Medycyna nuklearna

Nuclear Medicine

2023L

Kod przedmiotu48SJ-MEDN
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające 1.Anatomia 2.Fizjologia 3.Biochemia 4.Patofizjologia 5.Histologia 6.Anatomia patologiczna 7.Choroby wewnętrzne – wstęp 8.Biofizyka
Wymagania wstępne1.Ogólna wiedza z zakresu: anatomii, histologii, fizjologii i biochemii człowieka, oparta o zdobytą wiedzę na początku procesu kształcenia studentów medycyny, nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu wąskich specjalizacji medycznych,
Opis ćwiczeńćwiczenia ze studentami na temat stanu wiedzy w medycynie nuklearnej na celu z dziedziny medycyny nuklearnej z produktów w studentów zdolności analitycznych rozwiązań funkcjonalnych z potencjalnego wykorzystania przedstawionych metod obrazowych w szeroko rozumianej diagnostyki izotopów promieniotwórczych , a także w terapia z wykorzystaniem głównie beta- emisji. W ramach zajęć praktycznych zostanie przedstawiona w formie audiowizualnej struktura zakładu medycyny nuklearnej oraz standardowe procedury diagnostyki i terapii wykonywane w zakładach medycyny nuklearnej. W ramach prezentacji zostanie przedstawiona specyfika zagadnień związanych z wykonywaniem badań scyntygraficznych, procedur znakowania radioizotopów oraz standardowej kontroli jakości wykonywanych w zakładach medycyny nuklearnej
Opis wykładówStandardowe metody diagnostyki radioizotopowej w codziennej praktyce klinicznej. (Temat obejmuje zagadnienia klinicznego wykorzystania standardowych procedur medycyny nuklearnej w codziennej praktyce klinicznej). Diagnostyka radioizotopowa guzów/nowotworów neuroendokrynnych (NET/NEN) z uwzględnieniem diagnostyki czynnościowej i strukturalnej jak i fuzji obrazów obu rodzajów badań. Zagadnienia obejmować będą szeroki wachlarz klinicznego wykorzystania metod diagnostyki obrazowej w zintegrowanej specjalistycznej diagnostyce guzów neuroendokrynnych. Wykorzystanie badania FDG-PET w onkologii (wskazania kliniczne). Temat obejmuje omówienie rekomendacji wykorzystania badania FDG - PET w onkologii na podstawie opracowanych Polskich Rekomendacji wykorzystania badania FDG-PET w onkologii). Współczesna terapia z wykorzystaniem radioizotopów, wskazania kliniczne i rekomendacje
Cel kształceniaCelem przedmiotu medycyny nuklearnej jest przedstawienie podstaw diagnostyki i terapii radioizotopowej (scyntygraficznej) mającej zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej. Zajęcia mają na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy z dziedziny medycyny nuklearnej z wyrobieniem w studentach możliwości analitycznego podejścia do czynnościowej (scyntygraficznej) diagnostyki z potencjalnym wykorzystaniem metod radioizotopowych w szeroko rozumianej diagnostyce obrazowej jak również w terapii z wykorzystaniem radioizotopów. Obecny stan wiedzy na ten temat zostanie syntetycznie przedstawiony studentom, z intencją pogłębienia ich wiedzy i rozwinięcia możliwość bardzo szerokiego niczym nie skrępowanego podejścia do zagadnień klinicznych związanych z diagnostyką obrazową. Zajęcia te będą wstępem do potencjalnego wykorzystania metod scyntygraficznych w ocenie metabolicznej zmian patologicznych, odpowiedzi na stosowane różnorodne metody terapii oraz obrazowy "follow-up".
Literatura podstawowa1) GJR Cook, MN Maisey, KE Britton V. Chengazi, Clinical Nuclear Medicine, t. by 4th Edyt , -, 2007 2) HJ Biersak LM Freeman, Clinical Nuclear Medicine, t.by 1th Edyt. , -, 2007 3) Mayo Clinic , Mannula of Nuclear Medicine, s.1 Edt , -, 1996
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. Springer, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging , "oficjalne czasopismo Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej", wyd. http://www.springer.com/medicine/nuclear+medicine/, -r., tom 2) -, wyd. Via Medica, ) oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, "Nuclear Medicine Review", wyd. http://www.nmr.viamedica.pl/, -r., tom
Uwagi