Pediatria 1/6

Pediatrics 1/6

2023Z

Kod przedmiotu48SJ-PED16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, Fizjologia, Patologia, Biochemia, Histologia z cytofizjologią i embriologią, Immunologia, Mikrobiologia
Wymagania wstępneOpanowanie wiedzy z przedmiotów wprowadzających i umiejętność jej wykorzystania w kontekście zbierania wywiadu, zbadania dziecka i przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, oceny rozwoju dziecka fizycznego oraz psycho - ruchowego w różnych grupach wieku.
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1. Zakażenia wczesne i późne u noworodków (o etiologii GBS). Najczęstsze zaburzenia neurologiczne i układu pokarmowego podczas okresu noworodkowego - prezentacja przypadków, badanie fizykalne jamy brzusznej, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawy oceny stanu neurologicznego noworodka. 2. Najczęstsze zaburzenia kardiologiczne i oddechowe u noworodka, prezentacja pacjentów, ocena funkcji i stanu klinicznego płuc i serca, osłuchiwanie, badania diagnostyczne: zdjęcie RTG klatki piersiowej, echokardiografia, gazometria, monitorowanie czynności płuc i czynności serca, fizjologiczne parametry oddychania i akcji serca u noworodka, podstawowe wyniki biochemiczne, pobieranie krwi do badań. 3. Badanie zdrowego noworodka - anatomiczne i fizjologiczne odrębności wieku noworodkowego. (Wpływ chorób "ze strony matki" na noworodka. Zbieranie wywiadu, badanie fizykalne noworodka. Ocena ogólnego stanu noworodka. Fizjologiczne morfologiczne cechy noworodków urodzonych o czasie. Codzienna pielęgnacja noworodka - pielęgnacja pępka "na sucho", ogólna higiena, kąpiel, suplementacja witamin. Adaptacja do życia po urodzeniu: pierwsze karmienie, adaptacja układu pokarmowego, znaczenie karmienia piersią.Fizjologiczny spadek masy ciała. Fizjologiczna żółtaczka noworodków. Termoregulacja. Częste "przemijające" problemy noworodkowe. Testy przesiewowe. 4. Fizjologiczna żółtaczka, podstawowe zaburzenia homeostazy noworodka, przedwczesny poród (Ocena wieku ciążowego noworodka po porodzie. Różnice między noworodkiem przedwcześnie urodzonym a donoszonym. Podstawy żywienia wcześniaków - znaczenie siary. Zapobieganie powikłaniom wcześniactwa i schorzeniom, związanym z wcześniactwem. Leczenie noworodków, wymagających mechanicznej wentylacji. Transport krytycznie chorych noworodków. Wpływ hospitalizacji na OITN na rozwój dzieci przedwcześnie urodzonych. Praktyczne aspekty resuscytacji w sali porodowej.) Seminaria: Klasyfikacja noworodków wg czasu trwania ciąży, ur. masa ciała , czynniki ryzyka wcześniactwa 2.Ocena stanu noworodka po porodzie. Resuscytacja na sali porodowej 3. Wpływ chorób matki na noworodka. Podstawowe zaburzenia homeostazy u noworodka w okresie okołoporodowym (hypoglikemia, hypokalcenia, termoregulacja). 4. Badania przesiewowe, podstawowe schorzenia metaboliczne ujawniające się w okresie noworodkowym .Najczęstsza patologia układu oddechowego w okresie noworodkowym. Zaburzenia pooddychania, bezdechy noworodka. Krążenie płodowe/noworodkowe, najczęstsza patologia układu krążenia w okresie noworodkowym. 5.Najczęstsza patologia układu nerwowego w okresie noworodkowym, najczęstsza patologia przewodu pokarmowego w okresie noworodkowym ( NEC, wady, refluks żołądkowo-przełykowy).Zakażenia wczesne i późne noworodków (GBS). Wrodzone infekcje TORCH –podstawy.
Opis wykładówWprowadzenie do pediatrii, zagadnienia ogólne nt. opieki nad dzieckiem, problemy etyczne w medycynie wieku rozwojowego; standardy postępowania w nowoczesnej pediatrii 2.Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii; zasady badania fizykalnego 3.Symptomatologia pediatryczna / Semiotyka ogólna w pediatrii i znaczenie wybranych objawów chorobowych u dzieci 4.Fizjologia okresu dojrzewania oraz problemy zdrowotne związane z pokwitaniem 5.Podstawy żywienia dzieci zdrowych; karmienie naturalne i sztuczne 6.Niedożywienie, otyłość; zaburzenia odżywiania (Eating disorders): anorexia nervosa, bulimia nervosa 7.Metabolizm i znaczenie kliniczne witaminy D oraz wybrane zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci (krzywica niedoborowa, diagnostyka osteoporozy wieku rozwojowego) 8.Podstawy immunoprofilaktyki; Program obowiązkowych szczepień ochronnych (PSO) i szczepienia dzieci z grup ryzyka. Niepożądane odczyny poszczepienne. 9.Zespół dziecka krzywdzonego (Child abuse). Alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome, FAS). Diagnostyka zaburzeń neurorozwojowych: Autyzm dziecięcy i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), zespoły hiperkinetyczne (ADHD). 10.Wybrane schorzenia metaboliczne wieku dziecięcego (wrodzone błędy metaboliczne), badania przesiewowe chorób metabolicznych (skrining noworodkowy).
Cel kształceniaZdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej sprawnego zbierania wywiadu, zbadania dziecka i przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, oceny rozwoju dziecka fizycznego oraz psychoruchowego w różnych grupach wieku, wstępnego przygotowania zleceń lekarskich, opracowania planu leczenia.
Literatura podstawowa1) Lissauer T., Clayden G., Illustrated Textbook of Paediatrics, t. -, Mosby, 2011 2) Marcdante K. Kliegman R.M., Nelson Essentials of Pediatrics, t. 6, Saunders, 2011 3) Marcdante K. Kliegman R.M., Nelson Essentials of Pediatrics, t. 7, Saunders, 2015
Literatura uzupełniająca1) Kawalec, Grenda, Ziółkowska, wyd. PZWL, Pediatria , 2013r., tom - 2) Dobrzańska A., Ryżko J., wyd. PZWL, Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, 2014r., tom -, 561-710s.
UwagiUdział w obchodach lekarskich. Badanie wybranych pacjentów, hospitalizowanych na Oddziale.