Elementy profesjonalizmu

Professionalism in Medicine

2021L

Kod przedmiotu48SJ-ELOP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy etyki i filozofii
Wymagania wstępneznajomosć podstaw filozofii i etyki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące profesjonalizmu akademickiego, zawodowego i społecznego. Profesjonalizm akademicki: etykieta akademicka, zasady profesjonalnych relacji i zachowań. Uczciwość, rzetelność i zasady moralne w rozwoju akademickim. Etyczny kodeks akademicki, naruszanie zasad profesjonalizmu akademickiego oraz odpowiedzialność za postępowanie własne i innych. Zachowania umożliwiające wzajemny szacunek i zaufanie w relacjach student-nauczyciel akademicki, student-student. Zachowania w obrębie oraz poza środowiskiem akademickim, fora internetowe, portale społecznościowe. Zachowania umożliwiające wzajemny szacunek i zaufanie w relacjach pacjent-lekarz. Zachowania poza środowiskiem akademickim, fora internetowe, portale społecznościowe. Metody i modele uczenia się. Motywacja w edukacji i różne ścieżki kariery. Krytyka konstruktywna, samoocena, refleksje i wnioski w efektywnym uczeniu się oraz sukcesy w nauce (efektywny feedback). Stres w edukacji medycznej, sposoby jego kontroli oraz metody obniżania poziomu stresu. Profesjonalizm w badaniach naukowych, definicja plagiatu i podstawowe zasady uczciwości w badaniach naukowych, aspekty bioetyczne. Możliwości dalszego rozwoju wiedzy i umiejętności w aspekcie zachowań profesjonalnych i kompetencji społecznych,SEMINARIUM:ĆWICZENIA: Profesjonalizm akademicki: motywacja w edukacji i różne ścieżki rozwoju, metody i modele uczenia się, refleksje i wnioski w efektywnym uczeniu się oraz sukcesy i porażki w nauce, krytyka konstruktywna (efektywny feedback). Stres w edukacji medycznej, sposoby jego kontroli oraz metody radzenia sobie ze stresem. Profesjonalizm w badaniach naukowych, aspekty bioetyczne. Profesjonalizm zawodowy i społeczny: zasady profesjonalnych relacji lekarz-pacjent, lekarz-pacjent-rodzina pacjenta. Umiejętność pracy w zespole. Zachowania umożliwiające wzajemny szacunek i zaufanie w relacjach pacjent-lekarz. Naruszanie zasad profesjonalizmu lekarskiego oraz odpowiedzialność za własne postępowanie. Czynne zaangażowanie w działania dla dobra pacjenta, respektowania podstawowych jego praw i autonomii oraz poufności informacji o pacjencie. Zasady odpowiedzialności zawodu lekarza oraz zobowiązanie do kompetencji zawodowej i zgłębiania wiedzy przez całe życie. Utrzymania poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych na jak najwyższym poziomie do zapewnienia wykwalifikowanej opieki medycznej. Filozoficzne aspekty profesjonalizmu w różnych koncepcjach zdrowia i choroby. Zdrowie w ujęciu holistycznym. Autonomia jednostki. Filozoficzne podstawy aspektów moralno-medycznych i akademickich. Filozoficzne, kulturowe i etniczne uwarunkowania zachowań ludzkich. Zasady altruizmu i odpowiedzialności społecznej.
Cel kształceniaStudent zna podstawowe zasady profesjonalizmu i profesjonalnych zachowań z uwzględnieniem zasad moralnych. Posiada wiedzę z zakreu filozoficznych aspektów profesjonalizmu. Wie jak postępować podczas zajęć i praktyk zawodowych, bu doro pacjenta było priorytetem.Uczy się profesjonalnych zachowań w relacji lekarz-pacjent, lekarz-pacjent-rodzina, lekarz-lekarz. Umie nawiązać kontakt z pacjentem i skutecznie się z nim komunikuje. Zna różne metody radzenia sobie ze stresem.
Literatura podstawowa1) Szumowski Władysław, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty, 2008 2) red. Musielak M,, Zamojski J, Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, 2010 3) Tatoń J., Filozofia w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004 4) Galewicz Włodzimierz, Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, TAiWPN Universitas Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca1) E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, wyd. UWM, Człowiek. Medycyna. Wartości, 2014r., tom 2) W. Eichelberger, I. A. Stanisławska, wyd. Czarna Owca, Być lekarzem, być pacjentem: rozmowy o psychologii relacji, 2013r., tom
Uwagi