Etyka lekarska

Medical ethics

2021Z

Kod przedmiotu48SJ-ETYKALEK
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Wprowadzenie do zajęć 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej i zawodów medycznych 3. Człowiek jako podmiot różnych koncepcji filozoficznych 4. Wprowadzenie do etyki jako teorii moralności - przedmiot i podstawowe pojęcia w ujęciu historycznym 5. Prawa pacjenta - od medycyny paternalistycznej do medycyny prawników 6. Karta praw pacjenta 7. Wprowadzenie do bioetyki 8.Kodeks etyki lekarskiej,SEMINARIUM:1. Rola i znaczenie postaw etycznych w pracy lekarza: - paternalizm lekarski, - autonomia pacjenta, - tajemnica lekarska. 2. Etyczne aspektyprokreacji: - zapłodnienie in vitro, - aborcja, etyczne argumenty za i przeciw, - klauzula sumienia. 3. Etyczne aspekty transplantologii: -przeszczepy ex mortus, - przeszczepy ex vivo, - komercjalizacja przeszczepów. 4. Etyczne aspekty tanatologii: - uporczywa terapia, - testament życia, - eutanazja. 5. Samorządy zawodowe i ich rola w kształtowaniu moralności lekarzy: - protesty w służbie zdrowia, - korupcja w służbie zdrowia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Olejnik S. , Etyka lekarska, UNIA, 1995 2) Biesaga T., Elementy etyki lekarskiej, MP, 2006 3) Brzeziński T., Etyka lekarska, PZWL, 2011 4) -, Kodeks Etyki Lekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, - 5) Szewczyk K., Bioetyka, Medycyna na granicach życia, t. 1, PWN, 2009 6) Szewczyk K. , Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, t. 2, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi