Technologie informacyjne i biostatystyka

2021L

Kod przedmiotu48SJ-TIB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Wprowadzenie do przedmiotu. Zastosowanie statystyki w badaniach naukowych. 2. Technologie informacyjne w medycynie i ochronie zdrowia. 3. Projektowanie eksperymentu naukowego w medycynie.,ĆWICZENIA:1. Zapoznanie z programem nauczania i zasadami oceniania. Informacja i wiedza w ochronie zdrowia. 2. Podstawy wykorzystywania bibliotecznych baz danych. Korzystanie z e-zasobów i pozyskiwanie informacji dla potrzeb opracowania prac naukowych. 3. Podstawowe narzędzia informatyczne stosowane do prezentacji wyników badań. Zasady projektowanie prezentacji. 4. Analiza, wizualizacja i manipulacja danymi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. 5. Wprowadzenie do statystyki opisowej. Metody statystyki opisowej. Podstawowe charakterystyki liczbowe. 6. Wprowadzenie do obsługi programu Statistica, wybrane operacje zarządzania danymi i przygotowanie danych na potrzeby analiz. Typy zmiennych. Wybrane metody statystyki opisowej. Prezentacja graficzna danych. Formułowanie hipotez badawczych. Testy istotności różnic i kryteria ich wyboru. Testowanie założeń: normalności rozkładu zmiennej i jednorodności wariancji. Przykłady stosowania testów parametrycznych i nieparametrycznych, obliczanie mocy testów i szacowanie optymalnej liczebności próby. Testowanie hipotez i wnioskowanie statystyczne. 8. Analiza wariancji – ANOVA jednoczynnikowa i dla układów z powtarzanymi pomiarami. 9. Wprowadzenie do metod współzależności zjawisk. Współczynnik korelacji Pearsona i korelacja rang Spearmana. Analiza zmiennych jakościowych. Testy nieparametryczne, analiza tabel kontyngencji, model regresji logistycznej. 10. Analiza przeżycia. Rodzaje analizy przeżycia m.in. OS, PFS. Krzywe Kaplana-Meiera. Test log-rank. Wieloczynnikowy model proporcjonalnego hazardu regresji Coxa. Interpretacja wyników metaanalizy. Omówienie przykładów zastosowania różnych testów statystycznych w medycznych pracach naukowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tomasz Zieliński, Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki., StatSoft Polska, 1999 2) Andrzej Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny. Tom 1 – Statystyki podstawowe., t. 1, StatSoft Polska, 2006 3) Cezary Watała, Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych., Alfa-Media Press, 2006 4) Janusz Watroba, Praktyczna statystyka w medycynie i farmacji – planowanie badań i opracowywanie wyników., StatSoft Polska, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi