Geriatria

Geriatrics

2024L

Kod przedmiotu48SJ-GERIA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającechoroby wewnętrzne, farmakologia kliniczna, fizjologia
Wymagania wstępnewiedza w zakresie choroby wewnętrzne, farmakologia, fizjologia
Opis ćwiczeń1.KOG - kompleksowa ocena geriatryczna - ćwiczenia praktyczne. 2. omawianie odmienności chorowania w wieku starszym na przykładach przypadków klinicznych. 3. otępienia, majaczenie i depresja w wieku starszym - przypadki kliniczne. 4. Zaburzenia zachowania w otępieniu, zaburzenia snu w wieku starszym, problemy opiekuńcze - przypadki kliniczne. 5. problemy urologiczne w wieku starszym - przypadki kliniczne. 6. Problemy gastrologiczne w wieku starszym, niedożywienie - przypadki kliniczne. 7. upadki, zaburzenia chodu, omdlenia - postępowanie profilaktyczne, edukacja pacjentów i rodzin, przypadki kliniczne. 8. Polipragmazja i interakcje lekowe - przypadki kliniczne. 9. Odleżyny, opieka paliatywna - przypadki kliniczne. 10. Promocja zdrowia, szczepienia profilaktyczne, zakażenia w starości.
Opis wykładów1. Problemy demograficzne. Wprowadzenie do przedmiotu, definicja starości i modeli starzenia. 2. Pomyślne starzenie - profilaktyka, zdrowy styl życia. Promocja zdrowia w geriatrii. Podejmowanie decyzji w starości, problemy dotyczące schyłku życia, hospitalizacji. 3. Fizjologiczne starzenie. Odmienności chorowania w wieku starszym. Problemy w komunikacji geriatrycznej. 4. Organizacja opieki geriatrycznej - zintegrowany model interdyscyplinarnej opieki, istniejące w Polsce formy opieki. 5. Wielkie problemy geriatryczne - wprowadzenie. Ocena pacjenta - kompleksowa ocena geriatryczna, przegląd stosowanych skal w ocenie stanu psychologicznego, funkcjonalnego, stanu odżywienia i ryzyka odleżyn i upadków. 6. Otępienia jako rosnący problem społeczeństw starzejących się (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe, czołowo skroniowe, z ciałami Lewy'ego - przyczyny, objawy i leczenie. Problemy opieki nad chorym z otępieniem. Majaczenie - przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie. Depresja jako wielki problem geriatryczny. 7. Problemy urologiczne, w tym nietrzymanie moczu u osób starszych. 8. Problemy gastrologiczne: dysfagia i zaburzenia łaknienia, zaparcie i biegunka u pacjenta geriatrycznego. 9. Upadki i zaburzenia chodu - przyczyny, zapobieganie, konsekwencje. Omdlenia w wieku starszym. 10. "Farmakohazardologia" - problemy polipragmazji i powikłań leczenia w wieku starszym.
Cel kształceniaModuł przygotowuje studenta do całościowej opieki nad pacjentem w wieku podeszłym, omawia kompleksową ocenę geriatryczną (KOG), zapoznaje z ideą interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej, ukazuje proces starzenia się organizmu ludzkiego w różnych aspektach, odrębności postępowania pielęgnacyjnego u pacjentów geriatrycznych. Przedstawia genetyczne i środowiskowe uwarunkowania starości, fizjopatologię wieku starszego, problemy demograficzne. Zespoły chorobowe i zaburzenia równowagi wewnątrzustrojowej występujące u człowieka w wieku podeszłym, możliwe problemy w komunikacji z pacjentem starszym i jego rodziną. Omawia wielkie problemy geriatryczne, także z zakresu psychogeriatrii. Celem geriatrii, jako przedmiotu, jest z jednej strony uświadomienie potrzeby poprawy sprawności funkcjonalnej pacjenta geriatrycznego i jakości jego życia w starości, zaś z drugiej ukształtowanie pełnej szacunku postawy i empatii studentów wobec osoby starszej, jednocześnie zwraca uwagę na problem daremnej terapii w przypadku chorób o niepomyślnym rokowaniu.
Literatura podstawowa1) Barbara Gryglewska, Tomasz Grodzicki , Geriatria w przypadkach klinicznych, Via Medica, 2015 2) Mossakowska M, Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, 2012 3) Grygkewska B, Grodzicki T, "Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka",, VM Media Sp z o.o. VM Group sp. k, 2016
Literatura uzupełniająca1) Nancy L. Mace, Peter V. Rabins , wyd. Medipage, 36 godzin na dobę - poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami otępiennymi i zaburzeniami pamięci w późnym okresie życia, 2005r., tom 2) Thomas Rosenthal, Bruce Naughton, Mark Williams, red. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk , wyd. Czelej, Geriatria, 2009r., tom
Uwagićwiczenia prowadzone metodą opartą na prezentacji przypadków klinicznych