Praktyki wakacyjne 3/5

Summer clerkship 3/5

2023L

Kod przedmiotu48SJ-PWAK35
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńo 3. roku studenta obowiązuje 4-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin z zakresu chorób wewnętrznych, odbywająca się w klinice lub oddziale chorób wewnętrznych. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale chorób wewnętrznych. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta. Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Udział w codziennym raporcie lekarskim i obchodzie lekarskim. Omówienie podstawowych parametrów życiowych pacjenta (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego podczas obchodu lekarskiego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich - zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udział w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), ewentualnych zabiegów/operacji planowanych lub ze wskazań życiowych oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób wewnętrznych. Znajomość zasad i udział w postępowaniu krwioleczniczym
Opis wykładówI:Po 3. roku studenta obowiązuje 4-tygodniowa praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin z zakresu chorób wewnętrznych, odbywająca się w klinice lub oddziale chorób wewnętrznych. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale chorób wewnętrznych. Zapoznanie się z podstawowymi procedurami obowiązującymi w oddziale oraz z kompetencjami pracującego w nim personelu. Udział w prowadzeniu dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem pacjenta. Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki. Udział w codziennym raporcie lekarskim i obchodzie lekarskim. Omówienie podstawowych parametrów życiowych pacjenta (m.in. parametry ciśnienia, tętna, temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin), ogólnego stanu chorego oraz postępów procesu diagnostyczno-terapeutycznego podczas obchodu lekarskiego. Udział w diagnozowaniu oraz pielęgnacji pacjenta. Udział w badaniu przedmiotowym i podmiotowym pacjentów (nabywanie i ćwiczenie w/w umiejętności). Udział w prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Udział w sporządzaniu i realizacji zaleceń lekarskich - zapoznanie się, monitorowanie oraz uzupełnianie pod nadzorem lekarza indywidualnej karty zleceń, a także udział w planowaniu postępowania terapeutycznego. Udział w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych (inwazyjnych, nieinwazyjnych), ewentualnych zabiegów/operacji planowanych lub ze wskazań życiowych oraz obserwacja pacjenta po badaniach/zabiegach/operacjach. Znajomość etiologii i patofizjologii najczęstszych chorób wewnętrznych. Znajomość zasad i udział w postępowaniu krwioleczniczym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kabata J., Kalinowski L., Szczepanska-Konkel M., Angielski S., Badania laboratoryjne w codziennej praktyce-wartości referencyjne i interpretacja, Urban, 2005 2) Gajewski P, Interna Szczeklika-mały podręcznik 2017/2018, t. I, Medycyna praktyczna, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi