu metody komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania części maszyn
  11. w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu wykorzystania przemysłowych sieci komunikacyjnych oraz sterowników przemysłowych, manipulatorów i robotów
  12. w pogłębionym stopniu wiedzę teoretyczną w zakresie działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno-informatycznych oraz w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych
  13. w pogłębionym stopniu perspektywy rozwoju dziedzin nauki związanych z mechatroniką, tzn. mechaniki, informatyki i elektroniki ma również wiedzę w zakresie postępującej integracji tych dziedzin nauki
  14. w pogłębionym stopniu najnowsze trendy rozwojowe stosowane w takich dziedzinach jak: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka
  15. w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z różnych dziedzin nauki w tym nauk humanistycznych, nauk społecznych
  16. w pogłębionym stopniu zagadnienia związane budową, funkcjonowaniem oraz eksploatacją złożonych układów mechatronicznych
  17. oddziaływanie działalności inżynierskiej na środowisko naturalne, rozumie konieczność ochrony środowiska, a także zapewnienia recyklingu wykorzystywanych materiałów
  18. szeroką wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z mechatroniką
  19. prawne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej
  20. pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  21. wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
  W kategorii umiejętności absolwent potrafi
  1. pozyskiwać, integrować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować opinie, na podstawie not katalogowych producentów urządzeń, materiałów reklamowych, pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych nowoczesnych środków przekazywania informacji, dostępnych w języku polskim jak i obcym
  2. dobierać i stosować odpowiednie oprogramowanie komputerowe do obliczeń, symulacji, projektowania i weryfikacji pomiarowej elementów, układów oraz układów mechatronicznych
  3. dokumentować i interpretować przebieg pracy układów mechatronicznych w postaci protokołu z pomiarów oraz opracować wyniki i przedstawić je w formie sprawozdania
  4. zaplanować i przeprowadzić złożone testy symulacyjne oraz pomiarowe, dokonać szczegółowej analizy rezultatów i przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski oraz formułować i testować hipotezy związane z występującymi problemami badawczymi
  5. formułować i rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, stosując do tego celu matematyczne metody analityczne oraz specjalistyczne metody symulacyjne
  6. wykorzystać poznane metody opisu i modele matematyczne, a także odpowiednie oprogramowanie i symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów i układów w systemach mechatronicznych
  7. przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań, obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów mechatronicznych - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
  8. porównać rozwiązania projektowe elementów i układów mechatronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
  9. ocenić koszty wstępne oraz koszty szacunkowe realizowanych projektów inżynierskich
  10. analizować pracę urządzenia mechatronicznego używając właściwie dobranych metod i narzędzi spośród dostępnych metod i narzędzi, służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich
  11. przeprowadzić zaawansowane analizy procesu produkcyjnego oraz opracować dla niego zautomatyzowany system sterowania
  12. zaprojektować oraz wykonać złożone układy mechatroniczne
  13. zaprojektować proste i złożone elementy i układy mechaniczne, opracować ich model 3D, dokonać podstawowych obliczeń wytrzymałościowych oraz sporządzić dokumentację
  14. zaprojektować proste układy mikroprocesorowe, oraz opracować algorytm sterowania i implementować go w postaci programu
  15. zaprojektować dla procesu technologicznego układ automatycznej regulacji, stosując klasyczne regulatory i układy sprzężeń zwrotnych
  16. przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu różnych dziedzin takich jak: mechanika, elektrotechnika, elektronika, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, potrafi zastosować podejście systemowe
  17. posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z zakresu studiów
  18. komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zróżnicowanymi kręgami odbiorców
  19. prowadzić specjalistyczne dyskusje na temat rozwiązań związanych z zakresem studiów
  20. kierować pracą zespołów ludzkich
  21. współpracować z innym osobami w ramach pracy zespołowej
  22. pracować w interdyscyplinarnych zespołach przyjmując w nich różne role
  23. samodzielnie poszerzać wiedzę z wybranych zagadnień związanych z zakresem studiów oraz przekazywać wiedzę innym
  24. samodzielnie poszerzać posiadaną wiedzę o nowe rozwiązania stosowane w urządzeniach mechatronicznych, a także motywować innych do poszerzania wiedzy
  25. samodzielnie poszerzać wiedzę, a także motywować innych do poszerzania wiedzy o nowe technologie informatyczne wykorzystywane przy projektowaniu, programowaniu oraz eksploatacji urządzeń mechatronicznych
  W kategorii kompetencje społeczne absolwent jest gotów do:
  1. doskonalenia i uzupełniania kompetencji przez całe życie, będąc świadomym zachodzących zmian w gospodarce krajowej jak i światowej
  2. podejmowania decyzji, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko naturalne
  3. samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia w innych aspektach życia i pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie nowatorskich/innowacyjnych technik i technologii związanych z wykonywaną pracą/zawodem
  4. stałego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności, a także motywowania innych
  5. określania priorytetów podczas realizacji różnego typu zadań oraz przyjmowania odpowiedzialności za efekty pracy własnej i zespołu
  6. aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach opracowującym projekty, technologie oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, potrafi komunikować się osobami będącymi przedstawicielami różnych dyscyplin
