Mechatronika - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk Technicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Mechatronika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowa matura” z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka ,-dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury" kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z przedmiotów: fizyka lub chemia, matematyka lub geografia lub informatyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, zmienionej Uchwałą Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku Mechatronika trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 210. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2425.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent otrzymuje szeroką wiedzę z zakresu nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka i analiza sygnałów. Ponadto zdobywa wiedzę specjalistyczną związaną z integracją systemów mechatronicznych ze strukturą zarówno pojazdów, maszyn roboczych, rolniczych i leśnych oraz z urządzeniami inteligentnego budynku, AGD, urządzeniami technicznymi stosowanymi w medycynie oraz w procesach produkcyjnych. Duży nacisk położony jest na wirtualne prototypowanie oraz komputerowe wspomaganie projektowania mechatronicznego, języki obiektowe, modelowanie procesów, teorię ruchu maszyn i dynamiki systemów. Zdobyta wiedza umożliwi przyszłemu inżynierowi podjęcie pracy w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w szpitalach a także w średnich i małych przedsiębiorstwach.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą elementy algebry, analizy matematycznej, probabilistyki i statystyki, w tym metody matematyczne niezbędne do: analizy zagadnień mechaniki ciągłej i dyskretnej, wytrzymałości i termodynamiki, analizy obwodów elektrycznych analogowych i cyfrowych, analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, analizy przetwarzania informacji w programowaniu i sterowaniu
  • Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych w systemach i układach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w urządzeniach mechatronicznych
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności dotycząca warstwy sprzętowej
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędna do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania układów, systemów i urządzeń mechatronicznych
  • Ma wiedzę w zakresie metod i technik programowania (języki niskiego i wysokiego poziomu)
  • Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania oraz technologii MEMS, potrzebną do analizy i implementacji układów mechatronicznych
  • Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie elektroniki, elektrotechniki i elektroenergetyki potrzebną do projektowania i analizy urządzeń mechatronicznych
  • Zna problemy diagnostyki, kontroli i pomiarów układów mechatronicznych w zakresie wybranej specjalności
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie konstrukcji maszyn, wytrzymałości, zagadnień cieplnych, mechaniki ciągłej i dyskretnej, konieczną do analizy prostych zagadnień inżynierskich
  • Ma szczegółową wiedzę związaną ze zjawiskami strukturalnymi zachodzącymi w urządzeniach mechatronicznych pod wpływem oddziaływania energii
  • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie istoty działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno-elektroniczno-informatycznych oraz w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych
  • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metrologii; zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy wchodzące w skład układów mechatronicznych; zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników pomiarów; zna metody oceny niepewności pomiaru
  • Zdobywa szczegółową i uporządkowaną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami mechatronicznymi
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania i wytwarzania prostych urządzeń mechatronicznych
  • Zna perspektywy rozwoju dziedzin nauki związanych z mechatroniką, tzn. mechaniki, informatyki i elektroniki oraz zagadnień powiązanych w zakresie układów makro, mikro i nano ; ma wiedzę w zakresie postępującej integracji tych dziedzin nauki i możliwości dalszego rozwoju mechatroniki jako samodzielnej dyscypliny
  • Potrafi opisać najnowsze trendy rozwojowe stosowane w takich dziedzinach jak: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka
  • Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem i działaniem mechatronicznych układów w zakresie wybranej specjalności
  • Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • Dobiera odpowiednie metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów technicznych
  • Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz role ergonomii w środowisku pracy
  • Nabywa wiedzę z zakresu ochrony środowiska związaną z eksploatacją urządzeń technicznych
  • Ma elementarną wiedzę humanistyczną, społeczną i prawną, umożliwiającą zrozumienie zjawisk i procesów społecznych w zakresie zarządzania i organizacji pracy
  • Może podjąć pracę przy obsłudze skomplikowanych urządzeń w firmach państwowych i prywatnych a także prowadzić własną działalność gospodarczą
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
  • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Korzysta z odpowiednich źródeł w celu uzyskania informacji technicznych, opracowania ich (np. prezentacje) i właściwego zinterpretowania; zarówno w języku polskim jak i w angielskim
  • Potrafi posługiwać się różnymi technikami komunikacji w środowisku zawodowym i w innych środowiskach
  • Potrafi przygotować dokumentacje w języku polskim i w języku angielskim dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować informacje zawierającą omówienie wyników realizacji tego zadania oraz sporządzić raport udokumentowany odpowiednimi przypisami literaturowymi
  • Potrafi samodzielnie znaleźć literaturę przedmiotu i z niej skorzystać oraz potrafi przyswoić wiedzę z zakresu podanego przez prowadzącego w ramach samokształcenia
  • Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia
  • Potrafi graficznie przedstawić projekt inżynierski z zakresu mechaniki, konstrukcji maszyn, elektroniki cyfrowej i analogowej; potrafi odwzorować i wymiarować elementy maszyn, układy elektroniczne z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn CAD
  • Potrafi zastosować programy wspomagające obliczenia inżynierskie, szczególnie w zakresie wybranej specjalności
  • Potrafi opracować prosty program sterujący pracy urządzenia mechatronicznego
  • Potrafi zastosować program symulacji komputerowej z zakresu wybranych zagadnień mechatroniki na poziomie inżynierskim, potrafi przygotować dane i zinterpretować wyniki uzyskane na drodze symulacji komputerowej
  • Potrafi przeprowadzić eksperyment diagnostyczny pozwalający na ocenę prawidłowości działania układu mechatronicznego w zakresie wybranej specjalności
  • Potrafi ocenić działanie składowych elementów układu mechatronicznego tj. elementów mechanicznych, elektroniki i programu sterującego, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności
  • Potrafi opisać matematycznie zjawiska fizyczne występujące w zagadnieniach inżynierskich mechatronicznych oraz rozwiązać metodami analitycznymi lub symulacyjnymi
  • Potrafi ocenić przyczyny i skutki procesów społecznych, ekonomicznych w działaniach inżynierskich
  • Podejmuje racjonalne decyzje w zakresie zarządzania i budowy struktur organizacyjnych w środowisku pracy
