Farmakologia z toksykologią 3/3

Pharmacology with Toxicology 3/3

2023L

Kod przedmiotu48SJ-FzT33
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, fizjologia i patofizjologia człowieka
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych informacji o procesach zachodzących w organizmie na poziomie komórkowym, narządowym i układowym; rozumienie patomechanizmów powstawania schorzeń układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, nerwowego i hormonalnego.
Opis ćwiczeńAutakoidy Eikozanoidy: prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny i związki pokrewne. Serotonina: funkcja, receptory, leki wpływające na działanie serotoniny Histamina: funkcja, receptory, leki przeciwhistaminowe. Nieopioidowe leki przeciwbólowe i leki stosowane w leczeniu dny, w leczeniu migreny, leki modyfikujące przebieg choroby reumatycznej, niesteroidowe leki przeciwzapalne Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści Leki stosowane w leczeniu chorób krwi: środki stosowane w niedokrwistości; krwiotwórcze czynniki wzrostu, leki stosowane w leczeniu zaburzeń krzepnięcia Leki stosowane w leczeniu chorób przewodu pokarmowego Leki stosowane w chorobach układu oddechowego Leki stosowane w okulistyce, Leki stosowane w dermatologii. Leki endokrynologiczne: Hormony przysadki, hormony podwzgórza, Hormony płciowe i nadnerczy. Leki wpływające na mineralną homeostazę układu kostnego Leki endokrynologiczne: hormony tareczycy i leki przeciwtarczycowe, hormony trzustkowe, leki przeciwcukrzycowe Seminaria Zasady wystawiania recept Chemioterapia nowotworów Immunofarmakologia. Szczepionki. Toksykologia Farmakologia prenatalna i pediatryczna. Farmakologia geriatryczna Interakcje międzylekowe
Opis wykładówZasady wystawiania recept
Cel kształceniaPodstawowym celem nauczania farmakologii i toksykologii jest przyswojenie informacji o działaniu różnych leków na organizm. Ważne aby studenci zrozumieli, że farmakologia stanowi pomost między medycznymi naukami podstawowymi i klinicznymi.
Literatura podstawowa1) Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Flower R., Mirowska-Guzel D., Członkowski A. , , Farmakologia Rang i Dale, Elsevier Urban i Partner, 2014 2) Katzung B.G., Farmakologia ogólna i kliniczna – podręcznik, Czelej, 2012 3) Nowak P., Herman Z., Brus R., , Receptura dla lekarzy, studentów medycyny i stomatologii, PZWL, 2005 4) Rajtar-Cynke G, Recepty. Zasady wystawiania, PZWL, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi