Higiena i epidemiologia

Hygiene and Epidemiology

2022Z

Kod przedmiotu48SJ-HIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do przedmiotu. Program nauczania i regulamin przedmiotu. Podstawowe pojęcia i definicje w higienie i epidemiologii. Cele i zadania higieny i epidemiologii w ochronie zdrowia ludności. Ekosystem człowieka Czynniki fizyczne a organizm człowieka. Czynniki chemiczne, biologiczne a organizm człowieka. Mechanizmy biotransformacji. Mechanizmy obronne organizmu, czynniki wyznaczające odporność indywidualną oraz odporność populacji. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności Nadzór sanitarny – struktura i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Środowisko pracy. Choroby zawodowe. Epidemiologia urazów. Problem niepełnosprawności. Zdrowie i choroba. Mierniki stanu zdrowia populacji. Klasyfikacja chorób w ujęciu epidemiologicznym. Źródła informacji o stanie zdrowia zbiorowości Karta zgonu. Badania epidemiologiczne i ich charakterystyka. Źródła błędów systematycznych w badaniach epidemiologicznych. Podstawy demografii i cechy demograficzne populacji istotne w analizach epidemiologicznych. Choroby przewlekłe i ich skutki. Fundamenty epidemiologii chorób zakaźnych. Czynniki zakaźne i sposoby ich przenoszenia. Łańcuch epidemiologiczny. Zakażenia HCAls. Prewencja i kontrola zakażeń. Standardowe środki bezpieczeństwa stosowane celem zapobiegania transmisji zakażeń. Nadzór epidemiologiczny - monitoring, analiza sytuacji epidemiologicznej i zagrożeń. hospitalizacja, izolacja lub izolacja w warunkach domowych oraz obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Endemie, epidemie i pandemie oraz rola WHO i ECDC. Wybrane zagadnienia higieny i epidemiologii. Zagrożenie bioterroryzmem.,SEMINARIUM:1. Szczegółowe omówienie programu nauczania i regulaminu przedmiotu. Typy badań epidemiologicznych w przykładowych wybranych pozycjach literaturowych. Zalety i ograniczenia poszczególnych typów badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowo-skutkowej. 2. Planowanie projektu badania epidemiologicznego wybranej choroby niezakaźnej. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób. Wnioskowanie o czynnikach ryzyka, etiologii i o profilaktyce wybranych chorób niezakaźnych. 3. Analiza epidemiologiczna zatruć pokarmowych (najczęstsze czynniki etiologiczne, opracowanie kwestionariusza zbierania danych, budowa i interpretacja tabeli współczynników zapadalności, wnioskowanie epidemiologiczne). 4. Opracowanie epidemiologiczne ogniska wybranej choroby zakaźnej. Na podstawie uzyskanych danych ustalanie doraźnego i długofalowego planu działania w celu przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej. 5. Broń chemiczna i biologiczna – postępowanie epidemiologiczne. Nowe zagrożenia biologiczne wiązane z bioterroryzmem.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (red. wydania polskiego Szeszenia-Dąbrowska N.), Podstawy epidemiologii. , Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź , 2002. 2) Holzer J. , Demografia. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003. 3) Jędrychowski W. , Epidemiologia wprowadzenie i metody badań. , PZWL, Warszawa , 1999. 4) Jędrychowski W. , Podstawy Epidemiologii. Podręcznik dla studentów i lekarzy. , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 2002. 5) Kolarzyk E. (red.) , Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków , 2008. 6) Vinice T. (red. wydania polskiego Bober-Gheek B.), Prewencja i kontrola zakażeń. , Wydawnictwo Edra Urban & Partner Wrocław , 2012.
Literatura uzupełniająca
UwagiKoordynator (osoba odpowiedzialna za przedmiot): dr hab. n. med. Anita Mikołajczyk, prof. UWM