  • Stosuje zasady BHP w środowisku pracy, potrafi zorganizować prace w sposób bezpieczny dla siebie i zespołu
  • Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej opracowanego projektu technicznego z zakresu mechatroniki uwzględniającego koszt materiałów, energii i nakładu pracy dla wyrobu
  • Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne z zakresu projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji i sterowania mechatronicznego
  • Potrafi ocenić istniejące rozwiązania układów mechatronicznych, mechanicznych elektronicznych i sterujących, ich funkcjonowanie, przydatność i możliwość zastosowania dla konkretnego systemu
  • Potrafi przeanalizować działanie układu lub systemu technicznego oraz możliwość zastosowania elementów mechatronicznych dla poprawy i optymalizacji jego działania
  • Potrafi określić parametry i cechy pożądane elementów mechatronicznych i opracować technologie wytwarzania prostego układu mechatronicznego
  • Potrafi prawidłowo dobrać metodę obliczeniową, język programowania, metodę symulacyjną lub bezpośrednią interwencję w działający wadliwie system
  • Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe urządzeń mechatronicznych dla zapewnienia ich niezawodnej eksploatacji
  • Potrafi wdrażać zasady projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi, używając właściwych technik, metod i narzędzi
  • Potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • Postępuje zgodnie z zasadami etyki przy rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu
  • Potrafi współpracować w grupie określając priorytety służące realizacji zadania
  • Potrafi pracować w zespole w roli osoby inspirującej, lidera grupy lub członka grupy
  • Potrafi określić cele ekonomiczne i podejmować nowe wyzwania projektowe i biznesowe w zakresie urządzeń technicznych, w szczególności mechatronicznych
  • Ma świadomość dotycząca swojej roli wykształconego inżyniera mechatronika w lokalnym społeczeństwie, w szczególności dotycząca propagacji nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych, ich wpływu na polepszenie jakości życia mieszkańców regionu oraz jakości i konkurencyjności ich pracy; potrafi zdobyta wiedzę, informacje i opinie sformułować i przekazać w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela
  PRAKTYKI:
  Praktyka - zawodowa
  Okres realizacji: po IV sem. – minimum 160 h. (max 40 godzin tygodniowo i max 8 godzin dziennie).
  Cele kształcenia: Celem praktyki jest poznanie prac wykonywanych przez inżynierów mechatroników ze szczególnym uwzględnieniem wybranej specjalności samochodowej albo przemysłowej.
  Treści kształcenia: Podstawy prawa pracy dla wszystkich studentów, diagnozowanie i naprawy mechatronicznych układów pojazdów i maszyn roboczych lub diagnostyka, naprawy oraz programowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki zawodowej, złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy z przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych. Jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich nakierowanych na interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Przygotowany jest do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji i sterowania mechatronicznego: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych, urządzeń stosowanych w produkcji i w medycynie. Podczas studiów nabywa wiedzę z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją urządzeń technicznych. Interdyscyplinarne przygotowanie daje możliwość przyszłemu inżynierowi zatrudnienia w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w szpitalach, a także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologia informacyjna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
II - Podstawowe
Fizyka
5
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
15
Matematyka I
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
45
30
Nauka o materiałach
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Elektrotechnika
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Grafika inżynierska z elementami wzornictwa
4
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Wstęp do mechatroniki, sensoryka
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Matematyka II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Chemia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Elektronika
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Mechanika techniczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn
4
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
30
0
15
Podstawy informatyki
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
30
Podstawy metrologii
4
ZAL-O
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Materiały dla mechatroniki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Teoria sterowania
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
III - Kierunkowe
Algorytmy i metody numeryczne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Inżynieria wytwarzania i CAM
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Mechanika techniczna
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Podstawy mechatroniki
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Wytrzymałość materiałów
5
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Automatyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Analiza sygnałów
3
EGZ
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
30
15
15
Eksploatacja maszyn (trybologia)
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Komputerowe metody wspomagania projektowania układów mechatronicznych (EPLAN)
1
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
0
Mechanika płynów
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Podstawy konstrukcji maszyn
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Silniki spalinowe
3
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
15
Termodynamika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Robotyka
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Elektrohydraulika i pneumatyka
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Mechatronika w odnawialnych źródłach energii
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Modelowanie i symulacja w dynamice maszyn
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Programowanie obiektowe i strukturalne
5
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
15
Projekt przejściowy I (Robotyka i sterowanie)
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Przedmiot do wyboru
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Sterowniki PLC
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok 5
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Zaawansowane bazy danych (Oracle,SCADA)
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Aktuatory i serwonapędy
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Metodyka pisania pracy dyplomowej
1
ZAL-O
Wykład
15
Optoelektronika
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
Projekt przejściowy II (mikrokontrolery)
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Sieci komunikacyjne w mechatronice
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowych
Blok 6
14
ZAL-EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
90
60
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot modułowy
2
ZAL
Wykład
30
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Seminarium dyplomowe
2
ZAL-O
Seminarium
30
Sztuczna inteligencja i SE
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
15
IV - Specjalnościowych
Blok 7
8
ZAL-EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
45
60
SUMA
30,0