Farmakologia z toksykologią 1/3

Pharmacology with Toxicology 1/3

2022L

Kod przedmiotu48SJ-FzT13
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, fizjologia i patofizjologia człowieka
Wymagania wstępneznajomość podstawowych informacji o rocesach zachodzących w organiżmie na poziomie komórkowym, narządowym i układowym; rozumienie patomechanizmów powstawania schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, nerwowego, i hormonalnego.
Opis ćwiczeńĆwiczenia Antybiotyki, leki przeciwwirusowe, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpasożytnicze - informacje ogólne, mechanizmy działania, efekty uboczne, wskazania, przeciwwskazania, interakcje. Substancje przeciwbakteryjne i dezynfekujące. Wprowadzanie do farmakologii AUN: receptory, mediatory, agonisty i antagonisty, mechanizmy działania substancji. Leki działające na układ przywspółczulny bezpośrednio i pośrednio - informacje ogólne, efekty oboczne, wskazania, przeciwwskazania, interakcje. Leki działające na układ współczulny - informacje ogólne, efekty oboczne, wskazania, przeciwwskazania, interakcje. SEMINARIA Podstawy farmakologii ogólnej. Pochodzenie leków, wytwarzanie leków, postać leku i jej wpływ na działanie. Regulacje prawne dotyczące leków, wprowadzanie i produkcja leków, bezpieczeństwo farmakoterapii, działania uboczne leków. Podstawy farmkodynamiki - podstawowe informacje, interakcja lek-receptor, mechanizmy działania leków, interakcje famakodynamiczne. Podstawy farmakokinetyki - uwalnianie, absorpcja, dystrybucja, metabolizm i wydalanie substancji obcych. Interakcje farmakokinetyczne i kliniczne znaczenie omawianych parametrów.
Opis wykładówFarmakologia ogólna. Elementy farmakokinetyki. Farmakodynamika. Interakcje leków na poziomie farmakokinetyki i farmakodynamiki. Działania niepożądane leków. Leki układu autonomicznego. Współczesna antybiotykoterapia.
Cel kształceniaPodstawowym celem nauczania farmakologii i toksykologii jest zapoznanie się z informacjami na temat działania różnych leków na organizm. Ważne jest to, aby studenci zrozumieli, że farmakologia jest pomostem między medycznymi naukami podstawowymi, a medycznymi naukami klinicznymi.
Literatura podstawowa1) Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Flower R., Mirowska-Guzel D., Członkowski A., , Farmakologia Rang i Dale, Elsevier Urban i Partner, 2014 2) Katzung B.G, Farmakologia ogólna i kliniczna – podręcznik,, Czelej, 2012 3) Nowak P., Herman Z., Brus R., , Receptura dla lekarzy, studentów medycyny i stomatologii, PZWL, 2005 4) Rajtar-Cynke G, , Recepty. Zasady wystawiania,, PZWL, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi