Mechatronika - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 897 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 r ., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika trwają 1,5 roku (3 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych.
  Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1066.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w biurach konstrukcyjnych i prototypowych przedsiębiorstw przemysłowych rozwijających innowacyjne technologie, w jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych, szkołach średnich oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent przygotowany jest również do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  a) W kategorii wiedza, student:
  1. Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą elementy algebry, analizy matematycznej, probabilistyki i statystyki, w tym metody matematyczne niezbędne do: analizy zagadnień mechaniki ciągłej i dyskretnej, wytrzymałości i termodynamiki; analizy obwodów elektrycznych analogowych i cyfrowych; analizy algorytmów przetwarzania sygnałów; analizy przetwarzania informacji w programowaniu i sterowaniu.
  2. Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w systemach i układach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu.
  3. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w urządzeniach mechatronicznych.
  4. Ma poszerzoną wiedzą w zakresie architektury komputerów, w szczególności dotycząca warstwy sprzętowej.
  5. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędna do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania układów, systemów i urządzeń mechatronicznych.
  6. Ma wiedzę w zakresie metod i technik programowania (języki niskiego i wysokiego poziomu).
  7. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania oraz technologii MEMS, potrzebna do analizy i implementacji układów mechatronicznych.
  8. Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie elektroniki, elektrotechniki i elektroenergetyki potrzebna do projektowania i analizy urządzeń mechatronicznych.
  9. Zna problemy diagnostyki, kontroli i pomiarów układów mechatronicznych.
  10. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie konstrukcji maszyn, wytrzymałości, zagadnień cieplnych, mechaniki ciągłej i dyskretnej, konieczna do analizy prostych zagadnień inżynierskich.
  11. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie istoty działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno - elektroniczno - informatycznych oraz w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych.
  12. Zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy wchodzące w skład układów mechatronicznych; zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów; zna metody oceny niepewności pomiaru.
  13. Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów oraz ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania prostych urządzeń mechatronicznych.
  14. Zna perspektywy rozwoju dziedzin nauki związanych z mechatroniką, tzn. mechaniki, informatyki i elektroniki oraz zagadnień powiązanych w zakresie układów makro, mikro i nano; ma wiedze w zakresie postępującej integracji tych dziedzin nauki i możliwości dalszego rozwoju mechatroniki jako samodzielnej dyscypliny.
  15. Potrafi opisać najnowsze trendy rozwojowe stosowane w takich dziedzinach jak: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka.
  16. Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych.
  17. Ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem i działaniem mechatronicznych układów.
  18. Ma poszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
  19. Dobiera odpowiednie metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów technicznych.
  20. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz role ergonomii w środowisku pracy.
  21. Nabywa wiedzę z zakresu ochrony środowiska związaną z eksploatacją urządzeń technicznych.
  22. Ma pogłębioną wiedzę humanistyczną, społeczną i prawną, umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów społecznych w zakresie zarządzania i organizacji pracy.
  23. Może podjąć pracę przy obsłudze skomplikowanych urządzeń w firmach państwowych i prywatnych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.
  24. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego.
  25. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
  26. Zna metody aktywności fizycznej w celu kontrolowania własnej sprawności fizycznej.
  b) W kategorii umiejętności, student:
  1. Korzysta z odpowiednich źródeł w celu uzyskania informacji technicznych, opracowania ich (np. prezentacje) i właściwego zinterpretowania; zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.
  2. Potrafi posługiwać się różnymi technikami komunikacji w środowisku zawodowym i w innych środowiskach.
  3. Potrafi samodzielnie znaleźć literaturę przedmiotu
  4. i z niej skorzystać oraz potrafi przyswoić wiedze z zakresu podanego przez prowadzącego w ramach samokształcenia.
  5. Ma umiejętności językowe w zakresie wykonywania procedur mechatronicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  6. Potrafi graficznie przedstawić projekt inżynierski z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki cyfrowej i analogowej; potrafi odwzorować i wymiarować elementy maszyn, układy elektroniczne z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn CAD.
