Neurologia

Neurology

2024Z

Kod przedmiotu48SJ-NEUR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, fizjologia, patofizjologia
Wymagania wstępneWiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii i immunologii
Opis ćwiczeń1. Podstawy funkcjonalne i anatomiczno-biochemiczne neurologii i badania neurologicznego. 2. Wywiad i badanie neurologiczne wraz z ocena nerwów czaszkowych, objawów oponowych, ogniskowych i patologicznych. Badania dodatkowe w neurologii. 3. Udary mózgu. Ocena zaburzeń świadomości. 4. Choroby układu pozapiramidowego. 5. Choroby demielinizacyjne. 6. Padaczka. 7. Choroby obwodowego układu nerwowego i choroby mięśni. 8. Pierwotne bóle głowy, powikłania urazu mózgu. 9. Choroby rdzenia kręgowego, zespoły uciskowe i zespoły cieśni. 10. Choroby genetyczne, metaboliczne, toksyczne, zespoły neurookulistyczne i neurolaryngologiczne. Infekcje układu nerwowego. Śmierć mózgu.
Opis wykładów1. Wprowadzenie do neurologii 2. Choroby naczyniowe układu nerwowego 3. Choroby demielinizacyjne 4. Choroby pozapiramidowe 5. Choroby neurodegeneracyjne 6. Choroby obwodowego układu nerwowego 7. Choroby mięśni 8. Bóle głowy i inne zespoły bólowe 9. Padaczka i inne zaburzenia świadomości 10. Zaburzenia neurologiczne w chorobach wewnętrznych
Cel kształceniaStudent powinien nabyć wiedzę z zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania neurologicznego, symptomatologii, diagnostyki oraz leczenia chorób układu nerwowego. Student powinien umieć: przeprowadzić podmiotowe i przedmiotowe badanie neurologiczne, zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe wykorzystywane w diagnostyce chorób układu nerwowego, ustalić diagnozę i leczenie chorób układu nerwowego.
Literatura podstawowa1) Mahinda Yogarajah, Daniel Horton-Szar, Crash Course - neurologia , Edra Urban & Partner, 2016
Literatura uzupełniająca1) Geraint Fuller, wyd. Edra Urban & Partner, Badanie neurologiczne - TO PROSTE , 2015r., tom 2) Merritt, wyd. Edra Urban & Partner, Neurologia, 2018r., tom
Uwagi