  7. inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego, szeroko rozumianego interesu publicznego
  8. rozpoznania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera, potrafiąc myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  9. odpowiedzialnego pełnienia roli inżyniera z uwzględnieniem rozwoju nauki
  10. dbania o etos zawodowy inżyniera, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki
  11. przestrzegania jak i rozwijania zasad etyki zawodowej, a także aktywnego działania na rzecz przestrzegania tych zasad
  Kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich
  W kategorii WIEDZA: absolwent zna i rozumie
  1. zasady projektowania i konstruowania złożonych układów mechatronicznych z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, technik projektowania i technologii
  2. budowę, zasadę działania elementów składowych układów mechatronicznych
  3. metody efektywnej eksploatacji maszyn i układów mechatronicznych
  4. metody oceny poprawności działania oraz lokalizacji uszkodzeń maszyn i układów mechatronicznych
  5. potrzebę likwidacji środków technicznych oraz ich recyklingu, rozumie cele stosowania utylizacji i recyklingu urządzeń mechatronicznych
  6. potrzebę podejmowania działań związanych z organizacją przedsięwzięć gospodarczych oraz określaniem źródeł ich finansowania
  7. potrzebę podejmowania działań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań produkcyjnych oraz określaniem źródeł ich finansowania
  W kategorii UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi
  1. używać nowoczesnych technik planowania eksperymentów z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
  2. używać nowoczesne metody modelowania, optymalizacji i symulacji komputerowych
  3. stosować nowoczesne metody i urządzenia pomiarowe dostosowane do potrzeb mechatroniki
  4. stosować adekwatne do potrzeb metody eksperymentalne, analityczne i symulacyjne
  5. stosować podstawowe metody analizy ekonomicznej
  6. dostrzegać wpływ działań inżynierskich na otoczenie funkcjonowania obiektów na stan środowiska naturalnego
  7. używać technik pomiarowych, technik analizy danych i formułować kryteria oceny
  8. dokonywać oceny funkcjonowania maszyn, urządzeń i układów mechatronicznych oraz poprawności realizacji procesów technologicznych
  9. formułować założenia i opracować wg nich projekty układów mechatronicznych, stosując odpowiednie metody techniki, narzędzia i materiały
  10. opracowywać procesy technologiczne na potrzeby przemysłu
  PRAKTYKA
  Student powinien odbyć 160 godzin praktyk.
  Celem praktyk jest zdobycie podstawowego doświadczenia z zakresu prowadzenia badań w naukach inżynieryjno-technicznych. Zaznajomienie ze sposobami analizy źródeł naukowych i planowaniem eksperymentu, oraz eksploatacją, serwisem i kontrolą jakości systemów mechatronicznych.
  Efekty uczenia się:
  Wiedza (zna i rozumie): metody, techniki, narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla realizowanych specjalności zawodowych, posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania, użytkowania i technik diagnozowania maszyn.
  Umiejętności (potrafi): przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne, ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz potrafi postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  Kompetencje społeczne (jest gotów do): analizowania i efektywnego realizowania przydzielonych zadań, potrafi współpracować i działać w grupie, przyjmując w niej różne role, rozumie ważność działań zespołowych i potrafi brać odpowiedzialność za wyniki wspólnych działań.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): W ramach zajęć studenci zyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na zdobycie uprawnień na podstawie certyfikatów i świadectw kwalifikacyjnych do których konieczne jest podejście do egzaminów, odbywające się na zasadzie dobrowolności.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
30
Zarządzanie przedsiębiorstwem
2
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Matematyka
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Mechanika analityczna i drgania mechaniczne
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Systemy pomiarowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Wytrzymałość materiałów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Energoelektronika
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Komputerowe wspomaganie projektowania
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Teoria maszyn i mechanizmów
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne materiały inżynierskie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Zarządzanie jakością
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
V - Praktyka
Praktyka dyplomowa
6
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
II - Podstawowe
Podstawy telekomunikacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Elektronika
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Modelowanie układów mechatronicznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Projekt przejściowy
3
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Przedmiot do wyboru 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
Teoria i technika eksperymentu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Układy sterowania w pojazdach i maszynach
2
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
15
Zarządzanie systemami budynku inteligentnego
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Informatyczne środowisko naukowo-techniczne w mechatronice
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
Metody optymalizacji układów mechatronicznych
1,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Praca dyplomowa
20
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
Przedmiot do wyboru 3
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Robotyzacja
1,5
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Seminarium dyplomowe
1,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
Systemy SCADA
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
32,0