  7. Potrafi zastosować programy wspomagające obliczenia inżynierskie.
  8. Potrafi opracować prosty program sterujący pracy urządzenia mechatronicznego.
  9. Potrafi zastosować program symulacji komputerowej z zakresu wybranych zagadnień mechatroniki na poziomie inżynierskim; potrafi przygotować dane i zinterpretować wyniki uzyskane na drodze symulacji komputerowej.
  10. Potrafi ocenić działanie składowych elementów układu mechatronicznego tj. elementów mechanicznych, elektroniki i programu sterującego.
  11. Potrafi opisać matematycznie zjawiska fizyczne występujące w zagadnieniach inżynierskich mechatronicznych oraz rozwiązać metodami analitycznymi lub symulacyjnymi.
  12. Potrafi ocenić przyczyny i skutki procesów społecznych, ekonomicznych w działaniach inżynierskich.
  13. Podejmuje racjonalne decyzje w zakresie zarządzania i budowy struktur organizacyjnych w środowisku pracy.
  14. Stosuje zasady BHP w środowisku pracy, potrafi zorganizować prace w sposób bezpieczny dla siebie i zespołu.
  15. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowanego projektu technicznego z zakresu mechatroniki uwzględniającego koszt materiałów, energii i nakładu pracy dla wyrobu.
  16. Potrafi ocenić istniejące rozwiązania układów mechatronicznych, mechanicznych elektronicznych i sterujących, ich funkcjonowanie, przydatność i możliwość zastosowania dla konkretnego systemu.
  17. Potrafi przeanalizować działanie układu lub systemu technicznego oraz możliwość zastosowania elementów mechatronicznych dla poprawy i optymalizacji jego działania.
  18. Potrafi określić parametry i cechy pożądane elementów mechatronicznych i opracować technologie wytwarzania prostego układu mechatronicznego.
  19. Potrafi prawidłowo dobrać metodę obliczeniową, język programowania, metodę symulacyjną lub bezpośrednią interwencje w działający wadliwie system.
  20. Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe urządzeń mechatronicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji.
  21. Potrafi wdrażać zasady projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi; używając właściwych technik, metod i narzędzi.
  22. Potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny.
  c) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
  2. Postępuje zgodnie z zasadami etyki przy rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu.
  3. Potrafi współpracować w grupie określając priorytety służące realizacji zadania.
  4. Potrafi pracować w zespole w roli osoby inspirującej, lidera grupy lub członka grupy.
  5. Potrafi określić cele ekonomiczne i podejmować nowe wyzwania projektowe i biznesowe w zakresie urządzeń technicznych, w szczególności mechatronicznych.
  6. Ma świadomość dotyczącą swojej roli wykształconego inżyniera mechatronika w lokalnym społeczeństwie, w szczególności dotyczącą propagacji nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych, ich wpływu na polepszenie jakości życia mieszkańców regionu oraz jakości i konkurencyjności ich pracy; potrafi zdobytą wiedzę, informacje i opinie sformułować i przekazać w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela.
  PRAKTYKI
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 4 tygodnie (160 h). Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku oraz być związany z realizowanym przez studenta kształceniem specjalnościowym.
  Celem praktyki jest:
  a) poznanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów i instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach;
  b) poszerzenie wiedzy z zakresu studiowanego kierunku i specjalności;
  c) zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością kierunkiem studiów;
  d) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w warunkach produkcyjnych;
  e) przygotowanie do samodzielnej pracy i uzmysłowienie odpowiedzialności za powierzone zadania;
  f) kształtowanie umiejętności niezbędnych w realizacji pracy dyplomowej (m.in. analitycznych, organizacyjnych, pracy zespołowej);
  g) poznanie własnych możliwości na rynku pracy;
  h) nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (aktywizacja studenta na rynku pracy);
  i) identyfikacja z zawodem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Studia na kierunku mechatronika II stopnia zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Są oparte na gruntownej wiedzy z zakresu projektowania i budowy układów stertowania maszyn i urządzeń, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych. Absolwenci mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. Absolwent studiów II stopnia na kierunku mechatronika, poza wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie przedmiotów standardowych zostaje wyposażony w zaawansowana wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla kierunku studiów.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
2,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0