Medycyna oparta na faktach - EBM

EBM with Elements of Medical Statistics

2024L

Kod przedmiotu48SJ-MOF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającechoroby wewnętrzne, patofizjologia, farmakologia, chirurgia, pediatria, biostatystyka
Wymagania wstępneznajomość podstaw patofizjologii, diagnostyki, biostatystyki i leczenia chorób człowieka
Opis ćwiczeń1. Historia rozwoju EBM oraz Cochrane Collaboration. Podstawowe założenia oraz zasady medycyny opartej na dowodach. Definicje punktów końcowych (obiektywne, subiektywne, pierwszo-, drugorzędowe, istotne klinicznie, zastępcze, złożone). Jakość życia oraz instrumenty służące do jej oceny. Rodzaje badań naukowych (badania pierwotne: eksperymentalne, obserwacyjne, kwestionariuszowe, badania wtórne: prace poglądowe, meta-analizy i analizy systematyczne, zalecenia i rekomendacje). Pojęcie randomizacji. 2. Projektowanie badania randomizowanego z podwójnie ślepa próbą, wykonanie podstawowej analizy statystycznej oraz analiza wyników. Zasady wykonywania posterów. Źródła wiarygodnych odpowiedzi. 3. Prezentacja posterów. Rodzaje zmiennych. Miary efektu, definicje pojęć: ryzyko, różnica ryzyka, number needed to treat, number needed to harm, ryzyko względne, względne zmniejszenie ryzyka, względne zwiększenie ryzyka, hazard względny, iloraz szans, przedział ufności, poziom istotności statystycznej. Interpretacja wyników, istotność statystyczna a istotność kliniczna. Testy diagnostyczne, ocena przydatności testu, parametry trafności testu. Częściowe i pełne analizy ekonomiczne, analiza konsekwencji kosztów. Model Markowa. Metaanalizy i analizy systematyczne, ocena ich wiarygodności, analiza oraz interpretacja treści publikacji. Średnia ważona analiz, standaryzowana średnia różnic. 4. Zasady rejestracji produktów leczniczych. Fazy klinicznego badania eksperymentalnego. Aspekty etyczne w badaniach klinicznych. Komisje bioetyczne. Definicje pojęć: wskaźnik Hirscha, Impact Factor. Siła oraz klasyfikacja zaleceń. Zasady tworzenia wytycznych. System GRADE.
Opis wykładów-
Cel kształceniaNauka krytycznej analizy piśmiennictwa medycznego i samodzielnej oceny wartości publikacji naukowych w medycynie.
Literatura podstawowa1) P. Gajewski, R. Jaeschke, J. Brożek, Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. , Medycyna Praktyczna, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi-