Genetyka kliniczna

Clinical Genetics

2024L

Kod przedmiotu48SJ-GENKL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lynn B. Jorde,‎ John C. Carey MD MPH,‎ Michael J. Bamshad MD, Genetyka medyczna., Elsevier, 2015 2) Connor JM, Ferguson-Smith MA, Podstawy genetyki medycznej., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998 3) Friedman JM i wsp., Genetyka., Urban & Partner, 2000 4) Korniszewski L., Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 5) Kapelańska-Pręgowska J., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych., Wolters Kluwer Polska, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi