Medycyna sądowa

Forensic Medicine

2025L

Kod przedmiotu48SJ-MEDSA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty obowiązujące w semestrach 1-9
Wymagania wstępnezaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w semestrach 1-9
Opis ćwiczeń:Seminaria: 1. Opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych: Oględziny pokrzywdzonych, zasady badań, sporządzania protokołu i opiniowania w sprawach związanych z kwalifikacją uszczerbku na zdrowiu. 2. Antropologia sądowo-lekarska. 3. Podstawy genetyki sądowej: ustalanie ojcostwa, ślady biologiczne i ich identyfikacja. 4. Toksykologia ogólna ze szczegółowym uwzględnieniem toksykologii alkoholu i oceną stanu nietrzeźwości. 5. zespół bitego dziecka, przemoc w rodzinie. Zasady zabezpieczania materiału biologicznego w sprawach związanych z przestępstwami seksualnymi. 6. Opiniowanie na podstawie akt. Analiza akt sprawy w sprawach karnych związana z ustaleniem mechanizmu powstania uszkodzeń ciała lub oceną przebiegu zdarzenia. 7. Orzecznictwo cywilne: Kwalifikacja uszczerbku na zdrowiu w sprawach cywilnych - studium materiału dowodowego zgromadzonego do akt sprawy,ĆWICZENIA:1. Sekcja: Oględziny zwłok, ocena znamion śmierci i ich wykorzystanie dla ustalenia czasu śmierci. Sekcja zwłok z wykonaniem odmienności technik sekcyjnych . Zasady pobierania materiału do badań dodatkowych: histopatologicznych, toksykologicznych. hemogenetycznych. Zasady sporządzania protokołu sekcyjnego i opiniowania. 2. Tanatologia. Rodzaje śmierci. Zmiany pośmiertne. Oględziny miejsca znalezienia zwłok 3. Uduszenie gwałtowne. 4. Zatrucie tlenkiem węgla, wychłodzenie, zgon w pożarze. 5. Uszkodzenia ciała i medycyna komunikacyjna. 6. Broń palna i obrażenia postrzałowe. 7. Technika zabezpieczenia materiału do badań laboratoryjnych w najczęściej spotykanych zatruciach. 8. Dzieciobójstwo. 9. Badanie lekarskie dla potrzeb procesu karnego oraz dla potrzeb procesu cywilnego.
Opis wykładówbrak,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:brak
Cel kształceniaC1.Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z tanatologii sądowolekarskiej (rodzaje i przyczyny śmierci, patomechanizm śmierci, przemiany pośmiertne). C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z traumatologii sądowo-lekarskiej (rodzaje obrażeń, mechanizmy ich powstawania, rodzaj narzędzi, rekonstrukcja mechanizmu powstawania obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych). C3.Zapoznanie studentów ze sposobem postępowania ze zwłokami na miejscu ich znalezienia, techniką sekcyjną, sądowo-lekarskimi sekcjami zwłok (techniki sekcyjne specyficzne dla medycyny sądowej, zabezpieczaniem materiału do badań dodatkowych). C4. Zapoznanie studentów z rodzajami badań sądowo-lekarskich osób żywych oraz zasadami sporządzania dokumentacji z tych badań (badanie osób podejrzewanych o stan nietrzeźwości lub stan po zażyciu środków działających podobnie do alkoholu, sposoby obiektywizacji skarg i zgłaszanych dolegliwości). C5.Przedstawienie studentom podstawowych pojęć i problemów z zakresu toksykologii sądowo-lekarskiej. C6. Przedstawienie studentom podstawowych pojęć i problemów z zakresu genetyki sądowej i jej przydatności i ograniczeń w kompleksowym opiniowaniu sądowo-lekarskim
Literatura podstawowa1) V.J. Di Mayo; D. Di Mayo, Medycyna sądowa, Urban&Partner, 2003 2) Raszeja S, Nasiłowski W, Markiewicz J, Podręcznik Medycyny Sądowej dla Studentów, PWL, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi