Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych

First Aid in states of emergency

2021Z

Kod przedmiotu48SJ-PPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia
Wymagania wstępneanatomia
Opis ćwiczeń
Opis wykładówriorytety pierwszej pomocy. Bezpieczna ocena miejsca zdarzenia. Klasyfikacja ran, postępowanie w przypadku zranień. Oparzenia: rodzaje oparzeń, ocena stopnia rozległości oparzeń, postępowanie z pacjentem poparzonym. Złamania: typy złamań, objawy złamania, postępowanie przedszpitalne w przypadku złamania. Zwichnięcia, skurcze mięśniowe, uszkodzenia więzadeł i ścięgien: definicje, objawy i postępowanie. Strategia RICE. ,SEMINARIUM:Omdlenia. Krwawienie z nosa. Tonięcie. Porażenie prądem. Zawał mięśnia sercowego. Napady drgawkowe. Hipotermia. Hipertermia. Pierwsza pomoc u ciężarnych. Oparzenia elektryczne, chemiczne i termiczne. Odmrożenia. Rany. Urazy oka. Zwichnięcia i naderwanie ścięgien. Urazy z ciałem obcym. Skurcze.,ĆWICZENIA:BLS u dorosłych. Pozycja bezpieczna. BLS u dzieci. Przedszpitalne zastosowanie AED.
Cel kształceniaPo zakończeniu kursu student jest w stanie: określić cele pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działania, jakie powinien podjąć świadek zdarzenia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Student powinien umieć ocenić miejsce zdarzenia, bezpieczeństwo własne, poszkodowanego oraz świadków, zidentyfikować sytuacje, w których należy wezwać zespół pogotowia ratunkowego oraz poprawnie wykonać telefon pod numer alarmowy. Zna sposoby minimalizowania szerzenia się infekcji, potrafi opisać i wykonać poprawnie czynności z zakresu BLS u dorosłych i dzieci. Student potrafi udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zadławienia u dorosłych i u dzieci. Student zna i potrafi wykonać czynności ratunkowe w przypadku: krwawienia, złamania, drobnych urazów (zwichnięć, skręceń, skurczów, oparzeń, odmrożeń), napadów drgawkowych, hipoglikemii. Rozpoznaje objawy wstrząsu i reakcji anafilaktycznej.
Literatura podstawowa1) Europejska Rada Resuscytacji, 1) Europejska Rada Resuscytacji, 2021r., "Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2021"., Europejska Rada Resuscytacji, 2021
Literatura uzupełniająca1) , . , ,
Uwagi