Lekarskie umiejętności zabiegowe i kliniczne 1/5

Clinical Skills 1/5

2021L

Kod przedmiotu48SJ-LEZIK15
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych
Wymagania wstępneantomia,fizjologia
Opis ćwiczeńAseptyka i antyseptyka. Drogi przenoszenia się drobnoustrojów chorobotwórczych. Rodzaje mycia rąk. Jałowe zakładanie rękawiczek. Ocena parametrów życiowych przyrządowo i bezprzyrządowo. Odchylenia w parametrach życiowych. Skręcenia, zwichnięcia, złamania - postepowanie w skręceniach – RICE. Ocena czucia, krążenia i ruchomości obwodowej. Ocena tętna (na tętnicy szyjnej, ramiennej, promieniowej, udowej, podkolanowej, grzbietowej stopy i piszczelowej tylnej) Wstępne unieruchamianie złamań. Dostęp dożylny: wskazania i przeciwwskazania do założenia dostępu dożylnego, możliwe powikłania wczesne i późne dostępu dożylnego. Dożylna podaż leków. Pobieranie próbki krwi do badań laboratoryjnych. Opieka nad wkłuciem dożylnym. Usuwanie wkłucia dożylnego. Inne drogi podaży leków (doustna, dospojówkowa, donosowa, podskórna, domięśniowa). Postepowanie z ranami w opiece przedszpitalnej. Rodzaje ran. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z zastosowaniem AED.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych w wykonywaniu podstawowych procedur medycznych niezbędnych w wykonywaniu pracy lekarza.
Literatura podstawowa1) J.R. Roberts, J.R. Hedges, C.B. Custalow, A.S. Chanmugam, C.R. Chudnofsky, LTC J. McManus,, Procedury kliniczne w medycynie ratunkowej"., ,, 2012 2) Europejska Rada Resuscytacji , Wytyczne resuscytacji ERC 2021, Europejska Rada Resuscytacji , 2021
Literatura uzupełniająca1) , brak, ,
Uwagi